Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

Wij bieden u dienstverlening van hoge kwaliteit. Wij investeren voortdurend in de vakbekwaamheid van onze medewerkers en monitoren continu of ons kwaliteitsbeleid wordt nageleefd. Centraal hierbij staat de ‘Code of Conduct’. Deze code bevat omgangsregels en biedt ruimte om elkaar op gedrag aan te spreken. De belangrijkste kernwaarden zijn integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag.

 

Klachtenregeling

Heeft u suggesties voor de verbetering van onze dienstverlening? Of wilt u (vermoede) misstanden melden? Dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling of klokkenluidersregeling.

 

De klachtenregeling ziet toe op de behandeling van klachten over het beroepsmatig handelen van een medewerker van PKF Wallast. Hoewel deze klachtenregeling in beginsel bedoeld is voor derden kunnen ook onze medewerkers op grond van deze regeling klagen over het beroepsmatig handelen.

 

De reikwijdte van de klokkenluidersregeling is ruimer dan die van de klachtenregeling. De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het melden van vermoede misstanden. Zowel medewerkers als derden kunnen gebruikmaken van de klokkenluidersregeling.

 

 

 

Voorwaarden dienstverlening

De maatschap PKF Wallast is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 9 november 2018. In deze voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Met uitzondering van opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW, aanvaardt de maatschap PKF Wallast geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van uitingen van PKF Wallast.