Overzicht noodpakket voor banen en economie

Wij hebben voor u het noodpakket voor banen en economie snel en overzichtelijk in beeld gebracht. 

 

Bijgewerkt tot en met 11 mei 2020

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

  

 

Noodmaatregel

Regeling open?

Wat houdt deze in?

Voor wie?

Waar aanvragen?

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

 • Tegemoetkoming in de loonkosten (max. 90%)  voor 3 maanden

 • 3 maanden verlenging mogelijk

 • Gebaseerd op loonsom januari 2020

 • Voorschot van 80% door UWV

 • Werkgevers met ten minste 20% omzetverlies op concernniveau

 • Waaronder: DGA’s die verplicht verzekerd zijn voor wn-verzekeringen

 

UWV

 

Meer informatie:

Ministerie SZW

Versoepelingen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
X

 • Termijn schriftelijk vastleggen onbepaalde tijd arbeidscontracten verlengd van 1 april naar 1 juli 2020[1]

 • Aanpassing herzieningsregeling lage WW-premie[2]

 • Werkgevers

N.v.t.

 

 

Meer informatie:

Belastingdienst

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 • Inkomensondersteuning voor max 3 maanden tot sociaal minimum

 • Lening voor bedrijfskapitaal van max. € 10.517

 • Zelfstandig ondernemers

 • Waaronder: zzp’ers en DGA’s

Eigen gemeente

 

Meer informatie:

Ministerie SZW

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

 • Eenmalige tegemoetkoming van
  € 4.000

 • MKB ondernemers in geselecteerde sectoren

RVO

 

Meer informatie:

Ministerie EZK

Continuïteitsbijdrageregeling

 • Maandelijkse continuïteits-bijdrage van een deel van de zorgkosten die normaal gesproken worden vergoed.

 • Zorgaanbieders

 

 

VECOZO

Uitstel / verlaging belastingen

 

Noodmaatregel

Regeling open?

Wat houdt deze in?

Voor wie?

Waar aanvragen?

Uitstel van belastingbetaling

 • Bijzonder uitstel van betaling voor o.a. IB, VPB, BTW en LH voor 3 – 12 maanden[3]

 • Alle ondernemers

Belastingdienst

Schrappen verzuimboete betalingsverzuim

 • Geen verzuimboete bij bijzonder uitstel van betaling naheffingsaanslag BTW of LH

 • Alle ondernemers

Gaat automatisch (na indienen verzoek om uitstel van betaling)

Verlaging invorderingsrente

 • Verlaging percentage invorderingsrente per 23 maart naar 0,01%

 • Alle ondernemers

Gaat automatisch

Verlaging belastingrentes

X

 • Verlaging percentage belastingrente per 1 juni / 1 juli 2020 naar 0,01%

 • Alle ondernemers

Gaat automatisch

Deblokkeren G-rekening

 • Vrijgeven gelden voor BTW en LH op Grekening indien om uitstel van betaling is verzocht

 • Aannemers of bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren

Belastingdienst

Wijziging voorlopige aanslag

 • Verlaging voorlopige aanslag IB of VPB

 • Alle ondernemers

Belastingdienst

Verlaging gebruikelijk loon

 • Verlaging gebruikelijk loon evenredig met omzetdaling

 • Alle directeurengrootaandeelhouders

N.v.t.

Verruiming werkkostenregeling

 • Verhoging vrije ruimte voor 2020 tot loonsom € 400.000 tot 3%

 • Alle ondernemers

N.v.t.

Vorming coronareserve

X

 • Fiscaal verlies 2020 vanwege de coronacrisis ten laste van de fiscale winst 2019 brengen[4]

 • Alle belastingplichtigen voor de VPB

N.v.t.

Toerismebelasting

 • Uitstel invordering toeristenbelasting tot 1 juli 2020

 • Uitstel aangifte vermakelijkhedenretributie tot 1 juli 2020

 • Ondernemingen in horeca

 • Ondernemingen in vrijetijdsector

Eigen gemeente

Versoepeling kredieten

 

Noodmaatregel

Regeling open?

Wat houdt deze in?

Voor wie?

Waar aanvragen?

