Particulier

In de inkomstenbelasting wordt vooral aan de tarieven van box 1 en box 3 gesleuteld. Met name box 3 blijft een onderwerp om te volgen. Wat zijn belangrijke wijzigingen?

Onderdelen
 • Tarieven box 1

 • Minder formele communicatie met Burger-Belastingdienst

 • Verhoging arbeidskorting

 • Box 3 – Sparen en beleggen

 • Periodieke schenking en verlies ANBI-status

 • Afschaffing middeling inkomen box 1

 • Afschaffen Inkomensafhankelijke combinatiekorting per 2025

 • Einde betalingskorting inkomstenbelasting

 • Vrijstelling leefvervoer UWV nu zonder maximum

 • Geen revisierente bij afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

 • Aanpassing lucratief-belangregeling

 • Kindgebonden budget

Tarieven box 1

De belastingheffing over inkomen uit werk en woning wordt op diverse punten verhoogd:

 • De inkomstenbelasting in box 1 kent twee schijven. Vanaf 2024 wordt de tweede schijf minder geïndexeerd dan de inflatie. De indexatie is 3,4% in plaats van 9,4941%. Daarmee wordt de tariefschijf verlengd van € 73.071 naar € 75.518. Voor gepensioneerden bestaat de inkomstenbelasting voor inkomen uit pensioen uit drie schijven. De tweede en derde schijf worden ook met 3,4% geïndexeerd in plaats van met 9,4941%;
 • Het tarief in de eerste belastingschijf neemt in 2024 toe met 0,04%: van 36,93 (2023) naar 36,97%.

Minder formele communicatie met Burger-Belastingdienst

(Wetsvoorstel Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting)

De Belastingdienst hanteert voor de inkomstenbelasting nu wat heet, een gedeformaliseerde werkwijze. Deze werkwijze zorgt ervoor dat belastingplichtigen en de Belastingdienst niet onnodig juridisch en formeel (onderling) hoeven te communiceren om de aanslag inkomstenbelasting aan te (laten) passen. Hiermee zijn bezwaar- en beroepsprocedures, inclusief de daarmee gemoeide inzet van tijd en kosten voor zowel burgers als de Belastingdienst, minder vaak nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de herziene digitale aangifte inkomstenbelasting. Het kabinet is van mening dat deze huidige werkwijze voldoet aan de maatstaven van eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid en acht het in het belang van zowel de Belastingdienst als burgers om deze werkwijze te continueren. Vandaar onderhavig wetsvoorstel waarin een wettelijke basis aan deze werkwijze wordt gegeven. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel voorzien in een aanvullende waarborg ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen.

Wat vinden wij?
Een goede ontwikkeling. Daar waar aanpassingen “makkelijk” kunnen, moeten er geen onnodige formele hindernissen worden opgeworpen. Het is een goede ontwikkeling dat bijvoorbeeld de praktijk van een herziene digitale aangifte nu ook een wettelijke basis krijgt. Het is goed dat er nagedacht wordt over deze verbeteringen en dat er, met dit wetsvoorstel, ook daadwerkelijk stappen worden gezet. 

Verhoging arbeidskorting

De arbeidskorting wordt met € 115 verhoogd voor inkomens rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een brutosalaris tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit.

Ron Henzen

Adviseur

Ron Henzen is sinds 2018 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Ron heeft ruime ervaring met estate planning. Daarnaast houdt Ron zich bezig met herstructurering, bedrijfsopvolging en fiscale procesvoering.

Ruud van der Linde

ADVISEUR

Ruud van der Linde is sinds 2006 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Ruud is gespecialiseerd in familiebedrijven, privacybescherming, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging, managementparticipatie (MBO/MBI), werknemersparticipatie, internationale tax planning en transfer pricing.

Box 3 – Sparen en beleggen 

Vooralsnog is het streven dat vanaf 2027 het daadwerkelijke rendement in box 3 wordt belast. Tot die tijd blijven fictieve rendementen het uitgangspunt. Er zijn drie categorieën: bank- en spaargelden, beleggingen en schulden.

Vanaf 2024 is wettelijk bepaald dat aandelen in verenigingen voor eigenaren (vve’s) tot de categorie bank- en spaargeld behoren. Bezit u een appartement? Dan betaalt u daardoor mogelijk minder box 3-belasting. Ook voor gelden op een derdenrekeningen bij de notaris is deze ‘herkwalificatie’ van kracht.

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt niet gecorrigeerd voor de inflatie. Daarnaast gaat het tarief in box 3 van 32% (2023) naar 36% in 2024.

Banktegoeden (spaargeld)

Overige bezittingen

Schulden

2022

-0,01%

5,53%

2,28%

2023

0,9-1,0% (verwacht)

6,17%

2,4-2,5% (verwacht)

2024

Nog niet vastgesteld

6,04%

Nog niet vastgesteld

Tip!
Op 18 september 2023 heeft de advocaat-generaal geconcludeerd dat ook de Wet rechtsherstel box 3 het discriminatieverbod en het eigendomsrecht schendt. Als de Hoge Raad dit advies overneemt, kan dit gevolgen hebben voor uw box 3-inkomen. Teken daarom tijdig bezwaar aan om uw rechten veilig te stellen.

Let op!
Schulden en vorderingen tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen behoren in 2024 tot geen enkele categorie, omdat deze worden gedefiscaliseerd. Deze vallen dus helemaal buiten de aangifte. 

Wat vinden wij? 

