Verkorting van de wettelijke betaaltermijn

9 juni 2022

Op 30 maart 2022 heeft de Eerste Kamer de Wet van 30 maart 2022 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Stb. 2022, 146) aangenomen. Deze wet heeft als doel om de wettelijke betaaltermijn voor grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb- ondernemingen te beperken tot ten hoogste 30 dagen.

Wij zullen de nieuwe wet en de gevolgen voor de praktijk bespreken.

Betaaltermijn van 60 dagen naar 30 dagen

Het uitgangspunt voor betalingen, voortvloeiend uit de wet, is dat betaling in beginsel verschuldigd is bij levering. Echter, bedrijven kunnen contractueel afspraken maken over tijd en plaats waarop de betaling zal plaatsvinden.

Onder de huidige wet is het uitgangspunt voor de betaaltermijnen voor non- profitorganisaties en ondernemingen dat een betaaltermijn maximaal 60 dagen mag zijn, in tegenstelling tot de overheid waarbij de wettelijke betaaltermijn 30 dagen is. Uit onderzoek is gebleken dat mkb- ondernemingen en zzp’ers in het bedrijfsleven doorgaans een kwetsbare positie hebben, omdat hun alternatieve bronnen van kasgeld beperkt zijn en adequate kredietbeheersystemen en middelen om betalingsachterstanden op te vangen vaak ontbreken.

Gedurende de corona pandemie werd wederom duidelijk dat veel mkb-ondernemingen zich in een precaire positie bevinden wat betreft hun bedrijfsvoering. Leveranciers willen contant of op korte termijn worden betaald terwijl afnemers juist aansturen op langere betaaltermijnen of de overeengekomen betaaltermijn overschrijden. Dit was voor de overheid reden om de mkb-ondernemers te helpen hun kasstroom in stand te houden.

Met de invoering van de wet inzake het verkorten van de wettelijke betaaltermijn mogen grote ondernemingen, als afnemer, van mkb-ondernemingen als leverancier, nog enkel een betaaltermijn van 30 dagen overeengekomen. Indien zij hiervan afwijken en een langere termijn opnemen, zal op grond van artikel 6:119a lid 6 BW deze betaaltermijn nietig zijn en treedt van rechtswege de 30 dagen betaaltermijn in. Na het verstrijken van de betaaltermijn van 30 dagen is de grote onderneming van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen
overschrijdt. Deze is thans 8 procent, dus een en ander is wel iets om mee rekening te houden!

Een onderneming is een groot bedrijf als minstens 2 van deze 3 punten van toepassing zijn:

  • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen;
  • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen;
  • de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst.

Ten aanzien van wie moet de 30 dagen betaaltermijn worden aangehouden?

  • mkb-ondernemers die producten of diensten leveren aan grote
    bedrijven;
  • zzp’ers die ingehuurd worden door grote bedrijven;
  • grote bedrijven die zaken doen met mkb-ondernemers.

Aanpassen overeenkomsten en algemene voorwaarden

Vanaf de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2022 is de betalingstermijn van 30 dagen direct van toepassing op nieuwe overeenkomsten die worden gesloten. De verkorte betaaltermijn tot 30 dagen wordt één jaar na in het inwerkingtreden van de wet ook van toepassing op lopende overeenkomsten.

Kwalificeert u als grote onderneming en neemt u producten af bij mkb-ondernemingen en zzp’ers, pas dan uw bedrijfsvoering aan, aan de betaaltermijn van 30 dagen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met ons PKF Legal team!
Telefoon: +31 (0)15 261 31 21
Email: legal@pkfwallast.nl

De informatie in deze notitie is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken.
De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen. Ondanks dat met zo groot mogelijke zorgvuldigheid gewerkt is aan deze bijdrage, kan dit document onverhoopt onvolledige en/of onjuiste informatie bevatten. De Maatschap PKF Wallast aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.