Forfaitaire methode innovatiebox; hoe werkt het?

7 februari 2022

In dit artikel gaan we, op hoofdlijnen in op de forfaitaire regeling voor de toepassing van de innovatiebox. De voordelen van de ‘reguliere’ innovatiebox zijn veelal groter dan de forfaitaire regeling, maar de administratieve lasten voor de reguliere toepassing van de innovatiebox zijn veel hoger en daardoor is deze optie kostbaarder. Voor veel belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting levert toepassing van de forfaitaire regeling van de innovatiebox een eenvoudige belastingbesparing op, dit lichten we hierna toe.

Innovatiebox algemeen

De innovatiebox is – kort gezegd – een regeling in de vennootschapsbelasting op grond waarvan op winst behaald met bepaalde innovatieve activiteiten, effectief een laag belastingtarief wordt toegepast. De innovatiebox is dus alleen toepasbaar in de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld voor de BV) en niet voor ondernemers in de inkomstenbelasting (zoals de eenmanszaak). De innovatiebox geldt voor voordelen uit zogenaamde ‘kwalificerende immateriële activa’ die door de belastingplichtige (veelal de BV) zelf zijn ontwikkeld. Het doel van de regeling is (fiscale) stimulering van innovatie.

Voordelen innovatiebox

In plaats van tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief van maximaal 25,8% (2022), worden de voordelen uit kwalificerende materiele activa effectief belast tegen een tarief van slechts 9% (2021 en 2022). In 2018 t/m 2020 was dit tarief 7%.

Toegangsticket tot de innovatiebox

Het verlaagde tarief in de innovatiebox geldt in beginsel alleen voor voordelen uit door de belastingplichtige zelf voortgebrachte kwalificerende immateriële activa. Met ingang van 1 januari 2017 wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinere belastingplichtigen en groterebelastingplichtigen. Of sprake is van een kleine of grote belastingplichtige, hangt af van de omzet (van de groep) van de belastingplichtige en de omvang van de voordelen uit immateriële activa waarvoor aan belastingplichtige een S&O-verklaring is afgegeven.

Voor kleinere belastingplichtigen geldt als toegangsticket voor de innovatiebox dat de immateriële activa moeten zijn voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan de belastingplichtige een zogenaamde S&O-verklaring is afgegeven. De S&O-verklaring volgt uit de Wet bevordering speur en ontwikkelingswerk (WBSO) en is een fiscale stimuleringsmaatregel in de vorm van een korting op de af te dragen loonbelasting. De korting wordt bepaald op basis van de uren besteed aan S&O-werkzaamheden door eigen werknemers en de kosten & uitgaven, welke noodzakelijk zijn om dat S&O-werk te kunnen verrichten. De S&O-verklaring ofwel R&D-verklaring (research and development) wordt afgegeven door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Voor grote belastingplichtigen geldt kort gezegd dat naast de S&O-verklaring die is afgegeven voor een immaterieel activum dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk, een tweede toegangsticket vereist is. Bijvoorbeeld dat ten aanzien van de immateriële vaste activa een octrooi of kwekersrecht aan de belastingplichtige moet zijn afgegeven of door de belastingplichtige is aangevraagd, of dat de immateriële activa de vorm heeft van programmatuur.

 

Forfaitaire regeling

Sinds 1 januari 2013 kennen we de forfaitaire regeling in de innovatiebox. Deze forfaitaire regeling is vooral bedoeld om het MKB meer gebruik te kunnen laten maken van de innovatiebox. Toepassing van de innovatiebox kan een complexe aangelegenheid zijn. Administratieve rompslomp kan worden voorkomen door gebruik te maken van de forfaitaire regeling.

De belastingplichtige kan samengevat een bedrag gelijk aan 25% van de winst, met een maximum van € 25.000, in de innovatiebox opnemen. Dat betekent dat het voordeel bij een belastingplichtige die belast is in de eerste schijf vennootschapsbelasting (tarief van 15% voor winst tot € 395.000 in 2022), op basis van het forfait maximaal € 1.500 is in 2022.

Het voordeel bij een belastingplichtige die belast is in de tweede schijf vennootschapsbelasting (tarief 25,8 % voor winst boven de € 395.000 in 2022), is op basis van het forfait maximaal € 4.200.

Ook voor de toepassing van de forfaitaire methode moeten de immateriële activa zijn voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan de belastingplichtige een S&O-verklaring is afgegeven. Voor grote belastingplichtigen geldt kort gezegd dat naast de S&O-verklaring die is afgegeven voor een immaterieel activum dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk, een tweede toegangsticket vereist is.

Een belastingplichtige kan maximaal drie jaar gebruik maken van deze forfaitaire regeling ten aanzien van een immaterieel activum. Voortbrengingskosten hebben in die periode geen invloed (maar daarna mogelijk wel). De regeling werkt alleen bij positieve winst en kan niet gecombineerd worden met de reguliere innovatiebox. Bij samenloop of opvolging van of door de reguliere innovatiebox moet goed opgelet worden. Bijvoorbeeld: als een belastingplichtige in 2017 een kwalificerend immaterieel activum heeft voortgebracht kan de forfaitaire methode worden toegepast in de jaren 2017, 2018 en 2019. In 2020 kan belastingplichtige voor datzelfde kwalificerend immaterieel activum de reguliere innovatiebox toepassen als met dat immaterieel activum dan nog voordelen worden behaald (en aan de overige voorwaarden is voldaan). Ook als sprake is van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting waarbij (ont)voeging plaatsvindt in de periode dat de forfaitaire methode innovatiebox wordt toegepast, kunnen bijzondere situaties ontstaan en moet goed opgelet te worden.

Verzoek toepassing forfaitaire methode innovatiebox

De innovatiebox wordt niet automatisch toegepast. Een belastingplichtige moet opteren voor toepassing van de innovatiebox in de aangifte over het jaar waarin hij de innovatiebox wil laten ingaan.

Voor de toepassing van de reguliere innovatiebox wordt doorgaans een vaststellingsovereenkomst afgesloten met de Belastingdienst. Dit is maatwerk waarmee wij veel ervaring hebben.

Administratieplicht

Een belastingplichtige die gebruik maakt van de innovatiebox moet aan specifieke (aanvullende) administratieverplichtingen voldoen. De belastingplichtige moet dan namelijk in zijn administratie gegevens opnemen waaruit (o.a.) blijkt:

  1. dat hij één of meer kwalificerende immateriële activa bezit die door hem zelf zijn voortgebracht;
  2. wat de omvang is van de voordelen die de belastingplichtige verkrijgt uit deze kwalificerende immateriële activa;
  3. wat de meest passende methode is voor het bepalen van de voordelen uit deze immateriële activa.

Daarnaast moeten ‘kleinere’ belastingplichtigen in hun administratie gegevens opnemen waarmee kan worden aangetoond dat zij een ‘kleinere’ belastingplichtige zijn.

 

Afsluiting en aandachtspunten

Naast de innovatiebox zijn er ook andere fiscale faciliteiten om innovatie te stimuleren, ook hier hebben we ruime ervaring mee.

Vragen over de WBSO of de innovatiebox? Of interesse in een vrijblijvende quickscan of de innovatiebox door u toegepast kan worden? Neem dan gerust contact op met Twan Weusten.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl