Noodpakket voor banen en economie

De overheid heeft het steunpakket voor ondernemers verder uitgebreid. Voor de periode juni t/m september kunnen ondernemers een beroep doen op een nieuwe NOW- en Tozo-regeling die strengere voorwaarden hebben dan de eerdere regeling. Nieuw is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Dat is de opvolger van de TOGS-regeling. De drie genoemde regelingen staan open. Relatief nieuw is ook de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).

Om het overzicht van alle regelingen vanaf maart te behouden hebben wij alles weer inzichtelijk op een rij gezet.

 

Bijgewerkt tot en met 9 juli 2020

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

 

Noodmaatregel

Regeling open?

Wat houdt deze in?

Voor wie?

Waar aanvragen?

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) periode maart-mei 2020

X[1]

 • Tegemoetkoming in de loonkosten (max. 90%) voor 3 maanden

 • Gebaseerd op loonsom januari 2020

 • Voorschot van 80% door UWV

 • Werkgevers met ten minste 20% omzetverlies

 • Waaronder: DGA’s die verplicht verzekerd zijn voor wn-verzekeringen

UWV

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

periode juni-september 2020

 • Tegemoetkoming in de loonkosten (max. 90%) voor 4 maanden

 • Gebaseerd op loonsom maart 2020

 • Voorschot van 80% door UWV

 • Werkgevers met ten minste 20% omzetverlies

 • Mits geen dividend, geen bonussen en geen inkoop eigen aandelen over 2020

UWV

 

Meer informatie:

Ministerie SZW

Versoepelingen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
 • Termijn schriftelijk vastleggen onbepaalde tijd arbeidscontracten verlengd van 1 april naar 1 juli 2020[2]

 • Aanpassing herzieningsregeling lage WW-premie[3]

 • Werkgevers

N.v.t.

 

 

Meer informatie:

Belastingdienst

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

periode maart-mei 2020

X

 • Inkomensondersteuning voor max 3 maanden tot sociaal minimum

 • Lening voor bedrijfskapitaal van max. € 10.517

 • Zelfstandig ondernemers

 • Waaronder: zzp’ers en DGA’s

 • Geen partnerinkomenstoets

Eigen gemeente

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

periode juni-september 2020

 • Inkomensondersteuning voor max 4 maanden tot sociaal minimum

 • Lening voor bedrijfskapitaal van max. € 10.517

 • Zelfstandig ondernemers

 • Waaronder: zzp’ers en DGA’s

 • Wel partnerinkomenstoets

Eigen gemeente

 

Meer informatie:

Ministerie SZW

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

X

 • Eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 onbelast

 • MKB ondernemers in geselecteerde sectoren

RVO

 

Meer informatie:

Ministerie EZK

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

periode juni-september 2020

 • Eenmalige tegemoetkoming in vaste lasten voor 4 maanden van maximaal € 50.000 onbelast

 • MKB ondernemers in geselecteerde sectoren met minstens 30% omzetverlies

RVO

 

Meer informatie:

Ministerie EZK

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

 • Eenmalige tegemoetkoming van € 1.650 bruto per maand

 • Flexwerkers

 • Substantieel inkomensverlies

 • Geen aanspraak op uitkering

UWV

Continuïteitsbijdrageregeling

 • Maandelijkse continuïteits-bijdrage van een deel van de zorgkosten die normaal gesproken worden vergoed.

 • Zorgaanbieders

VECOZO

Uitstel / verlaging belastingen

 

 Noodmaatregel

Regeling open?

Wat houdt deze in?

Voor wie?

Waar aanvragen?

Uitstel van belastingbetaling

 • Bijzonder uitstel van betaling voor o.a. IB, VPB, BTW en LH voor 3 – 12 maanden[4]

Alle ondernemers

Belastingdienst

Schrappen verzuimboete betalingsverzuim

 • Geen verzuimboete bij bijzonder uitstel van betaling naheffingsaanslag BTW of LH

Alle ondernemers

Gaat automatisch (na indienen verzoek om uitstel van betaling)

Verlaging invorderingsrente

 • Verlaging percentage invorderingsrente van 23 maart tot 1 oktober naar 0,01%

Alle ondernemers

Gaat automatisch

Verlaging belastingrentes

 • Verlaging percentage belastingrente per 1 juni / 1 juli tot 1 oktober naar 0,01%

Alle ondernemers

Gaat automatisch

Deblokkeren G-rekening

 • Vrijgeven gelden voor BTW en LH op G-rekening indien om uitstel van betaling is verzocht

Aannemers of bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren

Belastingdienst

Wijziging voorlopige aanslag

 • Verlaging voorlopige aanslag IB of VPB

Alle ondernemers

Belastingdienst

Verlaging gebruikelijk loon

 • Verlaging gebruikelijk loon evenredig met omzetdaling

Alle directeuren-grootaandeelhouders

N.v.t.

Verruiming werkkostenregeling

 • Verhoging vrije ruimte voor 2020 tot loonsom € 400.000 tot 3%

Alle ondernemers

N.v.t.

Vorming coronareserve

 • Fiscaal verlies 2020 vanwege de coronacrisis ten laste van de fiscale winst 2019 brengen[5]

Alle belastingplichtigen voor de VPB

N.v.t.

Toerismebelasting

 • Uitstel invordering toeristenbelasting tot 1 juli 2020

 • Uitstel aangifte vermakelijkheden-retributie tot 1 juli 2020

Ondernemingen in horeca en in vrijetijdsector

Eigen gemeente

Overige fiscale versoepelingen

 

Noodmaatregel

Regeling open?

Wat houdt deze in?

Voor wie?

