Wij kijken nooit alleen naar de cijfers

Estate planning

Bij estate planning denken veel mensen aan het besparen van erfbelasting. Dat is inderdaad belangrijk maar bij PKF Wallast kijken wij graag breder naar dit onderwerp. De basis van estate planning ligt primair in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, en voorts in de erfbelasting. Die drie rechtsgebieden bepalen de omvang en de samenstelling van een nalatenschap. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al snel ingewikkeld. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting- en de overdrachtsbelasting.

Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, vraag is ook wat u wilt met uw nalatenschap. Aan wie en/of welke instelling wilt u graag nalaten? Als die vragen beantwoord zijn kan de juridische en fiscale uitwerking volgen. Estate planning benaderen wij daarom altijd integraal.

Daarnaast houden wij ook de ondernemingsbelangen in het oog. Hoe gaat het bedrijf verder? Hoe is de zeggenschap geregeld? Naast estate planning bij overlijden adviseren wij onze cliënten ook steeds vaker over wat te doen bij een andere calamiteit. Dit is vooral van belang voor de continuïteit van de onderneming.

Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, vraag is wat u wilt met uw nalatenschap. Aan wie of welke instelling wilt u graag nalaten? Als die vragen beantwoord zijn kan de juridische en fiscale uitwerking volgen. Estate planning benaderen wij daarom altijd integraal.

Daarnaast houden wij ook de ondernemingsbelangen in het oog. Hoe gaat het bedrijf verder? Hoe is de zeggenschap geregeld? Naast estate planning bij overlijden adviseren wij onze cliënten ook steeds vaker over wat te doen bij een andere calamiteit. Dit is vooral van belang voor de continuïteit van de onderneming.

De estate planning experts van
PKF Wallast helpen bij

Bedrijfsopvolging

Elke ondernemer met een succesvol bedrijf zal eens te maken krijgen met het onderwerp bedrijfsopvolging of bedrijfsovername. Diverse motieven kunnen hierbij een rol spelen, zoals veranderende marktomstandigheden waardoor het wenselijk kan zijn de zelfstandigheid op te geven, de wens het ondernemersrisico met anderen te delen, bedrijfsoverdracht binnen en buiten de familiesfeer, de wens om na een arbeidszaam leven met pensioen te gaan en te genieten van de vruchten van deze arbeid.

Als ondernemer focust u zich op het heden en de ontwikkeling van de onderneming. Aan de opvolging wordt niet immer de aandacht besteedt die het verdient. Dit kan nare gevolgen hebben op het moment dat een bedrijfsopvolging gehaast in gang moet worden gezet. Het voortbestaan van de onderneming kan zelfs in gevaar komen als er niet tijdig een geschikte opvolger wordt gevonden. Ook het onderlinge contact tussen belanghebbenden kan bij een gehaast proces onder druk komen te staan. Door tijdig bedrijfsopvolging te regelen worden duidelijkheid en rust gecreëerd voor de toekomst.

Ook vanuit fiscale optiek is het raadzaam hier tijdig naar te kijken, omdat de voordelen van (her)structureringen in de regel pas na een aantal jaren effectief zijn.

Zeker in geval van een bedrijfsopvolging in de familiesfeer is het van belang de waarde van de onderneming op een adequate manier vast te stellen. Hierbij is het van belang een gedegen waarderingsrapport op te stellen. Onze adviseurs kunnen u bijstaan bij het gehele bedrijfsopvolgingstraject. Denk hierbij aan het opzetten van een plan voor de bedrijfsopvolging (hoe en wanneer), het opstellen van de waardering, de afstemming met de fiscus en het opzetten van een optimale financieringsstructuur.

Elke ondernemer met een succesvol bedrijf zal eens te maken krijgen met het onderwerp bedrijfsopvolging of bedrijfsovername. Diverse motieven kunnen hierbij een rol spelen, zoals veranderende marktomstandigheden waardoor het wenselijk kan zijn de zelfstandigheid op te geven, de wens het ondernemersrisico met andere te delen, de wens om na een arbeidszaam leven met pensioen te gaan en te genieten van de vruchten van deze arbeid.

Als ondernemer focust u zich op het heden en de ontwikkeling van de onderneming. Aan de opvolging wordt niet immer de aandacht besteedt die het verdient. Dit kan nare gevolgen hebben op het moment dat een bedrijfsopvolging gehaast in gang moet worden gezet. Het voortbestaan van de onderneming kan zelfs in gevaar komen als er niet tijdig een geschikte opvolger wordt gevonden. Ook het onderlinge contact tussen belanghebbenden kan bij een gehaast proces onder druk komen te staan. Door tijdig bedrijfsopvolging te regelen worden duidelijkheid en rust gecreëerd voor de toekomst.

Schenkbelasting

Schenkbelasting is verschuldigd bij schenkingen en giften. Er gelden evenwel een aantal vrijstellingen. Het kan interessant zijn al tijdens leven vermogen weg te schenken, bijvoorbeeld aan de beoogd erfgenamen. Aftopping van het tarief en gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen van de schenkbelasting zijn mooie mogelijkheden. Bij vermogens van enige omvang, kan het interessant zijn dusdanige schenkingen aan kinderen te doen, zodat de verkrijgingen na overlijden niet in het 20%-tarief vallen en de schenkingen binnen het 10%-tarief blijven. Onze adviseurs onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden.

