Werkgever

De tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement blijven in 2022 vrijwel gelijk. Wel worden de schijven van de vennootschapsbelasting, zoals eerder besloten, verlengd. Bekijk hier alle tariefswijzigingen.

Onderwerpen
 • Onbelaste kilometervergoeding verhoogd

 • Verruiming vrijstelling ov-abonnement en voordeelurenkaarten

 • Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling vervalt

 • Wettelijk minimumuurloon

 • Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers

 • Aftopping tot Balkenendenorm en verdere versobering 30%-regeling

 • Loonkostenvoordeel doelgroep ouderen afgeschaft

 • Lage inkomensvoordeel (LIV) verlaagd

 • Handhaving op schijnzelfstandigheid

 • STAP-budget wordt afgeschaft

 • Verhoging premie arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) hoog tarief

Onbelaste kilometervergoeding verhoogd

De belastingvrije kilometervergoeding van € 0,21 per kilometer stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23 per kilometer.

Verruiming vrijstelling ov-abonnement en voordeelurenkaarten

De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van ov-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Enige voorwaarde is dat de werknemer het abonnement ook gebruikt (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer).

Wat vinden wij?
De enige eis die vanaf 1 januari 2024 voor deze vrijstelling geldt is dat de OV- kaart voor zakelijke reizen (waaronder woon- werkverkeer) wordt gebruikt. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van de OV- kaart lijkt binnen deze versoepeling niet van belang te zijn, omdat er wordt gesproken van ‘’mede’’ gebruik maken van. Wij zijn van mening dat deze versoepeling positief zal bijdragen aan de wens van werkgevers om werknemers steeds meer te faciliteren in groenere arbeidsvoorwaarden (waaronder het stimuleren van OV- gebruik). De OV- kaart, wordt gezien de administratieve lastenverlichting op deze wijze ook steeds interessanter voor werkgevers.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling vervalt

De werkkostenregeling biedt u als werkgever de mogelijkheid om uw personeel onbelast allerlei zaken te vergoeden en verstrekken. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2023 eenmalig verruimd naar 3% tot een loonsom van € 400.000. Deze verruiming komt in 2024 te vervallen. De vrije ruimte bedraagt voor 2024 1,92% voor een loonsom tot € 400.000 en 1,18% voor het meerdere. Overschrijdt u de vrije ruimte? Dan betaalt u 80% belasting via de eindheffing in de loonadministratie.  

Dit betekent een verlaging van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van € 12.000 naar € 7.680 bij een loonsom van precies € 400.000. Heeft u acht werknemers die samen € 400.000 verdienen? Dan is hierdoor een minder hoge onbelaste vergoeding van € 540 per werknemer mogelijk.

Wettelijk minimumuurloon

Nederland kent een wettelijk minimumloon. Dit minimumloon wordt per maand vastgesteld. Vanaf 2024 gaat dit veranderen en wordt het minimumloon per uur vastgesteld. Daarmee krijgt iedereen in de leeftijd van 21 jaar en ouder die werkzaam is voor het minimumloon dezelfde uurvergoeding. Een maand-, week- of dagloon is niet langer toegestaan.

Let op!
Het minimummaandloon wordt omgerekend naar een uurloon op basis van een arbeidsduur van 36 uur per week. Dit betekent dat werkgevers te maken krijgen met een lastenverzwaring als zij werknemers hebben die, tegen een minimumuurloon, contractueel meer dan 36 uur per week werken. Het is nog niet bekend of de overheid een regeling gaat treffen om dit te compenseren.

Deze aanpassing is opgenomen in het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers

Werkgevers met meer dan 100 werknemers worden per 1 januari 2024 verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel bij te houden. Het doel van deze verplichting is een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030.

Alle zakelijke reizen van het personeel moeten worden bijgehouden, zowel het woon-werkverkeer als alle overige zakelijke reizen. Op basis van de ingediende gegevens berekent de RVO de CO2-emissie. Voldoet u aan de criteria? Dan heeft u tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om uw administratie hierop aan te passen.

Voorlopig geldt alleen de verplichting tot rapportering. Vanaf 2026 kan er aanvullende regelgeving komen als blijkt dat uw werknemers samen te veel CO2 uitstoten. Deze rapportageverplichting is onderdeel van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’, een maatregel in het Klimaatakkoord.

U heeft als werkgever onder meer de volgende gegevens nodig:

 • Het totaalaantal kilometers dat uw werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.
 • Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Via een digitaal formulier levert u de gevraagde gegevens bij RVO aan. Ook de CO2-berekening wordt via dit digitale formulier gedaan. De rapportage over 2024 moet uiterlijk 30 juni 2025 zijn ingediend. Voor het digitale formulier heeft u minimaal eHerkenning niveau eH2+ met machtiging RVO-diensten nodig.

