Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

12 juli 2023

Inwerkingtreding op 15 november 2023

Op 14 maart 2023 is het voorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt in werking op 15 november 2023. De regeling inzake turboliquidatie is neergelegd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en maakt het voor rechtspersonen mogelijk om op eigen initiatief de rechtspersoon zonder baten te ontbinden. De bedoeling van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is dat het meer inzicht moet geven in de boeken van de ontbonden rechtspersoon om zo misbruik van de turboliquidatie te voorkomen.

 

Wanneer is turboliquidatie mogelijk?

Op grond van artikel 2:19 lid 4 Burgerlijk Wetboek (“BW”) houdt een rechtspersoon direct op te bestaan indien hij op het moment van ontbinding geen baten meer heeft. Als er nog wel baten zijn, dan geldt de gewone vereffeningsprocedure en moeten de baten worden verdeeld. In het geval er meer schulden zijn dan baten, dan moet op grond van artikel 2:23a lid 4 BW faillissement worden aangevraagd.

Als er op het moment van ontbinding geen baten meer aanwezig zijn dan hoeft er geen vereffening plaats te vinden. De inschrijving van de ontbinding en de uitschrijving van de vennootschap uit het handelsregister kan dan direct worden gedaan. Dit is de zogenaamde ‘turboliquidatie’.

 

Reguliere liquidatieprocedure (geen turboliquidatie)

Bij een gewone liquidatieprocedure (dus als er op het moment van ontbinding
nog wel baten zijn) wordt de ontbinding ingeschreven in het handelsregister, daarbij wordt een rekening en verantwoording en plan van verdeling gedeponeerd en er wordt een advertentie geplaatst in een landelijk verspreid dagblad dat de vennootschap in liquidatie is. Vervolgens geldt er een verzetstermijn van 2 maanden waarin schuldeisers bezwaar kunnen maken bij
de rechtbank. Zijn er gedurende de verzetstermijn geen schuldeisers in verzet gekomen en is de vereffening afgewikkeld dan houdt de vennootschap pas op te bestaan en kan deze worden uitgeschreven uit het handelsregister.

 

Wijziging door Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op basis van de huidige regeling kunnen schuldeisers ingeval van een turboliquidatie in principe niet controleren of de ontbonden rechtspersoon inderdaad geen baten meer heeft en hoe vooruitlopend op de ontbinding de toen eventueel nog aanwezige baten zijn aangewend. Daarom introduceert de wetgever in de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie een financiële verantwoordingsplicht en de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuursverbod bij misbruik.

 

Financiële verantwoordingsplicht

Het bestuur van de ontbonden rechtspersoon heeft de verplichting om de volgende stukken te deponeren binnen 14 werkdagen na de turbo-ontbinding:
▪ slotbalans en staat van baten en lasten die zien op het jaar van ontbinding en het
daar voorafgaande boekjaar, indien daarover nog geen jaarrekening is gedeponeerd.
▪ beschrijving waarom baten ontbreken, schulden zijn achtergebleven en op welke
wijze feitelijke vereffening heeft plaatsgevonden.
▪ eventueel ontbrekende jaarrekeningen.
Deze verplichtingen gelden ook indien er geen schulden zijn. Ook moet het bestuur de schuldeiser(s) schriftelijk op de hoogte stellen van de turboliquidatie.

Voldoet het bestuur niet aan de verantwoordingsplicht als voornoemd, dan is sprake van een economisch delict. Ook kunnen schuldeisers de kantonrechter verzoeken tot inzage in de administratie. Hiervoor heeft de schuldeiser wel een voldoende concreet belang nodig.

 

Bestuursverbod

De rechter kan op verzoek van het OM een bestuursverbod opleggen aan de bestuurder, de gewezen bestuurder daaronder begrepen. Dit is alleen mogelijk als één of meer schulden geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven ten tijde van de turboliquidatie en er sprake is van één van de onderstaande gevallen:
▪ er is niet aan de financiële verantwoordingsplicht zoals hierboven vermeld
voldaan, of
▪ in aanloop naar de ontbinding zijn doelbewust één of meer schuldeisers
aanmerkelijk benadeeld, of
▪ de bestuurder is herhaaldelijk (tenminste 2 keer) betrokken geweest bij een
ontbinding zonder baten met achterlating van schulden of bij een faillissement en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft.

 

Waarom tijdelijk?

In de wet is nu opgenomen dat deze geldig is voor de duur van 2 jaar. De achtergrond hiervan is dat de wet snel geïntroduceerd moest worden vanwege COVID-19. De wet bevat de mogelijkheid tot verlenging.

 

Conclusie

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is een lastenverzwaring, er moeten namelijk aanvullende stukken worden gedeponeerd binnen 14 dagen na het besluit tot ontbinding. De achterliggende gedachte van de wet is om schuldeisers meer bescherming te bieden en misbruik van de regeling te voorkomen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons PKF Legal team:
Telefoon: +31 (0)15 261 31 21
Email: legal@pkfwallast.nl

 

De informatie in deze notitie is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen. Ondanks dat met zo groot mogelijke zorgvuldigheid gewerkt is aan deze bijdrage, kan dit document onverhoopt onvolledige en/of onjuiste informatie bevatten. De Maatschap PKF Wallast aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.