UBO register voor trusts en soortgelijke juridische constructies

1 november 2022

Voor de registratie van UBO’s van trusts en soortgelijke juridische structuren heeft de Kamer van Koophandel een apart register opgericht het “Trustregister” met een eigen website: www.uboregistertrusts.nl

Het Trustregister treedt op 1 november 2022 in werking. Dit is een uitwerking van artikel 31 van de gewijzigde Vierde Anti-witwasrichtlijn, die verplicht dat een lidstaat een centraal register zal bijhouden van uiteindelijk begunstigden van trusts en soortgelijke juridische entiteiten.

Wanneer is het Trustregister van toepassing?

De volgende juridische constructies vallen onder de reikwijdte van het Trustregister:

 • trusts waarvan de trustee in Nederland woonachtig of gevestigd is;
 • trusts waarvan de trustee buiten de EU woonachtig of gevestigd is en namens de trust in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft;
 • juridische constructies die vergelijkbaar zijn met een trust.

Nederland heeft op de geconsolideerde lijst van trusts en soortgelijke juridische constructies de fondsen zonder rechtspersoonlijkheid opgegeven. Dit betekent dat open en besloten fondsen voor gemene rekening (“FGR”) zich per 1 november 2022 zullen moeten registreren in het Trustregister.

De beheerder van de trust dan wel als de beheerder een rechtspersoon is de UBO’s daarvan (“trustee”) of soortgelijke juridische constructie is verantwoordelijk voor de registratie van de trust en de UBO’s en het actueel houden van deze gegevens in het Trustregister. Bij een FGR komt deze plicht voor rekening van de beheerder van het fonds. UBO’s zijn verplicht mee te werken aan de registratie en zijn verplicht de trustee van de benodigde informatie te voorzien.

Een trust hoeft niet te worden geregistreerd in het Nederlandse Trustregister als zij al is geregistreerd in het trustregister van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Gedeeltelijke vrijstelling voor bepaalde grote FGR’s

Als een persoon participant is in een FGR is het mogelijk dat deze persoon zich zal moeten registeren in het Trustregister. De individuele inschrijving van de participanten van een FGR kan echter achterwege blijven als een FGR:

 • wordt aangeboden aan minimaal 150 personen; en
 • wordt beheerd door een beheerder met een vergunning op grond van artikel 2:65 of 2:69b van de Wet op het financieel toezicht.

Als een FGR voldoet aan beide vereisten dan zal de beheerder van de FGR in het Trustregister kunnen volstaan met een omschrijving van de groep van natuurlijke personen voor wie de FGR is opgericht of werkzaam is.

Wie zijn de UBO’s?

De volgende natuurlijke personen worden in ieder geval aangemerkt als UBO van een trust of soortgelijke juridische constructie (zoals de FGR):

 • de oprichter(s) van de trust;
 • de trustee(s) van de trust;
 • de protector(s) van de trust, voor zover van toepassing;
 • de begunstigden van de trust, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust
  hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en
 • elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Het is geen limitatieve opsomming zodat steeds bepaald moet worden of er ook andere personen zijn die als uiteindelijk belanghebbenden moeten worden aangemerkt en moeten worden geregistreerd.

Welke informatie moet worden gedeponeerd?

De registratie van de UBO’s van de trust zal gedaan moeten worden door de trustee via de website www.uboregistertrusts.nl, waar de trustee middels DigiD zal moeten inloggen.

Voor de inschrijving in het Trustregister zal de UBO de volgende informatie moeten aanleveren:

 • de datum, de plaats en het doel van de trust of soortgelijke juridische constructies. Daarnaast moeten ook afschriften van documenten worden geregistreerd waaruit die gegevens blijken.
  Het zal hierbij gaan om de overeenkomst inzake open fonds voor gemene rekening.
 • identiteit en nationaliteit: de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit, het mailadres van de UBO, en het BSN-nummer en Fiscaal Identificatienummer
  (TIN). Ook moeten afschrift(en) van document(en) worden opgenomen op grond waarvan de gegevens zijn geverifieerd. Hierbij zal het veelal gaan om een identiteitsbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie;
 • nadere persoonsgegevens: de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres van de UBO evenals de afschrift(en) van document(en) op grond waarvan deze gegevens zijn geverifieerd. Het zal ook hier veelal gaan om een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie;
 • de aard en de omvang van het door de UBO gehouden economische belang (klasse a: 0 tot en met 25 procent;•klasse b: ten minste 26 tot en met 50 procent;•klasse c: ten minste 51 tot en met 75 procent; en klasse d: ten minste 76 tot en met 100 procent) en afschriften van documenten waaruit die gegevens blijken.

Afscherming informatie in het Trustregister

Het Trustregister is opgesplitst in een openbaar deel en een besloten deel. Het openbare gedeelte van het Trustregister bevat de volgende informatie van de UBO: de naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonplaats, en de aard en omvang van het economisch belang zichtbaar. Net zoals bij het reguliere UBO-register kan een UBO van een trust of soortgelijke juridische constructie in bepaalde gevallen (minderjarig, handelingsonbekwaamheid of onder politiebeveiliging) om afscherming van de gegevens verzoeken bij de Kamer van Koophandel.

Deadline inschrijving in het Trustregister

Vanaf 1 november 2022 hebben de UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies drie maanden, tot 1 februari 2023, de tijd om de registratie in het Trustregister te doen. Na 1 februari 2023 dient een trustee binnen één week aan de registratieplicht te voldoen en dienen wijzigingen ook binnen één week te worden doorgegeven. Als niet aan de registratieplicht voldaan wordt, wordt dit gezien als een economisch delict en kan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete worden opgelegd maar er kan ook een strafrechtelijke sanctie worden opgelegd.

Heeft u vragen over het Trustregister
Dan kunt u contact opnemen met het PKF Legal team!
Telefoon: +31 (0)15 261 31 21
E-mail: legal@pkfwallast.nl

De informatie in deze notitie is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken.
De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen. Ondanks dat met zo groot mogelijke zorgvuldigheid gewerkt is aan deze bijdrage, kan dit document onverhoopt onvolledige en/of onjuiste informatie bevatten. De Maatschap PKF Wallast aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.