Ontwikkelingen bedrijfsopvolgingsregeling

22 juli 2023

N.a.v. Kamerbrief Van Rij d.d. 29 juni 2023

  • De voorgestelde wijzigingen zijn nog niet definitief. Hiervoor is nog definitieve besluitvorming van het kabinet nodig.
  • Nadere details en uitwerking van deze maatregelen volgen in het belastingplan 2025 dat op Prinsjesdag 2024 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.
  • Gebruikte afkortingen: OZ (onroerende zaak), BOR (bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting) en DSR (doorschuifregeling inkomstenbelasting).
Voorgestelde wijziging Regeling(en) M.i.v.
Aan derden verhuurde OZ kwalificeren standaard als beleggingsvermogen (1) BOR & DSR 2024
Vrijstelling wordt 100% van going concern waarde tot € 1,5 mio (nu € 1,2 mio)

Vrijstelling wordt daarboven 70% (nu 83%)

BOR 2025
De doelmatigheidsmarge van 5% voor beleggingsvermogen wordt afgeschaft (2) BOR 2025
Bedrijfsmiddelen die ook buiten de onderneming worden gebruikt, kwalificeren voor zover zij binnen de onderneming worden gebruikt als ondernemingsvermogen (3) BOR & DSR 2025
De dienstbetrekkingseis van 36 maanden wordt afgeschaft DSR 2025
Minimumleeftijd 21 jaar van verkrijger bij schenking BOR & DSR 2025
Alleen reguliere aandelen met een belang van minimaal 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigheid en liquidatieopbrengst kwalificeren (4) BOR & DSR 2026
De bezits- en voortzettingseis worden in bepaalde situaties versoepeld (5) BOR 2026
Bepaalde constructies (dubbel / oneigenlijk gebruik) worden aangepakt BOR 2026
  1. Uitzonderingen: OZ die gebruikt worden voor de eigen bedrijfsuitoefening (binnen eigen concern), kortdurende terbeschikkingstelling in dienstensector (zoals hotelkamers, cafés, restaurants en sportbanen) en kortdurende teeltpachtovereenkomsten vanwege vruchtwisseling.
  2. Geldt alleen voor bedrijfsmiddelen met een werkelijke waarde van minimaal € 100 K én voor > 10% buiten de onderneming worden gebruikt.
  3. Uitzondering: aandelenbelang van minimaal 0,5% die uitsluitend zijn verwaterd door vererving, huwelijksvermogensrecht of schenking, en voor preferente aandelen die i.h.k.v. een gefaseerde bedrijfsoverdracht zijn uitgegeven.
  4. Uitgangspunt is het aansluiten bij de materiële gerechtigdheid tot de onderneming. Mogelijke versoepeling bij overheidsingrijpen / verduurzaming. Mogelijke inkorting termijn bezitseis / voortzettingseis.
  5. De doelmatigheidsmarge in de DSR wordt op een later moment afgeschaft (n.n.t.b.).

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.