Erfbelasting en nalatenschap

Het sluitstuk van het in kaart brengen van de nalatenschap en de uitwerking van het testament is het verzorgen van de aangifte erfbelasting. Afhankelijk van de complexiteit kan het raadzaam naast de belastingaangifte, waarin weinig kan worden toegelicht een afzonderlijke brief met toelichting naar de Belastingdienst te sturen. In de praktijk zien wij vaak dat goed overleg met de Belastingdienst tot mooie resultaten kunnen leiden. Onze adviseurs zijn u graag behulpzaam bij het in kaart brengen van de nalatenschap en het verzorgen van de belastingaangifte erfbelasting.


Continuïteit onderneming bij calamiteiten

Wie is een geschikte opvolger? Wie kan de ondernemer tijdelijk vervangen bij langdurige ziekte of andere calamiteit? Belangrijke vragen, die rechtstreeks raken aan de continuïteit van de onderneming. Onze adviseurs en bedrijfsjuristen denken graag met u mee om hier een antwoord op te geven.

Overdrachtsbelasting

In beginsel is bij overdracht van onroerende zaken overdrachtsbelasting verschuldigd. Diverse overdrachten van onroerende zaken zijn evenwel vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herstructurering van een groep vennootschappen waarbij onroerende zaken zijn betrokken, de verdeling van een huwelijksgemeenschap, de verkrijging krachtens erfrecht. Onze adviseurs onderzoeken graag de mogelijkheden met u.

Ron Henzen

Adviseur

Ron Henzen is sinds 2018 werkzaam bij PKF Wallast als (belasting)adviseur. Ron heeft ruime ervaring op het gebied bedrijfsopvolging en estate planning. Daarnaast houdt Ron zich bezig met brede (fiscale) advisering aan MKB- en familiebedrijven. Verdere expertises: herstructureringen en structurering van vastgoed.

Pensioen

Eens komt de dag dat men na een arbeidzaam leven van zijn of haar pensioen kan gaan genieten. Het is raadzaam dat dan tijdig in kaart gebracht is of men voldoende middelen heeft om van het pensioen te genieten. Indien dit tijdig in kaart gebracht wordt, is er nog de tijd hier wat aan te doen. Dit is ook een onderdeel van estate planning; wanneer wilt u stoppen en zijn dan ook de financiële middelen aanwezig om dit te doen? Onze adviseurs brengen dit graag voor u in kaart en bekijken graag samen met u naar de mogelijkheden.


Testament

Bij vermogens van enige omvang is een testament zeer raadzaam. U geeft hiermee duidelijk aan wat uw wensen zijn ten aanzien van uw nalatenschap. Bij complexe nalatenschappen (qua vermogen, BV’s, onroerende zaken, maar ook bij samengestelde gezinnen) is het voor de nabestaande vaak fijn dat nagedacht is over de verdeling van de nalatenschap. In het testament kunt u ook zaken regelen als voogdijschap over minderjarige kinderen, bewindvoering en dergelijke. Geen onbelangrijke zaken. Bedacht dient ook te worden dat een testament geen statisch stuk is. Uw levensomstandigheden veranderen door de jaren heen. Het is raadzaam eens in de zoveel jaar te bekijken of uw testament nog aanpassingen behoeft. Bijkomend voordeel is dat u, samen met onze adviseurs, kunt onderzoeken hoe uw wensen zo fiscaal vriendelijk mogelijk zijn te verwezenlijken.

Ook raden wij aan een zogenaamd levenstestament op te stellen. Dit is wat anders dan het “gewone” testament, waarin wordt bepaald wat er met uw vermogen moet gebeuren na uw overlijden. Het levenstestament geldt tijdens leven en hierin legt u vast wie voor u de financiële, medische en persoonlijke zaken regelt in het geval u daar zelf niet meer toe in staat bent. Hiermee kan worden voorkomen dat in die situatie curatele, bewind en/of mentorschap moet worden aangevraagd bij de rechter.

Bij vermogens van enige omvang is een testament zeer raadzaam. U geeft hiermee duidelijk aan wat uw wensen zijn ten aanzien van uw nalatenschap. Bij complexe nalatenschappen (qua vermogen, BV’s, onroerende zaken, maar ook bij samengestelde gezinnen) is het voor de nabestaande vaak fijn dat nagedacht is over de verdeling van de nalatenschap. In het testament kunt u ook zaken regelen als voogdijschap over minderjarige kinderen, bewindvoering en dergelijke. Geen onbelangrijke zaken. Bedacht dient ook te worden dat een testament geen statisch stuk is. Uw levensomstandigheden veranderen door de jaren heen. Het is raadzaam eens in de zoveel jaar te bekijken of uw testament nog aanpassingen behoeft. Bijkomend voordeel is dat u, samen met onze adviseurs, kunt onderzoeken hoe uw wensen zo fiscaal vriendelijk mogelijk zijn te verwezenlijken.

