Innovatie

Ondernemers met R&D activiteiten worden in de ontwikkelingsfase gestimuleerd met een subsidie op de loonbelasting en in de exploitatiefase gestimuleerd met een korting op de winstbelasting. Deze regelingen staan bekend onder de naam WBSO en Innovatiebox. We hebben de wijzigingen in deze regelingen die bij deze Prinsjesdag zijn aangekondigd voor u onder elkaar gezet.

WBSO subsidie (loonheffingen)

In april 2019 is het evaluatierapport over de werking van de subsidieregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) naar de Tweede Kamer gestuurd. De periode 2011-2017 is geëvalueerd en daaruit blijkt dat een deel van de gebruikers van de regeling van mening is dat de huidige systematiek onvoldoende aansluit bij de manier van werken van die gebruikers. Met name de doorlooptijd van de behandeling van een aanvraag en het feit dat maximaal driemaal per jaar een aanvraag gedaan kan worden, worden als knelpunt ervaren. Het kabinet reageerde op het rapport door aan te geven dat een vereenvoudiging en verkorting van de aanvraagsystematiek worden bezien, waarbij de systematiek in de basis niet zal veranderen. Het wetsvoorstel dat nu wordt gepresenteerd bevat een uitbreiding van het aantal aanvraagmomenten van drie naar vier. Verder wordt het uiterste moment voor het indienen van een aanvraag gesteld op één dag voor de periode waar de aanvraag op ziet. Op dit moment is dat nog een maand voorafgaand aan de periode. Een aanvraag voor een periode die op 1 januari van een nieuw jaar start moet echter uiterlijk op 20 december van het voorgaande jaar ingediend worden. Tot slot wordt een verschoning voor termijnoverschrijdingen in bepaalde gevallen nu wettelijk vastgelegd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland was in de praktijk al gewend om bij een verstoring van het digitale loket coulant om te gaan met een termijnoverschrijdingen. Het gaat om termijnen voor de WBSO aanvraag zelf, voor de opgaaf van BSN nummers en  de mededeling van bestede uren en gerealiseerde kosten en uitgaven achteraf. De voorgestelde wettelijke vastlegging geeft WBSO – gerechtigden meer rechtszekerheid in situaties dat zich een storing voordoet.  

 

Commentaar

Vanuit onze ervaring met WBSO aanvragen juichen wij deze aanpassingen in de regeling toe. Met name in ondernemingen met korte innovatiecycli is de huidige maand wachttermijn tussen aanvraag en start van een project een vervelende belemmering. Bijvoorbeeld bij software development en bij cliëntvraag gestuurde innovatie is de tijdsspanne tussen het identificeren van een R&D-project en de start daarvan vaak korter dan een maand. Wij hadden echter graag gezien dat ook de behandeltermijn van WBSO aanvragen ingekort zou worden. Het lijkt erop dat die drie maanden blijft, zodat de situatie kan ontstaan dat een project periode reeds verleden tijd is terwijl de WBSO beschikking nog niet is afgegeven. De capaciteit bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt echter niet uitgebreid dus deze en nog een aantal andere wensen ten aanzien van de WBSO regeling blijven op ons lijstje staan.

De financiële impact van de WBSO (subsidie op loonkosten) kan echter dusdanig significant zijn dat een aanvraag voor innovatie in uw onderneming al snel de moeite loont. Een WBSO beschikking – ongeacht de omvang van de subsidie – is bovendien sinds 2017 een van de vaste voorwaarden voor de toepassing van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting (tariefverlaging in de winstbelasting).

 

Innovatiebox (vennootschapsbelasting)

In de Prinsjesdagstukken wordt melding gemaakt van een voornemen van het kabinet om het effectieve vennootschapsbelasting tarief voor de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9%. De verhoging zou per 2021 in werking moeten treden.

 

Commentaar

Het innovatiebox tarief is het Vpb tarief wat toegepast wordt op winst die verband houdt met kwalificerende (lees: WBSO gesubsidieerde) innovatie, in plaats van het reguliere tarief van op dit moment nog 25%. Het financiële voordeel van de innovatiebox zou met de voorgenomen verhoging van het tarief in 2021 minder groot worden. Wij zien geen aanwijzingen dat ook de methode voor winsttoerekening aan de innovatiebox wordt aangepast. Het is echter wel onze ervaring in de praktijk dat er steeds kritischer beoordeeld wordt op dit cruciale onderdeel van de innovatiebox toepassing.

 

J. (Jan) Sanders BTW Adviseur
J. (Jan) Sanders , BTW Adviseur
S.H. (Stephen) Vergeer MB RB Adviseur
S.H. (Stephen) Vergeer MB RB, Adviseur
dr. J. (Jeroen) van Strien Hoofd Bureau Vaktechniek, Adviseur, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
dr. J. (Jeroen) van Strien, Hoofd Bureau Vaktechniek, Adviseur, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen Adviseur
Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen, Adviseur
mr. drs. R.W. (Ruud) van der Linde Adviseur
mr. drs. R.W. (Ruud) van der Linde, Adviseur
T.T. (Thomas) Genee LL.M., M.Sc. Adviseur
T.T. (Thomas) Genee LL.M., M.Sc., Adviseur
mr. S. (Sicco) van den Berg Adviseur
mr. S. (Sicco) van den Berg, Adviseur
I. (Ibrahim) Ahmed LL.M. Adviseur
I. (Ibrahim) Ahmed LL.M., Adviseur
Andor Valkenburg - PKF Wallast
drs. A.T. (Andor) Valkenburg Vestigingsleider Amsterdam, Adviseur
Andor Valkenburg - PKF Wallast drs. A.T. (Andor) Valkenburg, Vestigingsleider Amsterdam, Adviseur
Huub Nacken - PKF Wallast
mr. H.J.A. (Huub) Nacken Adviseur
Huub Nacken - PKF Wallast mr. H.J.A. (Huub) Nacken, Adviseur
Ron Henzen - PKF Wallast
mr. R.C. (Ron) Henzen Adviseur
Ron Henzen - PKF Wallast mr. R.C. (Ron) Henzen, Adviseur

Gerelateerde publicaties