Maatregelen innovatie

De maatregelen gericht op innovatie zijn in dit Belastingplan dun gezaaid en beperkt tot een kleine verruiming van de MIA en EIA per 2024. De versoepeling van de gebruikelijkloonregels voor innovatieve startups vervalt. Het wetsvoorstel met betrekking tot de verruiming van de regeling voor aandelenoptierechten – onderdeel van het belastingplan van vorig jaar – is na heroverweging recent opnieuw (ongewijzigd) ingediend.

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Op basis van de huidige wetgeving worden de voordelen die een werknemer behaalt met aan hem of haar toegekende aandelenopties belast op het moment dat de aandelenopties worden uitgeoefend, oftewel het moment waarop de opties worden omgezet in aandelen. Het meest knellende probleem waar zowel startups als scaleups tegenaanlopen is dat op het heffingsmoment niet altijd (voldoende) liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belasting te voldoen. Daarmee verliest het beloningsinstrument zijn aantrekkelijkheid in sectoren waar personeel en (buitenlandse) investeerders veel belang hechten aan een adequate aandelenoptieregeling.

Met het wetsvoorstel – dat voorafgaand aan Prinsjesdag opnieuw is ingediend – wordt het heffingsmoment in beginsel uitgesteld naar het moment waarop de verkregen aandelen verhandelbaar worden en dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om de verschuldigde belasting te voldoen. Vermeldingswaardig is dat in dit voorstel sprake is van een generieke maatregel die niet meer alleen voor startups en scaleups geldt, maar voor iedere inhoudingsplichtige die een werknemer een aandelenoptierecht aanbiedt.

Wat betreft de heffingsmaatstaf wordt aangesloten bij de waarde in het economisch verkeer van de verkregen aandelen op het genietingstijdstip. Dit betekent dat op het moment dat de verkregen aandelen na uitoefening van de optie direct verhandelbaar zijn, de waarde in het economisch verkeer van de verkregen aandelen bij uitoefening als loon in aanmerking genomen. Hierop komt een eventueel bedrag dat de werknemer voor de optie heeft betaald in mindering. In de situatie dat de na uitoefening van de aandelenoptie verkregen aandelen nog niet direct verhandelbaar zijn, wordt als loonvoordeel in de heffing betrokken de waarde in het economisch verkeer van de aandelen op het moment dat de verkregen aandelen verhandelbaar worden. Een werknemer kan er in die situatie echter ook voor kiezen om de heffing toch op het moment van uitoefening van de opties te laten plaatsvinden. De werknemer dient zijn keuze uiterlijk op het moment van uitoefening van de opties schriftelijk kenbaar te maken aan de inhoudingsplichtige. De inhoudingsplichtige moet de keuze van de werknemer schriftelijk vastleggen in zijn loonadministratie.

Indien de verkregen aandelen op grond van een contractuele bepaling gedurende een bepaalde periode niet verhandelbaar zijn (een zogenaamde lock-up-periode), worden die aandelen geacht verhandelbaar te zijn uiterlijk 5 jaar na beursgang van de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden, dan wel, indien de vennootschap reeds beursgenoteerd is op het moment van uitoefening van de optie, uiterlijk 5 jaar na uitoefening van de optie, tenzij de aandelen na deze 5 jaar nog niet verhandelbaar zijn op grond van een wettelijke bepaling.

Er wordt een delegatiebepaling ingevoerd voor niet-beursgenoteerde aandelen of voor aandelen waarvoor geen beursgang plaatsvindt. Bij dergelijke aandelen is niet altijd duidelijk wanneer ze verhandelbaar worden. De delegatiebepaling biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen voor de bepaling van het heffingsmoment voor niet-beursgenoteerde aandelen waarbij het verhandelbaar worden afhankelijk is van onzekere factoren die grotendeels buiten de invloedssfeer van de werknemer liggen.

Zolang de bij uitoefening van de aandelenopties verkregen aandelen niet verhandelbaar zijn of nog niet geacht verhandelbaar te zijn, worden de in de tussentijd genoten voordelen uit de aandelen (zoals dividend) mede gerekend tot het loon ter zake van het aandelenoptierecht (en dus belast in box 1).

Commentaar van PKF Wallast

Het wetsvoorstel was reeds onderdeel van het Belastingplan 2022. Het kabinet had de intentie om het per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel werd echter aangehouden naar aanleiding van twijfels die waren geuit door Kamerleden in het plenaire debat op 10 november 2021 over het pakket Belastingplan 2022. Naar aanleiding van deze twijfels zijn de mogelijkheden verkend om de voorgestelde regeling aan te passen, waarbij enerzijds de uitvoeringslasten en anderszijds de generieke toepassing worden beperkt. De uitkomst van deze verkenning is dat het wetsvoorstel inhoudelijk niet wordt gewijzigd en naar verwachting in werking zal treden per 1 januari 2023.

Ruud van der Linde
ADVISEUR

Ruud van der Linde is sinds 2006 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Ruud is gespecialiseerd in familiebedrijven, privacybescherming, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging, managementparticipatie (MBO/MBI), werknemersparticipatie, internationale tax planning en transfer pricing.

Uitzondering op gebruikelijkloonregeling innovatieve startups vervalt

De gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups is vanaf 2017 versoepeld. Deze versoepeling houdt in dat een werknemer met een aanmerkelijk belang in een innovatieve startup het wettelijk minimumloon – of, indien dit lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking – als gebruikelijk loon mag hanteren. Deze regeling mag voor een periode van drie jaar worden toegepast, waarna de normale regels voor de bepaling van het gebruikelijke loon weer gelden.

Uit een evaluatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gebleken dat slechts een klein deel van de belastingplichtigen dat in aanmerking komt ook gebruikmaakt van de regeling. Het kabinet heeft daaruit de conclusie getrokken dat de regeling niet tot het gewenste effect leidt, namelijk het stimuleren van innovatieve startups door hun liquiditeitspositie te verbeteren. Het voorstel wordt daarom gedaan om de regeling per 1 januari 2023 te laten vervallen.

Voor belastingplichtigen die reeds gebruikmaken van de regeling is overgangsrecht voorgesteld. In de kalenderjaren 2023 en 2024 – afhankelijk van in welk kalenderjaar de regeling voor het eerst door de belastingplichtige is toegepast – kan een dergelijke belastingplichtige nog gebruikmaken van de tegemoetkoming.

Commentaar van PKF Wallast

Door het vervallen van deze versoepeling zullen alle belastingplichtigen met een aanmerkelijk belang de ‘reguliere’ regels van het gebruikelijk loon moeten volgen.


Verhoging plafondbedragen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeringen in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door ondernemers/ondernemingen zal verder worden gestimuleerd door een verhoging van de plafondbedragen voor de MIA. Hetzelfde geldt voor de EIA, die als stimulans fungeert voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. De maximum investeringsbedragen van de MIA en EIA zullen worden verhoogd. De percentages zelf blijven ongewijzigd. De omvang van de aangekondigde verhogingen is nog onduidelijk. Een en ander zal  pas in 2023 bekend worden en – naar verwachting – met ingang van 2024 worden ingevoerd.

Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor u of uw onderneming?

Onze professionals staan klaar om u te ondersteunen bij uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.


  Amsterdam

  Beechavenue 78-80
  1119 PW Schiphol-Rijk

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF International – a global network of independent firms.
  PKF International Limited is a family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.
  "PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International and member firms of the PKF International Network. They may not be used by anyone other than a duly licenced member firm of the Network.