Verruiming Borgstelling MKB (BMKB)

 • Verhoging omvang borgstellingskrediet van 50% naar 75%

 • Regeling ook toepasbaar op kredieten met een looptijd tot 2 jaar

MKB

Kredietverstrekker

 

Meer informatie:

RVO

Borgstellingskrediet Landbouw (BL)

 • Borgstelling van 70% voor overbruggingskrediet

 • Maximaal borgstellingskrediet
  € 1,2 miljoen met mogelijke uitbreiding van € 300.000

 • Maximale looptijd 8 kwartalen

Agrarische ondernemers

Kredietverstrekker

 

Meer informatie:

RVO

Garantie Ondernemings-financiering uitbraak coronavirus (GO-C-regeling)

 • Staatsgarantie (80%90%) op middelgrote en grote leningen

MKB en grote ondernemingen

Kredietverstrekker

 

Meer informatie:

RVO

Qredits

 • Rentekorting op microkredieten

Kleine ondernemers

Qcredits

Corona-overbruggingslening (COL)

 • Financiering van € 50.000 tot € 2.000.000 met looptijd 3 jaar

Innovatieve ondernemingen

ROM

Betaalpauze hypothecaire leningen

 • Max. zes maanden geen aflossing en rente en later inhalen met instandhouding van de hypotheekrenteaftrek

Iedereen

Kredietverstrekker

Andere mogelijkheden

 

Mogelijkheid

Voor wie?

Waar aanvragen?

Uitstel van betaling pensioenpremies

Ondernemers met pensioenverplichtingen

Pensioenfonds

Betalingsregeling huur

Ondernemers met huurverplichtingen

Verhuurder

Betalingsregeling krediet

Ondernemers met verplichtingen uit hoofde van een krediet

Kredietverstrekker

Betalingsregeling andere crediteuren

Ondernemers met openstaande schulden[5]

Crediteur

Extra maatregelen gemeente[6]

Ondernemers in desbetreffende gemeente

Gemeente

[1] Deze regeling houdt verband met de sinds 1 januari 2020 in werking getreden Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd mag de lage WW-premie alleen toegepast worden wanneer het contact geen oproepcontract is, schriftelijk vastgelegd is en ondertekend is door zowel werkgever als werknemer.

[2] De herziening van de lage WW-premie wordt aangepast in gevallen waarbij de werknemer op jaarbasis meer dan 30% werkt bovenop de contractuele arbeidsuren. Nadere invulling van deze versoepeling volgt nog.

[3] Uitstel van betaling kan worden aangevraagd nadat er een aanslag is opgelegd. Dit kan door gebruik te maken van een  speciaal online formulier van de Belastingdienst.

[4] Er volgt een beleidsbesluit als tijdelijke vormgeving. Daarna wordt het onderdeel van het Belastingplan 2021.

[5] Te denken valt aan handelscrediteuren, onderhandse geldverstrekkers

[6] Veel gemeentes denken na over aanvullende maatregelen zoals het (tijdelijk) niet heffen van reclamebelasting, precariobelasting en gratis parkeervergunningen voor (bijvoorbeeld) zorgpersoneel.


De inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en beperkt zich tot de belangrijkste maatregelen. Naast de genoemde maatregelen zijn er nog specifieke maatregelen. Uw adviseur is hiervan op de hoogte. PKF Wallast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van deze publicatie al of niet wordt gehandeld.

Voorziening mogelijk voor niet stuiten verjaringstermijn

Als een bv aansprakelijk gesteld kan worden voor een beroepsfout is het soms mogelijk een passiefpost te vormen. Er moeten uitgaven zijn gedaan die hun oorsprong hebben in [...]

Regeling tijdelijke verhuur ook voor verhuur deel woning

Tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning is volgens Advocaat-Generaal Niessen ook als tijdelijke verhuur van een eigen woning belast.

Wederom internationaal verkeer in verdragen

In tegenstelling tot Rechtbank Noord-Nederland is Rechtbank Noord-Holland van mening dat internationaal verkeer in het verdrag met Zwitserland moet worden uitgelegd op basis van het OESO-commentaar waaruit blijkt [...]

Gerelateerde publicaties