HLB Witlox Van den Boomen, Koenen en Co én PKF Wallast gaan samen verder

13 september 2023

English below

Eerder dit jaar bekrachtigden HLB Witlox Van den Boomen en Koenen en Co hun samenwerking. Nu volgt de aankondiging dat ook PKF Wallast tot het nieuw te vormen advies- en accountantskantoor gaat behoren. De nieuwe organisatie is een toonaangevende speler in de top 10 van advies- en accountantsorganisaties in Nederland met een netwerk van 15 vestigingen in de economische groeiregio’s van Zuid- en West-Nederland. De gecombineerde organisatie heeft een gezamenlijke omzet van 130 miljoen euro en biedt werk aan ruim 1.100 medewerkers. In 2023 blijven de drie organisaties nog zelfstandig onder eigen naam opereren. Begin 2024 treden zij als nieuw, gezamenlijk merk naar buiten.

PKF Wallast
PKF Wallast is een betrokken partner voor ondernemers met geïntegreerde dienstverlening op financieel, fiscaal en bedrijfsjuridisch gebied. Zij opereert vanuit vijf locaties in Nederland
(Amsterdam, Rotterdam, Delft, Woerden en Alphen aan den Rijn). De omzet bedraagt 32 miljoen euro en er werken circa 250 medewerkers.

Stefaan Rodts, bestuurder PKF Wallast en (beoogd) CSO van de nieuwe organisatie, is verheugd over de nieuwe samenwerking: “Onze gedeelde visie en aanpak verbindt onze partijen en vormt de basis voor een vruchtbare samenwerking. Dankzij de schaalvergroting en het robuuste netwerk van vestigingen in zowel Zuid- als West-Nederland, kunnen we onze krachten bundelen om onze accountancy- en adviesdiensten van nog hogere kwaliteit te voorzien. Daarnaast biedt dit nog meer kansen voor bestaande en toekomstige collega’s. We gaan voor top werkgeverschap door verder te investeren in opleidingen, persoonlijke ontwikkeling en een mensgerichte cultuur.”

Het samengaan is een belangrijke strategische keuze, licht Stephan Seijkens, CEO van de nieuwe organisatie, toe: “Onze visie is om het meest toonaangevende accountancy- en advieskantoor van Nederland te worden dat altijd klaar staat om ambitieuze ondernemers te ondersteunen. Door deze samenwerking kunnen we optimaal inspelen op digitalisering, onze kwaliteit naar een nog hoger niveau tillen, en een verdere versteviging van onze (arbeids-)marktpositie creëren. Daarnaast heeft onze cliënt steeds meer behoefte aan specialistisch advies waar wij met onze hoogwaardige kennis vanuit onze multidisciplinaire aanpak op inspelen.”

Meer info: We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt. Voor meer informatie verzoeken wij u
contact op te nemen met Pim van den Boomen, Senior adviseur Marketing en Communicatie bij HLB Witlox Van den Boomen. Hij is bereikbaar op +31 881 948 108.

Voorbehoud: Wij willen u erop attenderen dat de afspraken tussen de partijen rond zijn, maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar goedkeuring nog moet geven.

MOGELIJKHEID VOOR INTERVIEW: Indien gewenst plannen wij een interview in met de bestuurders van de nieuwe organisatie, Stephan Seijkens (CEO), Stefaan Rodts (CSO), Nico van Knippenberg (COO) en/of Rob Becx (CFO). Voor het plannen van dit interview verzoeken wij u contact op te nemen met Pim van den Boomen op nummer: +31 881 948 108.

 

English

HLB Witlox Van den Boomen, Koenen and Co and PKF Wallast join forces

Earlier this year, HLB Witlox Van den Boomen and Koenen en Co confirmed their cooperation. Now follows the announcement that PKF Wallast will also join the newly formed consultancy and accounting firm. The new organization is a leading player in the top 10 consultancy and accountancy organizations in the Netherlands with a network of 15 offices in the economic growth regions of the Southern and Western Netherlands. The combined organization has a combined turnover of €130 million and employs more than 1,100 people. In 2023, the three organizations will continue to operate independently under their own names. In early 2024, they will go public as a new, joint brand.

PKF Wallast
PKF Wallast is a committed partner for businesses with integrated financial, tax and corporate legal services. It operates from five locations in the Netherlands (Amsterdam, Rotterdam, Delft, Woerden and Alphen aan den Rijn). Its turnover is 32 million euros and it employs about 250 people.

Stefaan Rodts, PKF Wallast CEO and (prospective) CSO of the new organization, is pleased with the new partnership: “Our shared vision and approach connects our parties and forms the basis for a productive collaboration. Thanks to the increase in scale and the robust network of offices in both the southern and western parts of the Netherlands, we can join forces to improve our accountancy and advisory services. In addition, this offers even more opportunities for existing and future colleagues. We are committed to being top employers by further investing in training, personal development and a people-oriented culture.”

The merger is an important strategic choice, explains Stephan Seijkens, CEO of the new organization: “Our vision is to become the leading accountancy and advisory firm in the Netherlands that is always ready to support ambitious businesses. Through this cooperation we can optimally respond to digitalization, lift our quality to an even higher level, and create a further strengthening of our (labor) market position. In addition, our client has an increasing need for specialist advice to which we respond with our high-quality knowledge from our multidisciplinary approach.”

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.