Privacy statement cookieverklaring

Deze mededeling is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) onze website www.pkfwallast.nl en www.werkenbijpkfwallast.nl.

De website www.pkfwallast.nl is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met de producten en diensten alsmede om informatie te verkrijgen over onze organisatie. Daarnaast informeren wij de bezoeker via onze website over interessante onderwerpen en evenementen. De website www.werkenbijpkfwallast.nl is eveneens bedoeld om de bezoeker te informeren over onze organisatie, maar ook te informeren over openstaande vacatures.

Wij respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Wij hechten grote waarde aan het feit dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking van uw gegevens, houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) stelt.

In dit privacy statement laten we u weten welke persoonsgegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen, waarom deze gegevens worden verzameld en wat wij ermee doen. Wij raden u aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen.


Persoonsgegevens en doeleinden van gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken tijdens uw bezoek aan onze website gegevens over u die u rechtstreeks aan ons verstrekt. Zo kunt u zich via de formulieren op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief of een evenement. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres. Voor het aanmelden van een evenement verwerken wij naast bovengenoemde persoonsgegevens ook de volgende (persoons)gegevens: titulatuur, bedrijfsnaam, adresgegevens. Mocht u naast uzelf ook andere personen aanmelden voor een evenement, dan verwerken wij deze persoonsgegevens eveneens ten aanzien van deze personen. Indien u onze nieuwsbrief of uitnodigingen niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden middels de nieuwsbrief / uitnodiging.

Via de website www.werkenbijpkfwallast.nl kunt u solliciteren op één van onze openstaande vacatures. Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, CV en motivatiebrief.

Naast de gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, houden wij bij met welk type browser u onze websites benaderd zodat wij de faciliteiten en functies kunnen aanpassen aan de apparatuur die u gebruikt. De informatie die hiermee wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening. Hiermee optimaliseren wij tevens de werking van de website.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan hierboven aangegeven, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet- en/of regelgeving moeten of mogen doen.

Bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken. Wij zijn gehouden van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de van toepassing zijnde bewaarplichten, in acht te nemen.

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons en frames (Facebook, Twitter, LinkedIn) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben hier geen invloed op. Dit privacy statement is derhalve niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Beveiliging

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. De technische maatregelen die wij hanteren zijn onder andere: wachtwoordbeheer, gebruik encryptie en beveiligingscertificaten, firewalls, adequate back-up procedure. De organisatorische maatregelen zijn onder andere: geheimhouding, protocollen, procedures en toezicht op naleving hiervan.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder die belast is met het toezicht op de naleving van privacywetgeving. Indien u een klacht heeft omtrent de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u zich allereerst tot ons wenden. Mochten wij er samen niet uitkomen kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen en bijwerken privacy statement

Wij behouden ons het recht voor het privacy statement te wijzigen of bij te werken. Om op de hoogte te blijven van het geldende privacy statement raden wij u aan regelmatig deze verklaring te lezen. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 24 mei 2018.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben verkregen. Wel kunnen wij verplicht worden om uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen op grond van een wettelijk voorschrift.

Cookies

Omdat wij geïnteresseerd zijn in gegevens die iets zeggen over het succes van onze websites, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand; vanuit welke landen worden onze websites bezocht; voor welke pagina’s bestaat de meeste belangstelling; maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een cookie op uw computer waardoor wij kunnen bijhouden hoe gebruikers onze websites gebruiken. De verkregen informatie – met inbegrip van het IP-adres van uw computer, uw domeinnaam, het browsertype en cookies – wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google raadplegen en/of het privacybeleid van Google Analytics.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wij hechten daarnaast veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien u hierover vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u uiteraard eveneens contact met ons opnemen.

U kunt met ons contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@pkfwallast.nl.


PKF Wallast Accountants & Belastingadviseurs
Delftechpark 40
2628 XH Delft
KvK: 27366909

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.