Per 1 maart 2020: meldingsplicht voor buitenlandse werknemers (uit de EER en Zwitserland)!

Vanaf 1 maart 2020 treedt de meldingsplicht, die volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), in werking. De WagwEU is reeds vanaf 1 juni 2016 van kracht en is een implementatie van een Europese Richtlijn. Nederland is een van de laatste Europese landen die de meldingsplicht invoert.

De meldingsplicht houdt in dat alle in de EER (EU + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland gevestigde werkgevers  een melding moeten doen indien zij met hun werknemers werkzaamheden in Nederland komen verrichten. De regeling is mede van toepassing op zelfstandigen (ZZP’ers) die tijdelijk (bepaalde) werkzaamheden in Nederland willen verrichten.

 

Met deze meldingsplicht hoopt de wetgever de inspectie SZW meer handvatten te bieden omtrent het toezicht en de handhaving op het gebied van buitenlandse werknemers die tijdelijk werkzaam zijn in Nederland. Hierbij gaat het onder andere om de controle op het minimumloon, sociale zekerheidsbijdragen (wel of geen aanwezige A1-verklaring) et cetera.

 

Er gelden ook een aantal uitzonderingen op de meldingsplicht. Deze zullen wij hieronder nader uiteenzetten. Ook zullen wij kort benoemen wat er precies gemeld moet worden door werkgevers en door zelfstandigen. Allereerst zullen wij de partijen, die zijn gehouden de melding te doen dan wel de melding te verifiëren, benoemen.

 

1. Meldingsplichtige

Degene die de melding moet doen is de buitenlandse werkgever (“Dienstverrichter”) die tijdelijk:

 • met eigen personeel naar Nederland komt om werkzaamheden te verrichten;
 • vanuit een multinationale onderneming werknemers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland; of
 • als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.

 

Vervolgens moet de Nederlandse inlener bij wie de werknemers te werk worden gesteld en waarmee de Dienstverrichter een aannemingsovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht is aangegaan (“Dienstontvanger”), de melding verifiëren.

 

De meldingsplicht geldt voor tijdelijke diensten die op of na 1 maart 2020 aanvangen. De melding kan worden gedaan in het daarvoor bestemde online portaal, te vinden op: https://www.postedworkers.nl/online-melden.

 

Verder dient de melding voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn gedaan. Vanaf 10 februari 2020 is er de mogelijkheid om de werkzaamheden die op of na 1 maart 2020 aanvangen te melden.

 

De meldingsplicht geldt in sommige gevallen ook voor zelfstandigen die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren (“Zelfstandigen”), hierover onder punt 3 meer.

 

2. Wat moet er worden gemeld?

In ieder geval zal door de Dienstverrichter de volgende informatie moeten worden gemeld:

 • identiteit van de melder;
 • de bedrijfsgegevens;
 • de contactpersoon;
 • de identiteit van de klant/opdrachtgever;
 • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd;
 • het adres van de werkplek;
 • de verwachtte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
 • de identiteit van de werknemer(s) die in Nederland kom(t)(en) werken;
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijk socialezekerheidsregeling.

Hier vindt u de checklist voor buitenlandse werkgevers.

 

3. Zelfstandigen

Voor zelfstandigen geldt dat er alleen een melding hoeft te worden gedaan indien het gaan om zelfstandigen die werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren. Dit zijn onder andere de sectoren land- en tuinbouw, metaal, bouw, schoonmaak, glazenwasserij, voedingsindustrie en gezondheidszorg. Voor de transport- en uitzendsector gelden aanvullende regels. Voor wat betreft de sector is de SBI-code bepalend. Zelfstandigen moeten onder meer melding doen van:

 • de identiteit van de melder;
 • de identiteit van de klant/opdrachtgever;
 • de sector waarin de activiteiten worden uitgevoerd;
 • het adres van de werkplek;
 • de duur van de werkzaamheden; en
 • informatie over waar de sociale premies betaald worden.

Hier vindt u een checklist voor buitenlandse zelfstandigen.

 

4. Uitzonderingen

De uitzonderingen op de meldingsplicht zijn hieronder opgenomen. In deze gevallen is geen melding benodigd:

 • werkzaamheden met betrekking tot initiële assemblage of installatie  van geleverde goederen voor een periode van niet meer dan 8 dagen;
 • werkzaamheden, zijnde urgent onderhoud of reparaties  of software installaties uitvoeren voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten weken binnen een termijn van 36 weken;
 • zakelijke besprekingen voor een periode van maximaal 13 aaneengesloten weken in 52 weken;
 • diverse andere activiteiten bijvoorbeeld het bijwonen van wetenschappelijke congressen; en
 • diverse type werknemers bijvoorbeeld onderzoekers, internationale sporters en artiesten zijn eveneens uitgezonderd van de meldingsplicht met elk met hun eigen maximale termijnen.

