Box 3 – De A-G en het werkelijk behaalde rendement

15 februari 2024

Advocaat-Generaal Pauwels (“de A-G”) heeft op 9 februari 2024 conclusies genomen in een vijftal zaken. De kern van de conclusie van de A-G komt er op neer dat ook voor de Wet rechtsherstel box 3 (beslaat de jaren 2017 – 2022) het werkelijk behaald rendement leidend moet zijn. De A-G is van mening dat de Hoge Raad een leidende rol zou moeten nemen in de (nadere) invulling van het begrip “werkelijk behaald rendement”.

De A-G concretiseert het begrip “werkelijk behaalde rendement” en komt tot de volgende bevindingen:

  • het werkelijk behaalde rendement wordt uitgedrukt in nominale termen;
  • de vergelijking tussen het werkelijk behaalde rendement en het forfaitair bepaalde voordeel moet worden gemaakt voor alle vermogensbestanddelen gezamenlijk, en dus niet per vermogensbestanddeel afzonderlijk;
  • de vergelijking tussen het werkelijk behaalde rendement en het voordeel uit sparen en beleggen wordt per jaar gemaakt, en het werkelijk behaalde rendement wordt (daarom) ook per jaar bepaald;
  • bij het bepalen van het werkelijk behaalde rendement in enig jaar wordt geen rekening gehouden met een negatief werkelijk behaald rendement in een ander jaar; geen verliesverrekening;
  • het werkelijk behaalde rendement omvat ook ongerealiseerde waardemutaties;
  • bij de bepaling van het werkelijk behaalde rendement wordt ook rekening gehouden met “kosten die het te behalen rendement van het vermogen beïnvloeden”, waartoe in elk geval – maar niet uitsluitend – horen kosten ter werving, inning of behoud van inkomsten;
  • bij de bepaling van het werkelijk behaalde rendement wordt – anders dan bij het voordeel uit sparen en beleggen – geen rekening gehouden met het heffingvrij vermogen.

De praktijk wacht met spanning de uitspraak/uitspraken van de Hoge Raad af. Gaat de Hoge Raad de forfaitaire regeling van de Wet rechtsherstel box 3 volgen? Volgt de Hoge Raad A-G Pauwels en pakt hij de handschoen van de A-G op en gaat de Hoge Raad een nadere invulling van het begrip “werkelijk behaald rendement” geven? A-G Wattel heeft eerder ook al een conclusie over box 3 genomen waarin hij overweegt dat uitgegaan moet worden van het werkelijk rendement. We wachten met spanning af wat de Hoge Raad gaat doen. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad arrest wijst. In de casus waarin A-G Wattel conclusie heeft genomen wordt een uitspraak eind maart begin april 2024 verwacht. We houden u op de hoogte.

Een praktisch aandachtspunt is dat de Belastingdienst de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022 met box 3-inkomen, waarbij sprake is van andere vermogensbestanddelen dan ‘bank- en spaartegoeden’ momenteel aanhoudt. Er worden voor deze jaren alleen voorlopige aanslagen opgelegd; geen definitieve. Het aanhouden blijft van toepassing tot de Hoge Raad meer duidelijkheid geeft over het rechtsherstel box 3. Een enkele keer slipt er toch een definitieve aanslag 2021 of 2022 doorheen met een box 3-inkomen (anders dan bank- en spaartegoeden). Het is dan belangrijk goed na te gaan of er geen acties moeten worden ondernomen, zoals tijdig bezwaar maken tegen deze aanslag. Mocht de bezwaartermijn (van 6 weken) onverhoopt verlopen zijn, dan kan een verzoek om ambtshalve vermindering nog een optie zijn.

Namens Bureau Vaktechniek,
Jeroen van Strien, voorzitter
Andor Valkenburg, lid

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website