Vastgoed

Op vastgoedgebied verandert veel voor beleggingsvastgoed. Zo wordt beleggingsvastgoed uitgezonderd voor de BOR en FBI (Fiscale Beleggingsinstelling). Ook worden belastingconstructies aangepakt. Lees hier de belangrijkste wijzigingen rondom vastgoed in het Belastingplan 2024.

Onderwerpen

 • Reparatie in eigenwoningregeling bij partners

 • Schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft

 • Aanpak vastgoedaandelentransacties

 • Geen vastgoedbelegging meer voor de FBI

 • Tijdelijke vrijstelling overdrachtsbelasting voor omzetting van een Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) in een fiscaal transparante Fonds voor Gemene rekening (FGR)

 • Familiefondsen moeten gaan herstructureren en gaan meer belasting betalen

Reparatie in eigenwoningregeling bij partners

Onder bepaalde omstandigheden maakt het uit of de te verkopen oude woning wordt verkocht voordat of nadat de nieuwe woning wordt gekocht en betrokken. Dit speelt bij partners waarbij een of beide fiscale partners een eigenwoningverleden heeft. Dit wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 opgelost. 

Schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. In aanloop daartoe was deze vrijstelling van € 106.671 (2022) per 1 januari 2023 al verlaagd tot € 28.947.


Aanpak vastgoedaandelentransacties

Het kabinet constateert dat het mogelijk is om nieuwe onroerende zaken over te dragen via een aandelentransactie zonder dat btw of overdrachtsbelasting is verschuldigd. Het kabinet wil dit voorkomen door aanpassing van de samenloopvrijstelling. Gevolg daarvan is dat de verwerving van aandelen in onroerendezaaklichamen met ‘nieuwe’ onroerende zaken met ingang van 1 januari 2025 in bepaalde situaties niet langer onder de samenloopvrijstelling valt. Voor dergelijke transacties gaat een overdrachtsbelastingtarief gelden van 4%.

Het verlaagde tarief van 2% én het zogenaamde starterstarief worden niet aangepast. Er is overgangsrecht opgenomen. Het overgangsrecht eerbiedigt de huidige regels voor lopende projecten op het moment van indiening van het wetsvoorstel (19 september 2023 om 15:15 uur) en voor op dat moment getekende intentieverklaringen voor nog te realiseren projecten, met een verkrijging op uiterlijk 31 december 2029.

Wat vinden wij?

Eerder in 2023 werd al duidelijk dat het kabinet voornemens was deze regeling te wijzigen. Destijds werd een wetsvoorstel ter consultatie gelegd waarbij feitelijk de samenloopvrijstelling niet langer kon worden toegepast bij vastgoedaandelentransacties. Daarop werd voornamelijk kritiek geuit op de overkill door de onevenredige lastenverzwaring en de snelle ingangsdatum.

Al snel werd duidelijk dat aan deze kritiek enigszins tegemoet zou worden gekomen, zo bevestigt ook het Belastingplan 2024. In het nieuwe voorstel zal immers de samenloopvrijstelling nog wel van toepassing zijn bij vastgoedaandelentransacties in het geval de overdracht van rechtswege belast zou zijn (de toelichting spreekt over nieuw onroerend goed) én het onroerend goed ten tijde van de verkrijging en gedurende ten minste twee jaar daarna voor ten minste 90% voor btw-belaste activiteiten wordt gebruikt.

Door de bewoordingen van het wetsvoorstel en de toelichting lijkt het er echter op dat bouwterreinen tussen wal en schip vallen. Immers: het gaat hier wel om de overdracht die ‘via stenen’ van rechtswege belast zou zijn met btw, maar er is geen sprake van nieuw onroerend goed en nog geen sprake van ingebruikname – laat staan van btw-belaste activiteiten. Daardoor kan mogelijk een verschil ontstaan in belastingdruk tussen de overdracht van een bouwterrein via aandelen of “via stenen”. Dit is onwenselijk indien een (alternatieve) structurering niet te realiseren is op grond van niet-fiscale gronden (zoals een bouwvergunning). Hopelijk kan de wetgever dit punt nog verbeteren.

Al met al dient ‘de vastgoedondernemer’ nog meer stil te staan bij de fiscale impact van de overdracht van onroerend goed en de wijze, timing en vastlegging hiervan. 

Thomas Genee
Adviseur

Thomas Genee is sinds 2015 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Hij adviseert onze nationale en internationale cliënten met betrekking tot allerlei fiscale vraagstukken.

Geen vastgoedbelegging meer voor de FBI

Het FBI-regime zal niet langer directe beleggingen in vastgoed toestaan.

Tijdelijke vrijstelling overdrachtsbelasting voor omzetting van een Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) in een fiscaal transparante Fonds voor Gemene rekening (FGR)

Vanaf 1 januari 2025 mag een FBI niet meer direct beleggen in Nederlands of buitenlands vastgoed. Om te voorkomen dat hiervoor overdrachtsbelasting is verschuldigd, gaat een voorwaardelijke vrijstelling gelden. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Voor herstructureringen die zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting op grond van deze tijdelijke vrijstelling geldt bovendien dat de FBI-status niet met terugwerkende kracht komt te vervallen. Voor het verkrijgen van deze tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting moet, net als voor andere vrijstellingen in de overdrachtsbelasting, aangifte worden gedaan.

Familiefondsen moeten gaan herstructureren en gaan meer belasting betalen

Het fonds voor gemene rekening (“fgr”) wordt veelal ingezet om in familieverband gezamenlijk te beleggen. Het fgr wordt daarbij ingezet als een flexibele entiteit om in de vennootschapsbelastingsfeer te beleggen. Veelal kan een fgr bovendien gebruikmaken van de status “vrijgestelde beleggingsinstelling”, ofwel vbi, waardoor het fgr is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en geen belastingaangifte hoeft te doen.

In het Belastingplan 2024 zijn wijzigingen aangekondigd die het familiefonds in zijn huidige vorm doen eindigen, doordat een fgr niet langer onderworpen zal zijn aan de vennootschapsbelasting. Daarnaast komt de vbi-status voor dergelijke familiefondsen vanaf 2025 te vervallen.
De wijziging heeft tot gevolg dat per 1 januari 2025 de zelfstandige belastingplicht van het fgr vervalt en alle vermogensbestanddelen geacht worden aan de deelgerechtigden te worden vervreemd en dat ook de bewijzen van deelgerechtigdheid geacht worden fictief te zijn vervreemd. Voornoemde gevolgen leiden tot heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting.
Om de gevolgen voor bestaande situaties te beperken, is overgangsrecht aangekondigd dat er onder andere in voorziet om op Prinsjesdag bestaande gevallen zonder belastingheffing te kunnen herstructureren. Voor wie daar niet voor kiest komt er een betalingsfaciliteit van ten hoogste tien jaar.

Wat vinden wij?
Familiefondsen in de vorm van een fgr zijn de laatste jaren vooral populair geworden als alternatief voor het beleggen van vermogen in box 3. De voorgestelde wijziging heeft tot gevolg dat een familiefonds in de vorm van een fgr door deze wet vanaf volgend jaar niet langer zelfstandig vennootschapsbelastingplichtig is en het vermogen – indien herstructurering achterwege blijft – (met tussentijdse heffing) terugkeert naar box 3. Gebruikmaken van het overgangsrecht is derhalve aan te bevelen, nu daarmee acute heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting kan worden voorkomen. Het eventueel doorvoeren van een herstructurering kan vanaf 1 januari 2024 met behulp van het overgangsrecht onder voorwaarden fiscaal neutraal plaatsvinden.

De mogelijkheid om gebruik te maken van het vbi-regime bij het beleggen van privévermogen vervalt met ingang van 2025, een jaar later dan was aangekondigd.

Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.