De Wet Franchise per 1 januari 2021

29 oktober 2020

De Wet Franchise per 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Franchise in werking treden. In deze bijdrage worden kort behandeld: (1) de achtergronden van de wet; (2) de voornaamste bepalingen en (3) de overgangsregeling.

Sub 1: Achtergrond Wet Franchise; definitie franchiseovereenkomst

De Wet Franchise wordt opgenomen in Titel 16 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (de artikelen 7:911 t/m art 7:922 BW). De achtergrond van de wet is gelegen in de wens om de positie van de franchisenemer (hierna: FN) te versterken ten opzichte van de franchisegever (hierna: FG). De wet bevat een definitie van het begrip franchiseovereenkomst. De regels van de Wet Franchise zijn dwingend recht: afwijking ten nadele van in Nederland gevestigde franchisenemers is niet toegestaan.

 

Sub 2: Voornaamste bepalingen Wet Franchise

De definitie van een franchiseovereenkomst is opgenomen in artikel 7:911 BW. Een franchiseovereenkomst is de overeenkomst waarbij de FN van de FG het recht verkrijgt om bepaalde goederen of diensten middels een franchise formule te produceren of te verkopen. Voor een franchiseformule moet tenminste sprake zijn van een handelsmerk en van know how. 

 

Voor de dwingendrechtelijke bepalingen in de Wet Franchise kan onderscheid worden gemaakt in:

(a) informatieverplichtingen in de pre- contractuele fase; (b) verplichtingen gedurende de stand still periode; (c)  informatie en bijstand verplichtingen gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst en (d) goodwill en het post- contractuele non-concurrentiebeding.

 

Een nadere toelichting volgt:

(a) De (beoogd) FG is verplicht voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst bepaalde specifieke in de Wet Franchise genoemde informatie aan de FN te verstrekken. De opgesomde verplichtingen kunnen nog nader worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. Die is nog niet uitgebracht.

 

(b) Alle informatie die de FG aan de FN moet verstrekken moet tenminste 4 weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst aan de FN ter beschikking zijn gesteld. Gedurende deze stand still periode kan de FN de informatie beoordelen. Het is FG gedurende deze periode niet toegestaan de voorwaarden welke in de informatie zijn opgenomen ten nadele van de FN te wijzigen. Ook mag de FN niet worden aangezet tot het alvast doen van investeringen met het oog op de te sluiten franchiseovereenkomst.

 

(c) Gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst moet de FG bepaalde informatie omtrent (nieuwe) plannen en ontwikkelingen met betrekking tot de franchise tijdig melden aan de FN. De FN heeft een instemmingsrecht als de FG de franchiseovereenkomst wil wijzigen en die voorgenomen wijziging financiële gevolgen voor de FN heeft. Daarbij kan in de franchiseovereenkomst een minimum bedrag voor die financiële gevolgen worden opgenomen. De FN heeft tevens een instemmingsrecht indien de FG via een afgeleide formule in concurrentie wil treden met de FN.

Tevens is de FG gehouden om desgevraagd technische – en commerciële ondersteuning aan de FN te verstrekken tegen redelijke voorwaarden.

 

(d) In de franchiseovereenkomst moet een regeling worden opgenomen omtrent een vergoeding van goodwill aan de FN na afloop van de franchiseovereenkomst. Indien een post contractueel non-concurrentiebeding is opgenomen, geldt dat deze maximaal 1 jaar mag gelden en schriftelijk moet worden overeengekomen.

 

Sub 3: Overgangsregeling

De Wet Franchise treedt op 1 januari 2021 in werking. Voor vanaf die datum nieuw gesloten franchiseovereenkomsten zijn alle bepalingen direct van toepassing. Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt dat de bepalingen inzake (1) de vergoeding van goodwill en het non concurrentiebeding na beëindiging van de franchiseovereenkomst en (2) een wijziging van de franchiseovereenkomst pas in werking treden na 2 jaar, dus per 1 januari 2023.  

 

Afsluiting

Als u franchisegever bent is het van belang om uw franchiseovereenkomsten te (laten) beoordelen en tijdig aan te laten passen op de Wet Franchise. Voorts gelden, zoals hierboven reeds vermeld, de bovenstaande verplichtingen meteen voor na 1  januari 2021 nieuw te sluiten franchiseovereenkomsten. Als franchisenemer is het bovenstaande van belang zodat u weet wat uw rechten zijn als franchisenemer en kunt u uw franchisegever verzoeken om tijdige aanpassing van de franchiseovereenkomst.

 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bijdrage, neem dan contact op met uw relatiemanager of een van de bedrijfsjuristen van PKF Wallast.

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.