Maatregelen BTW

Ondernemers actief in de internationale handel kunnen ingrijpende veranderingen tegemoet zien voor de BTW.  Daarnaast gaat het BTW-tarief voor digitale publicaties omlaag.  Ook zijn er wijzigingen voor de overdrachtsbelasting en de assurantiebelasting.

Quick Fixes voor internationale handel

Eind 2018 heeft de Europese Raad ingestemd met de voorstellen voor vier zogenoemde ‘Quick Fixes’ die de BTW bij internationale handel zou moeten vereenvoudigen.

 

Met de Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten beoogt het kabinet nu deze Quick Fixes te implementeren. De quick fixes zien op:

 

De Quick Fixes hebben een aanzienlijke impact op ondernemers die betrokken zijn bij internationale goederentransacties.

 

Quick Fix 1 – Een vereenvoudiging voor grensoverschrijdende call-off transacties in de EU

 

De eerste Quick Fix behelst de implementatie van een EU-brede regeling waarbij onder voorwaarden een BTW-registratie achterwege kan blijven voor de ondernemer met een call-off voorraad bij een afnemer in een andere EU-lidstaat.

 

Ondernemers kunnen ter verkorting van levertijden hun voorraad opslaan bij de afnemer. De goederen blijven dan in eigendom van de ondernemer tot het moment dat de afnemer deze uit de voorraad haalt. In binnenlandse situaties zal dit voor de BTW tot weinig administratieve lasten leiden.  Voor situaties waar de ondernemer en zijn afnemer niet in dezelfde EU-lidstaat zijn gevestigd, vergen dergelijke transacties onder de huidige regels de nodige administratie.  Zo dient de leverancier de overbrenging van eigen goederen naar de EU-lidstaat van de afnemer te rapporteren. Om hier aan te kunnen voldoen heeft de leverancier in de EU-lidstaat van opslag een BTW-registratie nodig. 

 

Nu kennen veel EU-lidstaten, waaronder Nederland, reeds vereenvoudigingen voor call-off stock transacties, maar deze verschillen per land.  Dit is dan ook de aanleiding de EU-brede regeling die in de plaats komt van de individuele regelingen van de EU-lidstaten. 

 

Onder de nieuwe regels is pas sprake van een intracommunautaire levering wanneer a) de uiteindelijke afnemer gerechtigd is tot het eigendom van de goederen, b) de leverancier geen vestiging of vaste inrichting in de lidstaat van aankomst heeft, c) de afnemer een BTW-identificatienummer heeft in de lidstaat van ontvangst en d) de leverancier de overbrenging van de goederen opgeeft in het register en in de Opgaaf intracommunautaire prestaties (Opgaaf ICP). De verzender heeft in deze situatie geen BTW-identificatienummer nodig in de lidstaat van aankomst.  Aanvullende voorwaarde is dat de afnemer in de lidstaat van aankomst binnen 12 maanden na de overbrenging de goederen uit de voorraad gehaald dient te hebben.

 

Commentaar

Wij adviseren ondernemers die te maken hebben met call-off situaties hun huidige call-off transacties in kaart te brengen en na te gaan of als gevolg van de nieuwe regels:

 • aanpassingen nodig zijn voor bestaande call-off transacties
 • vereenvoudigingen kunnen worden gerealiseerd
 • bestaande BTW-registraties kunnen worden geannuleerd

 

Quick Fix 2 – Een regeling voor het toekennen van de intracommunautaire levering bij ketentransacties

 

De tweede Quick Fix behelst de implementatie van een EU-brede regeling waarbij een regeling wordt ingevoerd voor grensoverschrijdende ketentransacties binnen de EU.

 

Bij ketentransacties worden dezelfde goederen door drie of meer partijen in opvolgende leveringen verhandeld en gaan de goederen direct naar het adres van de laatste partij.  In grensoverschrijdende situaties rijst vaak de vraag welke schakel de intracommunautaire transactie betreft. 

 

De Quick Fix beoogt duidelijkheid te scheppen voor situaties waarin de tussenhandelaar in ketentransacties het vervoer regelt (of laat regelen).  In die situaties mogen ondernemers bij de aangifte van ketentransacties afgaan op het BTW-identificatienummer dat de tussenhandelaar verstrekt. Afhankelijk van het BTW-identificatienummer dat hij verstrekt, wordt de intracommunautaire transactie toegekend aan de relevante schakel:

 

 • Wanneer de tussenhandelaar een BTW-identificatienummer verstrekt van de lidstaat van vertrek, dan geldt de levering door de tussenhandelaar als de intracommunautaire transactie.