 

Binnen de transportsector gelden ook een aantal uitzonderingen. Niet de gehele transportsector is uitgezonderd van de meldingsplicht maar wel een aantal (deel)sectoren. Van belang is de regelgeving te controleren;  de SBI-codes zijn hierbij leidend.

 

Naast de uitzonderingen is het zo dat er voor bepaalde werkgevers danwel zelfstandigen een versoepeling geldt. De versoepeling houdt in dat in sommige gevallen een jaarmelding kan worden gedaan.

 

De jaarmelding geldt voor kleine werkgevers (met maximaal 9 werknemers in dienst) en ZZP’ers die maximaal 100 kilometer van de Nederlandse grens zijn gevestigd en vaker diensten in Nederland verrichten. Voorts geldt de jaarmelding geldt ook voor het goederenvervoer over de weg.

Deze jaarmelding geldt daarentegen weer niet voor werkgevers in de bouwnijverheid, arbeidsbemiddeling uitzendbureaus en personeelsbeheer.

 

5. Sanctie

De Inspectie SZW controleert de naleving van de meldingsplicht en kan een boete opleggen bij het niet naleven van de verplichtingen. Bij het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen kan de buitenlandse werkgever een boete (vanaf Euro 12.000 per overtreding) krijgen. Daarbij zijn er in de beleidsregel boeteoplegging WagwEU boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden opgenomen. De boete kan bijvoorbeeld met 50% worden verhoogd indien de dienstverrichter bewust regelgeving heeft ontdoken. Voor een natuurlijk persoon zal de boete met 50% worden verlaagd.

 

Op de Nederlandse Dienstontvanger ligt zoals aangegeven een controleplicht. Ook de Nederlandse Dienstontvanger kan een boete verbeuren als zij de melding niet heeft gecontroleerd/geverifieerd, onjuistheden niet heeft doorgegeven of geen afschrift van de melding heeft. Het doorgeven van onjuistheden of ontbrekende stukken, vrijwaart de Dienstontvanger van een sanctie.

 

Slotopmerking

De regeling volgt zoals aangegeven uit de Detacheringsrichtlijn en vergelijkbare meldplichten zijn er in de andere EER-landen. Een Nederlandse werkgever die met medewerkers de grens over wil, moet rekening houden met vergelijkbare meldingsplichten!  

 

Zieke dga krijgt toch nog gebruikelijk loon

Volgens Rechtbank Gelderland is het feit dat de dga van een bv een deel van het jaar ziek is op zich geen reden om zijn (fiscaal) loon direct [...]

Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking

De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking opstellen. Doet hij dat niet, dan zal de [...]

Overlijden leidt tot fictieve vervreemding ab-aandelen

Krijgt een erfgenaam de last opgelegd om wat zij van de nalatenschap onvervreemd en onverteerd nalaat, uit te keren aan derden? En behoren tot de nalatenschap van die [...]

E.A.M. (Evi) van Vondelen LL.M.

 • Vestiging: Delft
 • Functie: Bedrijfsjurist
 • In dienst vanaf: 01 mei 2019
 • Opleiding: Bachelor Recht en Bedrijfswetenschappen. Master Ondernemingsrecht, beide aan de Universiteit Leiden.
 • Expertise: Advisering op verschillende rechtsgebieden, onder andere op het gebied van ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Opstellen van diverse contracten en overeenkomsten.
STUUR MIJ EEN E-MAIL BEL +31 (0) 15 261 31 21

Gerelateerde publicaties

Registratie van arbeidsuren

Op basis van Unierecht is iedere lidstaat verplicht tot het invoeren van een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd, zo [...]

Uitspraak Hoge Raad d.d. 8 november 2019: slapende dienstverbanden moeten op verzoek van de werknemer worden beëindigd

Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbank Limburg in april 2019 aan de Hoge Raad heeft gesteld over de beëindiging van slapende dienstverbanden, heeft de Advocaat Generaal [...]

WAB: WW-premie naar type contract; is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Voor werknemers die in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproep- of min-maxcontract, mag de lage WW-premie worden betaald. Dit volgt [...]