Voorziening voor transitievergoeding mogelijk

Financiën heeft het besluit over goed koopmansgebruik en de vorming van een voorziening geactualiseerd.

De volgende onderdelen zijn gewijzigd of zijn nieuw:

  • de voorbeelden van mogelijke voorzieningen zijn geactualiseerd en naar onderdeel 2.4 verplaatst. Hierbij is het voorbeeld over de sabbatical/dga-enig werknemer niet langer opgenomen. Nieuwe voorbeelden zijn opgenomen inzake een ‘transitievergoeding’, ‘vervanging asbestdaken’ en ‘groot onderhoud’;

  • in onderdeel 4 is de mogelijkheid van inhaal van kosten verduidelijkt. Inhaal van kosten is mogelijk mits een bestendige gedragslijn wordt gevolgd. Inhaal is alleen toegestaan bij de eerste keer dat de voorziening voor de betreffende toekomstige uitgave wordt gevormd;

  • in het nieuwe onderdeel 5 is aangegeven dat voor de contantewaardeberekening kan worden uitgegaan van de marktrente. Als de contante waarde van een toekomstige uitgave naar het huidige loon- en prijspeil relatief en absoluut aanmerkelijk geringer is dan de nominale waarde op balansdatum, wordt voor de voorziening uitgegaan van die contante waarde.

Het niet langer opnemen van het voorbeeld sabbatical/dga-enig werknemer houdt overigens geen beleidswijziging in. Voor een sabbatical kan een voorziening worden gevormd, zeker als die mogelijkheid is opgenomen in de CAO-bepalingen. Als er echter sprake is van een eenmanszaak, zal de sabbatical voor de directeur/grootaandeelhouder/enig werknemer niet aannemelijk worden geacht.

 

Met de overige tekstuele aanpassingen zijn inhoudelijk ook geen wijzigingen beoogd.

 

Het besluit treedt op 13 maart 2020 in werking. Het vorige besluit uit 2010 is daarmee komen te vervallen.

 

Bron: MvF 26-02-2020, nr. 2019-129344 (Stcrt. 2020, 14287)

Vergoeding misgelopen kinderopvangtoeslag niet aftrekbaar

Sommige grootouders behalen resultaat uit overige werkzaamheden met de opvang van hun kleinkinderen. Als zij aan hun kinderen een deel van de vergoeding terugbetalen vanwege een misgelopen kinderopvangtoeslag, [...]

Lening aan belangrijke klant is zakelijk

De fiscus heeft de neiging om een lening door een IB-ondernemer als onzakelijk te bestempelen, als die lening buiten de gebruikelijke ondernemingsactiviteiten is verstrekt. Toch kan ook in [...]

Btw op advocaatkosten voor dga mogelijk aftrekbaar

Als een bedrijf de advocaatkosten van een werknemer vergoedt, kan de btw over deze kosten aftrekbaar zijn. Daarbij geldt als voorwaarde dat het voor de onderneming echt noodzakelijk [...]

Gerelateerde publicaties