Box 3 is nog lang niet uitgekristalliseerd en het nieuwe stelsel naar heffing over het werkelijk rendement is nog volop in discussie. Ook het te hanteren tarief wordt mogelijk een heroverwegings- en discussiepunt. Het door het kabinet voorgestelde vroegtijdig verhogen van het tarief van 32% naar 34% en het overslaan van het tarief van 33% in 2024 komt mede voort uit het budgettaire gat dat ontstaat door het uitstel van het nieuwe box-stelsel van 2026 naar (vooralsnog) 2027. De Tweede Kamer heeft nog meer aan de knoppen gedraaid en het tarief verder verhoogd naar 36%, dit mede ter dekking van de verhoging van het minimumloon met 1,2%. 

Periodieke schenking en verlies ANBI-status

Wanneer een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) een geschil met de Belastingdienst krijgt over de vraag of haar doel en/of feitelijke werkzaamheden het algemeen belang dient, kan de ANBI-status door de inspecteur worden ingetrokken. Een periodieke schenking is alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting wanneer deze aan een ANBI is gedaan bij notariële of onderhandse akte. De hoofdregel is dat na het verlies van de ANBI-status de periodieke uitkeringen niet meer aftrekbaar zijn. Vanaf 2024 staat de verduidelijking in de wet dat giften pas niet meer aftrekbaar zijn nadat de mogelijkheden tot bezwaar en beroep zijn uitgeput. Het verlies van de ANBI-status is dan pas onherroepelijk geworden.

Om een niet-aftrekbare gift bij verlies van de ANBI-status te voorkomen, kunt u in de (notariële of onderhandse) akte van schenking voorschrijven dat de periodieke gift in ieder geval wordt beëindigd in bepaalde gevallen.

Afschaffing middeling inkomen box 1

De laatste jaren waarover u nog kunt middelen, zijn de aangiftejaren 2022, 2023 en 2024. Dit stond al in het Belastingplan 2023. Bij toepassing van de middelingsregeling telt u het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deelt u dit door drie. Daarna berekent u hoeveel belasting u in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen moet betalen. U vergelijkt dit met de daadwerkelijk door u betaalde belasting over die drie jaren. Is dat verschil meer dan € 545? Dan kunt u belasting terugvragen.

Let op!

Houd wel de termijn in de gaten. Een verzoek om middeling moet binnen 36 maanden ingediend worden nadat alle definitieve aanslagen van de kalenderjaren die u wilt middelen onherroepelijk vaststaan.

Afschaffen Inkomensafhankelijke combinatiekorting per 2027

De Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor alleenstaande ouders of de  minstverdienende partners die werk en zorg voor jonge kinderen combineren. De voorstellen van het kabinet tot afschaffing zijn door de Tweede Kamer aangepast. Bij amendement heeft de Tweede Kamer een rechtvaardiger en logischere afbouw van de IACK ingevoerd. De IACK wordt nu in negen stappen afgebouwd voor alle ouders die op basis van hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op de IACK, inclusief ouders van kinderen geboren na 31 december 2024.

Daarnaast wordt de afschaffing van de IACK 2 jaar uitgesteld; niet in 2025 maar in 2027. Dit om aan te sluiten bij het feit dat het nieuwe kinderopvangstelsel 2 jaar vertraagd is en in 2027 ingaat. Hiermee is de IACK op 1 januari 2035 uitgefaseerd.

Einde betalingskorting inkomstenbelasting

De betalingskorting voor de voorlopige aanslag in de inkomstenbelasting wordt per 2024 afgeschaft.

Vrijstelling leefvervoer UWV nu zonder maximum

De gemeente is in principe op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor vervoersvoorzieningen die nodig zijn voor het dagelijks leven. Dit wordt ook wel ‘leefvervoer’ genoemd. Denk hierbij aan vervoer per regio- of rolstoeltaxi, aanpassing van een auto, een scootmobiel of een auto in bruikleen. Het gaat hierbij dus niet om vervoer van en naar werk of school.

De verstrekking van leefvervoer op basis van de WMO is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Voor de verstrekking van leefvervoer via het UWV geldt geen wettelijke vrijstelling in de inkomstenbelasting. Via een besluit is dit voor maximaal 2.000 kilometer geregeld. De vrijstelling voor het leefvervoer via het UWV wordt nu ook in de wet opgenomen.

Geen revisierente bij afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

Het is toegestaan om bij langdurige arbeidsongeschiktheid een lijfrente af te kopen zonder dat u hierover revisierente (standaard 20%) verschuldigd bent. Hiervoor is een maximumbedrag gesteld. Gaat u over dat maximumbedrag heen? Dan bent u over het gehele bedrag revisierente verschuldigd.

In de praktijk blijkt deze benadering hard uit te pakken. In een beleidsbesluit is daarom bepaald dat alleen revisierente is verschuldigd over het bedrag waarmee de afkoopgrens wordt overschreden. Dit wordt nu ook in de wet vastgelegd.

Aanpassing lucratief-belangregeling

De lucratief-belangregeling wordt naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad aangepast. Dit arrest heeft betrekking op de economische vergelijkbaarheid van vermogensrechten met achtergestelde soortaandelen. De Hoge Raad oordeelde dat aangesloten moet worden bij de kapitaalseis, waarbij de achtergestelde soortaandelen minder dan 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Met terugwerkende kracht tot 26 juni 2023 telt voor de beoordeling of sprake is van een lucratief belang ook het volgende mee: een lening die niet kwalificeert als informeel kapitaal.

Kindgebonden budget

Om de armoede onder personen en kinderen tegen te gaan, wordt het kindgebonden budget verhoogd. Ouders ontvangen met het kindgebonden budget een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt onder andere af van het aantal kinderen, hun leeftijd en de hoogte van het inkomen en vermogen.

De maximale verhoging van het kindgebonden budget bedraagt € 750 voor het eerste kind, € 883 voor het tweede en volgende kind. Voor kinderen tussen 12 en 17 jaar is de verhoging € 400.

Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.