De NOW 2-regeling

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet aangekondigd de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid van 31 maart 2020 (hierna: NOW 1) te zullen verlengen. Op 25 juni is de definitieve NOW 2-regeling (hierna: NOW 2) in de Staatscourant gepubliceerd. Hierdoor wordt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid met vier maanden verlengd. Het doel van de NOW 2 blijft het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst houden van zoveel mogelijk werknemers. Werkgevers die minstens 20% omzetverlies verwachten kunnen een aanvraag indienen bij het UWV. De aanvraagperiode voor subsidie onder de NOW 2 loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020. Onderstaand gaan wij nader in op de NOW 2.

Subsidietijdvak, referentiemaand loonsom en omzetperiode

 

Het subsidietijdvak wijzigt onder NOW 2 van drie naar vier maanden en de referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020. De subsidie wordt verleend over de loonsom in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. De omzetdaling voor NOW 2 wordt vastgesteld over een aaneengesloten viermaandsperiode in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 november 2020 en kan aldus gekozen worden startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor werkgevers die reeds een aanvraag hebben ingediend onder de NOW 1, geldt dat de omzetperiode wel moet aansluiten op de reeds gekozen omzetperiode onder de NOW 1. Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag net als onder de NOW 1 een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom conform NOW 1. De vastgestelde subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

 

Bepaling omzetdaling bij overgang van onderneming

 

Bij een werkgever die recent een ander bedrijf heeft overgenomen kan een probleem ontstaan bij de vaststelling van de omzetdaling. De NOW 2 voorziet in deze situatie als volgt: is sprake van een overgang van onderneming na 1 januari 2019 en voor 29 februari 2020, dan kan de werkgever ervoor kiezen om de referentie-omzet te berekenen door de gerealiseerde omzet in de periode vanaf de eerste gehele kalendermaand vanaf de dag van de overgang tot en met 29 februari 2020 als basis voor de referentieomzet te nemen, omgerekend naar vier maanden. De overname moet wel minimaal een kalendermaand voor 29 februari 2020 liggen. Deze alternatieve berekeningsmethode geldt alleen wanneer de werkgever hier bij de aanvraag expliciet voor kiest.

 

Forfaitaire opslag

 

Het kabinet verhoogt de forfaitaire opslag onder de NOW 2 van 30% naar 40%. Met deze opslag worden standaard werkgeverslasten afgevangen.

 

Bedrijfseconomisch ontslag

 

Het kabinet heeft bij de NOW 2 de ‘ontslagboete’ uit de NOW 1 bij ontslag van werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen geschrapt. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom bij ontslag om bedrijfseconomische redenen derhalve niet meer met 150% gecorrigeerd, maar met 100% van de hoogte van de loonsom van de ontslagen werknemers. Hierbij gaat het om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend. De huidige regelgeving rondom ontslagbescherming bij bedrijfseconomisch ontslag (bijv. preventieve toets UWV, transitievergoeding) en de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) blijven van toepassing.

 

Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de WMCO (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal wel een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij (i) er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of (ii) er door deze partijen om mediation is gevraagd bij de Stichting van de Arbeid.

 

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

 

De NOW 2 verplicht de rechtspersoon die een subsidiebedrag ontvangt om geen dividend of bonussen uit te keren dan wel eigen aandelen in te kopen over 2020. Deze algemene verplichting geldt tot en met de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit verbod geldt niet voor de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep die een subsidievoorschot van in totaal minder dan EUR 100.000 heeft ontvangen en waarvan de totale subsidie wordt vastgesteld op minder dan EUR  125.000.

 

Deze verplichting heeft betrekking op de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het begrip bestuur, directie (of management) dient breed te worden opgevat. DGA’s/bestuurders ontvangen derhalve slechts hun basisvergoeding of hun gebruikelijk loon-regeling. De verplichting strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel wordt beloond via bonussen.

 

Onder NOW 1 geldt na invoering van artikel 6a NOW 1 ook al een uitkerings- en inkoopverbod indien gebruik werd gemaakt van de bijzondere regeling om de omzetdaling op individueel werkmaatschappijniveau te bepalen in plaats van op basis van het gehele concern/groep. In dat geval geldt het verbod ook voor het concern, de groep of de moedermaatschappij. Het uitkerings- en inkoopverbod in de NOW 2 geldt enkel voor de verzoekende rechtspersoon en niet voor eventuele andere rechtspersonen in de groep tenzij deze zelf ook NOW 2 hebben aangevraagd en/of er gebruik is gemaakt van de bijzondere regeling –die ook onder NOW 2 geldt - om de omzetdaling op individueel werkmaatschappijniveau te bepalen.

