Prinsjesdag 2023 | Belangrijke maatregelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting

19 september 2023

Verlagen MKB-winstvrijstelling
Het voorstel is om de MKB-winstvrijstelling te verlagen van 14% naar 12,7%.

De opbrengst van deze maatregel is ter gedeeltelijke dekking van de lager dan eerder voorziene opbrengst van de zogenoemde Pijler 2-maatregelen (het eveneens bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024). Daarnaast draagt deze maatregel volgens het (demissionaire) kabinet bij aan het verkleinen van het verschil in fiscale behandeling van werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting (IB).

Wat vindt PKF Wallast?
Het verlagen van deze vrijstelling ter dekking van tegenvallende resultaten van andere belastingmaatregelen die ook te maken hebben met tarieven is te billijken. Dit voorstel past ook in de pogingen de verschillen in fiscale behandeling van werknemers en ondernemers in de IB te verkleinen. Dit gaat stapje voor stapje.

 

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de inkomstenbelasting
Op gebouwen kan worden afgeschreven voor zover de bodemwaarde nog niet is bereikt. Voor ondernemers en resultaatgenieters in de IB is de bodemwaarde voor aan derden ter beschikking gestelde gebouwen de WOZ-waarde en voor gebouwen in eigen gebruik 50% van de WOZ-waarde. Voor belastingplichtigen in de Vpb is de bodemwaarde voor zowel gebouwen in eigen gebruik als voor gebouwen die aan derden ter beschikking worden gesteld de WOZ-waarde. Voorgesteld wordt om dit gelijk te schakelen en ook in de IB in te voeren dat voor gebouwen in eigen gebruik de WOZ-waarde als bodemwaarde gaat gelden.

Wat vindt PKF Wallast?
Door deze wijziging gaat voor alle gebouwen, die als bedrijfsmiddel worden gebruikt, gelden dat er maximaal tot aan de WOZ-waarde kan worden afgeschreven. Het maakt voor wat betreft de afschrijvingen dan niet meer uit of het een pand voor eigen gebruik is of ter belegging en ongeacht of de belastingplichtige wordt belast in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Alle soorten belastingplichtigen worden dus geconfronteerd met hetzelfde nadeel.

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl