Voor doorschuifregeling ab is omvang winstaandeel irrelevant

Is een bv voor 1% gerechtigd tot de winst van een landbouwmaatschap? En oefent de maatschap een materiële onderneming uit? Dan drijft de bv een materiële onderneming. De mate van gerechtigdheid tot het resultaat van de maatschap is niet van belang voor de toepassing van de doorschuiffaciliteit van de ab-regeling.

Vader, geboren in 1944, houdt sinds 2009 alle aandelen in een holding. Die holding houdt alle aandelen in een dochtermaatschappij. Die dochtermaatschappij heeft als maat een winstaandeel in een landbouwmaatschap. Naast de dochtermaatschappij zijn vader en zoon de maten in de maatschap. Per 1 januari 2012 treedt vader uit de maatschap. In november 2014 verkoopt vader zijn aandelen in de holding aan zijn zoon, waarbij de zoon de koopprijs schuldig bleef. Vader heeft de koopprijs later kwijtgescholden. Door de verkoop van de aandelen in de holding behaalt vader ab-winst, maar hij wenst daarvoor een beroep te doen op de doorschuiffaciliteit. De inspecteur is het hier niet mee eens.


Bij Hof Arnhem-Leeuwarden gaat het erom of vader een beroep kan doen op de doorschuiffaciliteit voor de verkrijgingsprijs van zijn aandelen. De inspecteur is van mening dat dit niet kan, omdat de bv indirect slechts een winstaandeel heeft van 1% in de landbouwmaatschap.
Het hof geeft aan dat voor de beoordeling of er al dan niet een materiële onderneming is, de beoordeling moet plaatsvinden op het niveau van de dochtermaatschappij. Vaststaat volgens het hof dat vader, zijn zoon en de dochtervennootschap vanaf 1 januari 2003 een landbouwmaatschap uitoefenen. Daarmee is ook gegeven dat de maatschap een materiële onderneming uitoefent. Van belang is verder dat een maatschap voor de heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting transparant is. Dus de bv ontvangt winst uit de maatschap voor een evenredig deel. De dochtervennootschap drijft door die gerechtigdheid, ook al is die gerechtigdheid maar 1%, een materiële onderneming. Vader en zoon kunnen de doorschuiffaciliteit in de ab-regeling toepassen.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020, nr. 19/00414

Vergoeding misgelopen kinderopvangtoeslag niet aftrekbaar

Sommige grootouders behalen resultaat uit overige werkzaamheden met de opvang van hun kleinkinderen. Als zij aan hun kinderen een deel van de vergoeding terugbetalen vanwege een misgelopen kinderopvangtoeslag, [...]

Lening aan belangrijke klant is zakelijk

De fiscus heeft de neiging om een lening door een IB-ondernemer als onzakelijk te bestempelen, als die lening buiten de gebruikelijke ondernemingsactiviteiten is verstrekt. Toch kan ook in [...]

Btw op advocaatkosten voor dga mogelijk aftrekbaar

Als een bedrijf de advocaatkosten van een werknemer vergoedt, kan de btw over deze kosten aftrekbaar zijn. Daarbij geldt als voorwaarde dat het voor de onderneming echt noodzakelijk [...]

Gerelateerde publicaties