Ouderschapsverlof, waar hebben werknemers recht op?

9 juni 2022

Op grond van de Nederlandse wet hebben ouders recht op ouderschapsverlof voor de duur van 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Zij mogen dit opnemen totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Ouderschapsverlof is in beginsel onbetaald; met ingang van 2 augustus 2022 wordt een gedeelte betaald door het UWV.

Voor wie?

Het recht op ouderschapsverlof is er voor iedere werknemer die de wettelijke ouder is van een kind, inhoudende: de vader of moeder van het kind, het adoptiekind of een erkend kind. Ook is onder voorwaarden ouderschapsverlof mogelijk voor ouders van een pleegkind, stiefkind of toekomstig adoptiekind. Beide ouders kunnen het ouderschapsverlof opnemen voor meerdere kinderen,
eventueel tegelijkertijd.

Duur en opnameperiode

De werknemer heeft recht op 26 maal de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Een ouder die bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, mag dus in totaal 1040 uur (26 weken) ouderschapsverlof opnemen. De werknemer mag het verlof opnemen totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

(On)betaald?

Ouderschapsverlof is in beginsel onbetaald. Een cao kan echter anders bepalen. Werkgever en werknemer mogen hier onderling ook ten voordele van de werknemer van afwijken. Het is dus mogelijk om alsnog (een gedeelte) van het salaris tijdens het ouderschapsverlof door te betalen. Met ingang van 2 augustus 2022 hebben ouders voor een deel van het ouderschapsverlof recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van hun dagloon (met een maximum van 70% van het maximumdagloon) gedurende de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof.
Deze 9 weken moeten wel worden opgenomen binnen één jaar na de geboorte van het kind.

Aanvraag ouderschapsverlof

De werknemer vraagt het ouderschapsverlof aan bij de werkgever, ten minste 2 maanden voordat het verlof aanvangt. Werknemers kunnen het ouderschapsverlof flexibel opnemen, in onderling overleg met de werkgever. In beginsel mag de werkgever het verzoek tot ouderschapsverlof niet weigeren. Een werkgever mag alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang verzoeken om het ouderschapsverlof anders op te nemen.

De werkgever kan de uitkering vanaf 2 augustus 2022 voor de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof aanvragen bij het UWV. Dit kan pas nadat de werknemer minimaal 1 werkweek aan ouderschapsverlof heeft opgenomen. De aanvraag voor de uitkering kan alleen in hele weken worden gedaan.

Overgangsregeling

Ouders die op 2 augustus 2022 in dienst zijn van een werkgever en een kind hebben die de leeftijd van 1 jaar nog niet heeft bereikt, kunnen ook aanspraak maken op de uitkering van het UWV. Daarvoor geldt wel dat de werknemer nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof (26 weken) mag hebben opgenomen. De duur van de uitkering blijft gemaximeerd op 9 weken (of
minder als de werknemer al meer dan 17 weken ouderschapsverlof heeft opgenomen) en het mag alleen worden opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte.

Bijzondere situaties

 • Tijdens het betaald ouderschapsverlof bouwt de werknemer wel
  vakantiedagen op;
 • Indien het ouderschapsverlof op een feestdag valt, dan blijft die dag
  het ouderschapsverlof van toepassing;
 • Wordt de werknemer ziek tijdens het ouderschapsverlof, dan loopt het
  ouderschapsverlof in principe door, tenzij werkgever en werknemer
  daar andere afspraken over maken;
 • Een volledig arbeidsongeschikte werknemer kan geen
  ouderschapsverlof opnemen.

Denk ook nog aan de andere verlofsoorten!

Naast het ouderschapsverlof kennen we in Nederland onder andere ook nog het zwangerschaps- en bevallingsverlof (voor moeders), het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof.
Het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof zijn bedoeld voor de partners van de moeders. Het geboorteverlof geeft recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met 100% loondoorbetaling door de werkgever en moet worden opgenomen binnen 4 weken na de geboorte. Het aanvullend geboorteverlof geeft recht op 5 werkweken, waarbij de werknemer recht heeft op een uitkering van het UWV voor 70% van het dagloon (maximaal 70% van het maximumdagloon). Het aanvullend geboorteverlof moet worden opgenomen gedurende de eerste 6 maanden na
de geboorte van het kind.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met ons PKF Legal team!
Telefoon: +31 (0)15 261 31 21
Email: legal@pkfwallast.nl

De informatie in deze notitie is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen. Ondanks dat met zo groot mogelijke zorgvuldigheid gewerkt is aan deze bijdrage, kan dit document onverhoopt onvolledige en/of onjuiste informatie bevatten. De Maatschap PKF Wallast aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.