 • Geeft de tussenschakel het BTW-identificatienummer van een andere lidstaat, dan geldt de levering aan de tussenhandelaar als de intracommunautaire transactie.

 

Commentaar

Wij adviseren ondernemers die binnen de EU goederen verhandelen na te gaan:

 • in hoeverre zij zijn betrokken bij ketentransacties in de EU
 • of de bestaande afspraken aanpassing behoeven, gelet op de nieuwe regels
 • of bestaande BTW-registraties kunnen worden geannuleerd

 

Quick Fix 3 – Bewijs toepassing nultarief bij intracommunautaire leveringen

 

De derde Quick Fix behelst de implementatie van een EU-brede regeling waarbij de bewijsvoering voor de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen wordt geregeld.

 

Om het nultarief op intracommunautaire transacties te mogen toepassen, moet de ondernemer kunnen aantonen dat de goederen naar een andere lidstaat zijn vervoerd.  In praktijk kennen lidstaten nu nog een uiteenlopende aanpak. De nieuwe regeling beoogt daar een einde aan te maken en introduceert een bewijsvermoeden in geval van twee niet tegenstrijdige bewijsstukken afkomstig van twee niet-afhankelijke partijen (bijvoorbeeld een factuur van de vervoerder en een ondertekende vrachtbrief).

 

Commentaar

Wij adviseren ondernemers die binnen de EU goederen verhandelen na te gaan:

 • of hun huidige processen voor het beheren en archiveren van documentatie in het kader van grensoverschrijdende goederentransacties binnen de EU toereikend zijn

 • waar nodig afspraken met leveranciers en/of afnemers te herzien

 

Quick Fix 4 – Verzwaring status BTW-identificatienummer

 

De vierde Quick Fix behelst de implementatie van een EU-brede regeling waarbij het hebben van een geldig BTW-identificatienummer een materieel vereiste wordt voor de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire levering.

 

Door de nieuwe regeling kunnen ondernemers het nultarief niet meer toepassen bij gebrek aan een geldig BTW-identificatienummer, met als gevolg dat het binnenlandse tarief toegepast dient te worden. Wel bestaat er mogelijkheid tot herstel. De feitelijke invulling hiervan zal nog nader worden toegelicht in het te wijzigen Uitvoeringsbesluit 1968.

 

Commentaar

Wij adviseren ondernemers na te gaan of hun:

 • systemen zijn aangepast ten aanzien van dit nieuwe vereiste

 • klantgegevens volledig en correct zijn vastgelegd

 • processen een check in de VAT Information Exchange System (VIES) verlangen

 

Btw-tarief op e-books, kranten en tijdschriften omlaag

Per 1 januari 2020 vallen ‘langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften’ onder het verlaagde btw-tarief (9%).

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt het verlaagde btw-tarief voor langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften. Het zal vanaf dat moment voor de btw-behandeling niet meer uitmaken of bijvoorbeeld een boek op papier of op een cd wordt geleverd, dan wel dat de gedigitaliseerde inhoud van een boek langs elektronische weg wordt aangeboden. De ongelijke behandeling van fysieke uitgaven enerzijds en elektronische uitgaven anderzijds wordt hiermee opgeheven.

 

Daarnaast zal het verlaagde btw-tarief eveneens worden toegepast op het verlenen van toegang tot nieuwswebsites (maar ook apps), zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Daarbij zij opgemerkt dat voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief de elektronische uitgaven en de nieuwswebsites niet uitsluitend of hoofdzakelijk mogen bestaan uit reclamemateriaal of uit video-inhoud of beluisterbare muziek.

 

Voor de bepaling of een uitgave langs elektronische weg wordt geleverd, moet worden getoetst of de uitgave vergelijkbaar is met een fysieke uitgave waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing is. Deze vergelijkbaarheid moet worden beoordeeld naar de inhoud en het gebruik van de langs elektronische weg verstrekte uitgave, op basis van maatschappelijke opvattingen (vanuit de modale consument bezien).

 

Opgemerkt dient te worden dat het voor toepassing van het verlaagde btw-tarief van belang is dat de uitgave in zijn totaliteit een boek, dagblad, weekblad of tijdschrift dient te vormen.  Een elektronische uitgave van een afzonderlijke hoofdstuk uit een boek of een selectie van (nieuws)artikelen valt hier dus niet onder.