 

Scholing

 

Onder de NOW 2 is er een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers zullen waar nodig de werkgever op deze inspanningsverplichting aanspreken. Werkgevers moeten daarnaast bij de NOW 2-aanvraag aangeven te voldoen aan de inspanningsverplichting.

 

Het kabinet introduceert daarnaast ter ondersteuning het crisispakket NL leert door. Het doel hiervan is het ondersteunen van mensen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en daarom de overstap naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. De beoogde termijn van inwerkingtreding is juli 2020 met een looptijd tot einde 2020.

 

Informeren OR

 

Net als onder de NOW 1 geldt dat als de werkgever een subsidieaanvraag doet onder de NOW 2 hij daarover de ondernemingsraad (indien aanwezig) dan wel personeelsvertegenwoordiging over de subsidieaanvraag dient te informeren. Bij afwezigheid van deze organen informeert de werkgever de werknemers.

 

Subsidievaststelling

 

De werkgever vraagt de vaststelling van de subsidie binnen 24 weken na 15 november 2020 aan. Indien de omzetperiode eindigt na 15 november 2020, vraagt de werkgever de vaststelling van de subsidie binnen 24 weken na afloop van de omzetperiode aan. Voornoemde termijn van 24 weken bedraagt 38 weken, indien de werkgever bij vaststelling verplicht is om een accountantsverklaring te overleggen.

 

Een werkgever die zowel NOW 1 als NOW 2 heeft aangevraagd hoeft de vaststelling van de subsidie niet gelijktijdig aan te vragen. Iedere aanvrager kan vaststelling voor de NOW 1 aanvragen vanaf 7 oktober 2020. Het staat aanvragers daarbij vrij de vaststellingsaanvragen voor de NOW 1 en NOW 2 gelijktijdig in te dienen na 15 november 2020.

 

Accountantsverklaring

 

Een accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van EUR 100.000 (of meer) en voor bedrijven die een vastgestelde subsidie van EUR 125.000 hebben ontvangen. Ondernemingen die een voorschot van minder dan EUR 100.000 hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op EUR 125.000 of meer wordt vastgesteld. De accountantsverklaring dient bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden overlegd. Het kabinet stelt online een tool beschikbaar, waarmee een redelijke inschatting kan worden gemaakt of een accountantsverklaring nodig is. Voor de drempel van de accountantsverklaring wordt uitgegaan van het subsidiebedrag dat wordt uitgekeerd aan het concern, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet per afzonderlijk loonheffingsnummer.

 

Derdenverklaring

 

Bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de EUR 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de EUR 25.000, zal een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Deze verklaring kan worden afgegeven door bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie.

 

Aanpassing NOW 1

 

Het kabinet heeft daarnaast de NOW 1 op de volgend punten met terugwerkende kracht aangepast:

  • voor seizoenswerk onder NOW 1 wordt de berekening van de subsidie aangepast. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon (of om andere redenen) een te lage, niet-representatieve loonsom in januari 2020 hadden, ten opzichte van de subsidieperiode (maart-mei 2020). Deze aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling doorgevoerd;

  • een eventueel uitgekeerde dertiende maand wordt bij de vaststelling van de subsidie door het UWV uit de loonsommen gefilterd; en

  • uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft betaald worden niet gefilterd uit de loonsom omdat dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk bleek te zijn.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw relatiemanager of een van de bedrijfsjuristen van PKF Wallast.

Noodpakket voor banen en economie

De overheid heeft het steunpakket voor ondernemers verder uitgebreid. Voor de periode juni t/m september kunnen ondernemers een beroep doen op een nieuwe NOW- en Tozo-regeling die strengere [...]

Stukken van inspecteur relevant voor aansprakelijkheid

Een beroepsprocedure tegen bestuursaansprakelijkheid is vaak eveneens gericht tegen de hoogte van de aansprakelijkstelling. In dat geval moet de ontvanger onder andere stukken overleggen die inzicht geven in [...]

Fiscus mag hypotheekrenteaftrek bij partner corrigeren

Zelfs nadat de aanslag IB van de eigenaar van een eigen woning definitief is geworden, mag de Belastingdienst de hypotheekrenteaftrek van de partner corrigeren. De Hoge Raad heeft [...]

Gerelateerde publicaties