Waar aanvragen?

Urencriterium

 • Uitgaan van minimaal 24 uur per week voor de periode 1 maart t/m 30 september

Ondernemers voor de inkomstenbelasting

N.v.t.

Verlenging termijnen fusie, splitsing, geruisloze omzetting en terugkeer BV/NV

 • Verlenging termijn met drie maanden als termijn verstrijkt tussen 11 maart en 30 september

Alle ondernemers

Belastingdienst

Vaste vergoedingen

 • Geen noodzaak om aan te passen naar thuiswerksituatie

Alle ondernemers

N.v.t.

Administratieve verplichtingen m.b.t. loonheffing

 • Alles wat wettelijk moet maar nu niet kan vanwege 1,5 meter afstand, mag worden uitgesteld.

Alle ondernemers

N.v.t.

Grensarbeiders Duitsland en België

 • Afspraken tussen Nederland en Duitsland / België over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen en sociale verzekeringsplicht

Alle ondernemers

N.v.t.

 

Meer informatie:

Rijksoverheid

 

SVB

Versoepeling kredieten

 

Noodmaatregel

Regeling open?

Wat houdt deze in?

Voor wie?

Waar aanvragen?

Verruiming Borgstelling MKB (BMKB)

 • Verhoging omvang borgstellingskrediet van 50% naar 75%

 • Regeling ook toepasbaar op kredieten met een looptijd tot 2 jaar

MKB

Kredietverstrekker

 

Meer informatie:

RVO

Borgstellingskrediet Landbouw (BL)

 • Borgstelling van 70% voor overbruggingskrediet

 • Maximaal borgstellingskrediet
  € 1,2 miljoen met mogelijke uitbreiding van € 300.000

 • Maximale looptijd 8 kwartalen

Agrarische ondernemers

Kredietverstrekker

 

Meer informatie:

RVO

Garantie Ondernemings-financiering uitbraak coronavirus (GO-C-regeling)

 • Staatsgarantie (80%90%) op middelgrote en grote leningen

MKB en grote ondernemingen

Kredietverstrekker

 

Meer informatie:

RVO

Klein Krediet Corona (KCC)

 • Staatsgarantie (95%) op kleine leningen (€ 10.000 € 50.000)

Kleine ondernemers

Kredietverstrekker

 

Meer informatie:

RVO

Qredits

 • Rentekorting op microkredieten

Kleine ondernemers

Qcredits

Corona-overbruggingslening (COL)

 • Financiering van € 50.000 tot € 2.000.000 met looptijd 3 jaar

Innovatieve ondernemingen

ROM

Betaalpauze hypothecaire leningen

 • Max. zes maanden geen aflossing en rente en later inhalen met instandhouding van de hypotheekrenteaftrek

Iedereen

Kredietverstrekker

Andere mogelijkheden

 

 Mogelijkheid

Voor wie?

Waar aanvragen?

Uitstel van betaling pensioenpremies

Ondernemers met pensioenverplichtingen

Pensioenfonds

Betalingsregeling huur

Ondernemers met huurverplichtingen

Verhuurder

Betalingsregeling krediet

Ondernemers met verplichtingen uit hoofde van een krediet

Kredietverstrekker

Betalingsregeling andere crediteuren

Ondernemers met openstaande schulden[6]

Crediteur

Extra maatregelen gemeente[7]

Ondernemers in desbetreffende gemeente

Gemeente

1] Definitieve vaststelling volgt nog.

[2] Deze regeling houdt verband met de sinds 1 januari 2020 in werking getreden Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd mag de lage WW-premie alleen toegepast worden wanneer het contact geen oproepcontract is, schriftelijk vastgelegd is en ondertekend is door zowel werkgever als werknemer.

[3] De herziening van de lage WW-premie wordt aangepast in gevallen waarbij de werknemer op jaarbasis meer dan 30% werkt bovenop de contractuele arbeidsuren.

[4] Uitstel van betaling kan worden aangevraagd nadat er een aanslag is opgelegd. Dit kan door gebruik te maken van een  speciaal online formulier van de Belastingdienst.

[5] Te realiseren door de vorming van een overige fiscale reserve in de aangifte of het indienen van een verzoek tot wijziging van de voorlopige aanslag 2019.

[6] Te denken valt aan handelscrediteuren, onderhandse geldverstrekkers

[7] Veel gemeentes denken na over aanvullende maatregelen zoals het (tijdelijk) niet heffen van reclamebelasting, precariobelasting en gratis parkeervergunningen voor (bijvoorbeeld) zorgpersoneel.

 

De inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en beperkt zich tot de belangrijkste maatregelen. Naast de genoemde maatregelen zijn er nog specifieke maatregelen. Uw adviseur is hiervan op de hoogte. PKF Wallast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van deze publicatie al of niet wordt gehandeld.

Crediteur niet altijd benadeeld door turboliquidatie

Als de bestuurders van een vennootschap willen overgaan tot een turboliquidatie van die vennootschap, riskeren zij dat de crediteuren hen aansprakelijk stellen. In beginsel is deze bestuurdersaansprakelijkheid te [...]

Als thuiswerker naar de zaak reist, is dat ook privégebruik

Sommige werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid om thuis te werken. Toch kan het gebeuren dat zo’n thuiswerker nog weleens naar kantoor reist. Doet hij dit met een [...]

Rechtsgeldig minimum van 4% voor rekenrente pensioen

Hof Amsterdam bevestigt dat de Belastingdienst lichamen mag verplichten om de fiscale waarde van een pensioenverplichting te waarderen tegen een rekenrente van minimaal 4%. Dit oordeel is van [...]

Gerelateerde publicaties