 

Verder geldt het verlaagde btw-tarief eveneens niet voor met een elektronische uitgave gepaard gaande gebruikersmogelijkheden die niet samenhangen met de functionele toegankelijkheid van de uitgave (zoals navigatie via een inhoudsopgave, een zoekfunctie, het aanpassen van de weergave via het vergroten en verkleinen van de tekst en de aanpassing van de lichtintensiviteit).  Gedacht kan worden aan dynamische en technologische elementen, zoals interactieve kaarten, recensies, reacties, spelletjes en communicatiemogelijkheden.  Dergelijke elektronische diensten worden namelijk niet geacht vergelijkbaar te zijn met een fysieke uitgave, waarvan de inhoud een van tevoren vaststaande omvang heeft en het gebruik de toegang tot die leesinhoud betreft.

 

Commentaar

Wij adviseren ondernemers na te gaan:

 • hoe hun huidige productenaanbod zich verhoudt tot de nieuwe regeling en, bij verkopen aan het buitenland, de invulling die andere EU-lidstaten daaraan hebben gegeven

 • wat zij voor handen hebben ter onderbouwing van een juiste tariefstoepassing (denk aan de onderbouwing aan de hand van bijvoorbeeld gebruikstatistieken)

 • waar nodig afstemming te zoeken met leveranciers en/of afnemers

Maatregelen overdrachtsbelasting

Voorgesteld wordt om met ingang van jaar 2021 de overdrachtsbelasting voor niet-woningen met 1% van 6% te verhogen naar 7%. Onder niet-woningen worden onder andere verstaan bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw, hotels en pensions. Ten aanzien van woningen blijft de overdrachtsbelasting gehandhaafd op 2%.

 

Commentaar

Het belang van een goede afbakening tussen woningen en niet-woningen wordt wegens deze tariefsverhoging (nog) belangrijker. We zijn op het moment van schrijven nog in afwachting van een Hoge Raad uitspraak over de vraag of de levering van een oud bedrijfsgebouw wat in transformatie is naar woning(en) tegen het verlaagde tarief van 2% belast wordt of niet. Het belang van deze uitspraak neemt met de stijging van het reguliere tarief per 2021 verder toe.

 

Maatregelen assurantiebelasting

In 2020 vervalt de 21% assurantiebelasting voor verzekeringen die geheel of gedeeltelijk mogelijke financiële verplichtingen afdekken die een werkgever heeft bij de verplichting om het loon van een werknemer door te betalen in geval van ziekte of als eigenrisicodrager zelf het risico draagt van de betaling van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen.

 

Tevens vervalt in 2020 de 21% assurantiebelasting over de brede weersverzekering.  De stimuleringsmaatregel moet het voor agrariërs aantrekkelijker maken om gewassen te verzekeren tegen de gevolgen van extreem weer.

 

J. (Jan) Sanders BTW Adviseur
J. (Jan) Sanders , BTW Adviseur
S.H. (Stephen) Vergeer MB RB Adviseur
S.H. (Stephen) Vergeer MB RB, Adviseur
dr. J. (Jeroen) van Strien Hoofd Bureau Vaktechniek, Adviseur, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
dr. J. (Jeroen) van Strien, Hoofd Bureau Vaktechniek, Adviseur, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen Adviseur
Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen, Adviseur
mr. drs. R.W. (Ruud) van der Linde Adviseur
mr. drs. R.W. (Ruud) van der Linde, Adviseur
T.T. (Thomas) Genee LL.M., M.Sc. Adviseur
T.T. (Thomas) Genee LL.M., M.Sc., Adviseur
mr. S. (Sicco) van den Berg Adviseur
mr. S. (Sicco) van den Berg, Adviseur
I. (Ibrahim) Ahmed LL.M. Adviseur
I. (Ibrahim) Ahmed LL.M., Adviseur
Andor Valkenburg - PKF Wallast
drs. A.T. (Andor) Valkenburg Vestigingsleider Amsterdam, Adviseur
Andor Valkenburg - PKF Wallast drs. A.T. (Andor) Valkenburg, Vestigingsleider Amsterdam, Adviseur
Huub Nacken - PKF Wallast
mr. H.J.A. (Huub) Nacken Adviseur
Huub Nacken - PKF Wallast mr. H.J.A. (Huub) Nacken, Adviseur
Ron Henzen - PKF Wallast
mr. R.C. (Ron) Henzen Adviseur
Ron Henzen - PKF Wallast mr. R.C. (Ron) Henzen, Adviseur

Gerelateerde publicaties