Consultatie wijziging belastingplicht commanditaire vennootschappen

Op 29 maart jl. is een internetconsultatie gestart voor een wijziging in de wetgeving die de belastingplicht van open commanditaire vennootschappen (hierna: open CV) betreft.

Wetswijziging

Op dit moment zijn open CV’s belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat de open CV aangifte vennootschapsbelasting doet met betrekking tot haar resultaten en dat de participanten voor wat betreft hun participatie eigenlijk op dezelfde manier worden behandeld als de aandeelhouders in een BV: natuurlijke personen nemen de participatie op in de aangifte inkomstenbelasting, waarbij bij een belang van 5% of meer sprake is van een aanmerkelijk belang in box 2, en rechtspersonen verwerken de participatie in hun aangifte vennootschapsbelasting, waarbij voor hen bij een participatie groter dan 5% de deelnemingsvrijstelling geldt. 

 

Gevolgen

De voorgestelde wetswijziging beëindigt de vennootschapsbelastingplicht van de open CV met ingang van 1 januari 2022. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de open CV zelf als voor de participanten. Wij zetten deze voor u op een rij:

 

De open CV:

Als geen actie ondernomen wordt, gaat het vermogen dat in de open CV bijeengebracht is, fiscaal over op de participanten. Als de werkelijke waarde van het vermogen hoger is dan de (fiscale) boekwaarde op het niveau van de open CV, dan moet de open CV in de aangifte over 2021 dit verschil als winst aangeven en daarover vennootschapsbelasting betalen.

 

De participant / natuurlijk persoon:

Voor de participerende natuurlijke persoon betekent de wijziging dat het vermogen dat in de open CV werd gehouden fiscaal gezien in zijn of haar handen overgaat. Afhankelijk van de omvang van de participaties en de samenstelling van het vermogen kan dat tot heffing van inkomstenbelasting leiden.

 

De participant / rechtspersoon:

De participerende rechtspersonen geven hun aandeel in het vermogen en het resultaat van de open CV voortaan direct aan in hun aangifte vennootschapsbelasting.

 

Overgangsrecht

De wetgever heeft in het voorstel zoals het er nu ligt overgangsrecht opgenomen dat bestaande situaties niet respecteert, maar fiscale faciliteiten biedt om nadelen zo veel mogelijk te voorkomen. Zo kan voor open CV’s waarvan de participanten rechtspersonen zijn worden verzocht om de eindafrekening op het niveau van de open CV achterwege te laten door de activa en passiva tegen (fiscale) boekwaarde bij de participanten op te nemen. Deze mogelijkheid van doorschuiving gaat volgens het voorstel ook gelden voor vermogen dat aan de open CV ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast wordt aan participanten de mogelijkheid geboden om met een aandelenfusiefaciliteit een BV of NV tussen zichzelf en de open CV te plaatsen. Voor situaties waarin geen gebruik (kan) worden gemaakt van de geboden mogelijkheden, bestaat de mogelijkheid van (vooralsnog rentedragend) uitstel van betaling van de belasting voor een periode van 10 jaar.

 

Anonimisering

Het gebruik van structuren met een open CV heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen vanwege de wens van vermogende families om hun vermogen (deels) af te schermen in een anonimiseringsstructuur. De open CV werd hierbij veelal gebruikt omdat de CV haar cijfers niet hoeft te publiceren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de aantrekkelijkheid van structuren met de open CV verdwijnen. Hoewel met het anonimiseren van vermogen geen belasting wordt ontweken, is de politiek kritisch op het fenomeen. Dat door de voorgestelde wetgeving de deur voor anonimisering wordt gesloten, zal daarom door de politiek gezien worden als een welkome bijvangst.

Dit geldt overigens niet alleen voor de open CV als anonimiseringsvehikel, maar ook voor het daarvoor vaak gebruikte Open fonds voor gemene rekening.

 

Vervolg

Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen op het gebied van het wetsvoorstel, dat de naam ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ heeft gekregen, op de hoogte. Als u in uw structuur gebruik maakt van één of meerdere open CV’s, dan kunt u met het overgangsrecht eventuele belastingheffingen nog voorkomen. Denkt u er dan aan dat een verzoek om een overgangsregeling uiterlijk op 31 december 2022 moet zijn ingediend of uiterlijk bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2021 als deze daarvoor wordt ingediend.

 

 

Als u meer vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur bij PKF Wallast.

Geen VPB-plicht meer voor open cv's en familiefondsen is een ridicuul plan

Het demissionair kabinet wil per 1 januari 2022 de VPB-plicht voor open cv's en familiefondsen beëindigen. Dick van Sprundel vindt dit een ridicuul plan. "Onder het mom van [...]

Werknemersparticipatie door toekennen aandelen of (lange termijn) bonus aan personeel: hoe zit het met belastingheffing?

Steeds meer werkgevers kiezen voor werknemersparticipatie en daarmee voor de mogelijkheid om werknemers aan te trekken of te binden en daarmee de organisatie verder te brengen. Dit doen [...]

‘HET KOST MEER TIJD DAN JE DENKT!’

PKF Wallast krijgt energie van bedrijfsopvolgingen   Toen we Lianne Vermeulen-Boelm en Ron Henzen van PKF Wallast vertelden dat het thema van deze editie van OnderNamen “Energie” is, [...]

Gerelateerde publicaties