Let op!
Neem tijdig actie om te voldoen aan uw rapportageverplichting.

Wat vinden wij?
Al eerder is in wetgeving vastgelegd dat werkgever met meer dan 100 werknemers over 2024 de zakelijke- en woon / werk gereden kilometers moeten gaan registreren. Over deze kilometers dient u uiterlijk 30 juni 2025 bij het e-loket van de Overheid te rapporteren. Wij raden u aan om hier voorbereidingen voor te treffen, zodat u aan deze verplichtingen kunt voldoen. Vanzelfsprekend kunnen onze adviseurs met u bekijken wat de gewenste oplossingen zijn. 

Aftopping tot Balkenendenorm en verdere versobering 30%-regeling

Met ingang van 1 januari 2024 kan de 30%-regeling worden toegepast tot maximaal de WNT-norm, ook wel de Balkenendenorm genoemd. Werknemers die naar Nederland komen en voldoen aan de criteria kunnen aanspraak maken op de 30%-regeling. Hierdoor ontvangen zij maximaal 30% van hun salaris onbelast. Deze maatregel zorgt ervoor dat zij tot een salaris van € 223.000 (2023) de 30%-regeling kunnen toepassen. Voor expats die in 2022 al gebruikmaken van deze regeling geldt tot en met 31 december 2025 geen salarisplafond waarover de 30%-regeling mag worden toegepast. De Tweede Kamer heeft besloten de 30%-regeling verder te versoberen. Bij amendement is geregeld dat per 1 januari 2024 de 30%-regeling voor ten hoogste de eerste 20 maanden kan worden gesteld op maximaal, eenvoudig gezegd, 30% van het belastbare loon. Voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden bedraagt het percentage maximaal 20% en voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden bedraagt het percentage maximaal 10%. Voor werknemers aan wie reeds in december 2023 de 30%-regeling was toegekend geldt overgangsrecht; voornoemde afbouw van de vergoeding geldt niet voor hen.

Loonkostenvoordeel doelgroep ouderen afgeschaft

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het LKV voor ouderen wordt naar verwachting per 2026 afgeschaft.

Lage inkomensvoordeel (LIV) verlaagd

De bovengrens van het uurlooncriterium van het lage-inkomensvoordeel (LIV) gaat van 125% naar 104% van het wettelijk minimumloon (WML).

Handhaving op schijnzelfstandigheid

Op 1 januari 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) ingevoerd. De handhaving van de Wet DBA blijft in principe vooralsnog achterwege, maar dat gaat veranderen. De Belastingdienst gaat vanaf 1 januari 2025 weer handhaven op schijnzelfstandigheid. Er is sprake van schijnzelfstandigheid als een zelfstandige (zzp’er) in de praktijk verkapt in dienst is bij een opdrachtgever.

Let op!
De modelovereenkomst op basis van vrije vervanging wordt per 1 januari 2024 ingetrokken.

Let op!
Handhaving is al mogelijk bij situaties waarin sprake is van kwade trouw of een aanwijzing hiertoe.

 

STAP-budget wordt afgeschaft

Het STAP-budget wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000 voor het volgen van een training, cursus en opleiding. 

Wat vinden wij?
Er is eerder bekend gemaakt dat het STAP budget zal komen te vervallen. Een deel van het vrijgekomen budget (€ 73,5 miljoen) zal worden aangewend voor de SLIM-regeling. De SLIM- regeling is een regeling die moet stimuleren dat werknemers in het MKB zich verder ontwikkelen.

De verhoging van de regeling zal als de plannen doorgaan betrekking hebben op de jaren 2024 tot en met 2027. Deze regeling dient u als MKB ondernemer zelf aan te vragen en is maximaal € 25.000 voor de activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling. De aanvraag loopt via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zijn specifieke regels voor bepaalde branches. Het is dus raadzaam om u vooraf goed te  laten informeren. 

Uit de Miljoenennota maken wij op dat er gekeken moet worden naar de projectkosten rondom opleiding en ontwikkeling en dat in specifieke gevallen de uiteindelijke SLIM-subsidie lager kan uitvallen.

Verhoging premie arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) hoog tarief

De premie Aof is een verplichte loonheffing die u als werkgever betaalt ten behoeve van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde Aof-premie. Er is een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Het hoge Aof-tarief wordt met 0,09% verhoogd.

Elmer van Lienen

Adviseur loonheffingen

Elmer is sinds 2020 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur loonheffingen en is gespecialiseerd in (internationale) loonheffingen, payroll consultancy en tax risk management.

Mathijs Gersie

Adviseur Loonheffingen

Sinds 2021 is Mathijs Gersie werkzaam bij PKF Wallast. Mathijs houdt zich bezig met (internationale) loonheffingen en tax risk management.

Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.