Financiële planning

De wereld en de toekomst is wellicht lang zo zeker niet, als we altijd gedacht hebben. De economische en sociale ontwikkelingen zijn met onzekerheden omgeven. We zien ook versoberingen op allerhanden terreinen. Denk aan de oudedagsvoorzieningen (pensioen en AOW), sociale zekerheden, aftrek van hypotheekrente et cetera. Daarnaast heeft u wellicht nog een veelheid van wensen: stoppen met 55, een wereldreis maken, de kinderen laten studeren in het buitenland, om maar een paar voorbeelden te noemen. Een goede financiële planning zorgt ervoor dat u inzicht heeft in uw inkomen en vermogen in verschillende situaties. Het kan de risico’s en kansen in kaart brengen en u helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen zowel op ondernemersgebied (investeringen, uitbreiding bedrijf, scenario-analyses) als privé (aankoop huis, studerende kinderen, wanneer met pensioen etc.). Met een financiële planning kunt u uw wensen en doelen in kaart brengen en bezien of deze haalbaar zijn en aan welke knoppen gedraaid kan worden om ze eventueel wel haalbaar te maken. PKF Wallast met haar disciplines als fiscalisten, bedrijfseconomen en valuators, zijn u graag behulpzaam met het opstellen van een goed doordacht financieel plan.

Een goede financiële planning zorgt ervoor dat u inzicht heeft in uw inkomen en vermogen in verschillende situaties. Het kan de risico’s en kansen in kaart brengen en u helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen zowel op ondernemersgebied (investeringen, uitbreiding bedrijf, scenario-analyses) als privé (aankoop huis, studerende kinderen, wanneer met pensioen etc.). Met een financiële planning kunt u uw wensen en doelen in kaart brengen en bezien of deze haalbaar zijn en aan welke knoppen gedraaid kan worden om ze eventueel wel haalbaar te maken. PKF Wallast met haar disciplines als fiscalisten, bedrijfseconomen en valuators, zijn u graag behulpzaam met het opstellen van een goed doordacht financieel plan.


Huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract

De omvang van uw nalatenschap wordt mede bepaald door de afspraken welke u met uw echtgenoot, echtgenote of partner heeft gemaakt in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract. De advisering over uw testament dient dus altijd in samenhang daarmee te worden bekeken.

De inhoud van uw huwelijke voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract bepaalt ook wat u met uw echtgenoot, echtgenote of partner moet delen als u gaat scheiden. Daarbij is ook de continuïteit van de onderneming een belangrijk aandachtspunt.

De adviseurs van PKF Wallast bekijken daarom samen met u of uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of testament de door u gewenste gevolgen hebben bij overlijden en scheiding. Waar nodig kunnen zij advies geven over de aanpassing van deze stukken, waarbij ook aandacht wordt besteed aan fiscale optimalisatie.

De omvang van uw nalatenschap wordt mede bepaald door de afspraken welke u met uw echtgenoot, echtgenote of partner heeft gemaakt in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract. De advisering over uw testament dient dus altijd in samenhang daarmee te worden bekeken.

De adviseurs van PKF Wallast bekijken daarom samen met u of uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of testament de door u gewenste gevolgen hebben bij overlijden en scheiding. Waar nodig kunnen zij advies geven over de aanpassing van deze stukken, waarbij ook aandacht wordt besteed aan fiscale optimalisatie.

Astrid Ziani-Becker

Specialist familierecht

Astrid Ziani-Becker is sinds 2022 werkzaam bij PKF Wallast. Astrid is adviseur familierecht, met name voor wat betreft estate planning, waarbij het accent ligt op testamenten, huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en schenkingen. Zij beoordeelt in die hoedanigheid notariële akten en adviseert ter zake van het opmaken en/of wijzigen van deze akten.

Lianne Vermeulen-Boelm

Bedrijfsjurist

Lianne Vermeulen-Boelm is sinds 2019 werkzaam bij PKF Wallast als bedrijfsjurist. Lianne adviseert (familie)vennootschappen en hun aandeelhouders, in het bijzonder op het gebied van het ondernemingsrecht en het familierecht. Daarnaast begeleidt zij juridische (her)structureringen en overnames. Verdere expertises: opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten en beoordelen van notariële akten.

Recent nieuws over estate planning

Advies op maat door de estate planning experts van
PKF Wallast?

Wilt u advies op maat van onze estate planning experts? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


  Amsterdam

  Mercuriusplein 1
  2132 HA Hoofddorp

  Postadres
  Postbus 74681
  1070 BR Amsterdam

  020 653 18 12

  Amsterdam@pkfwallast.nl

  Rotterdam

  Schaardijk 372
  2909 LA Capelle aan den IJssel

  Postadres
  Postbus 84030
  3009 CA Rotterdam

  010 450 40 20

  Rotterdam@pkfwallast.nl

  Delft

  Delftechpark 40
  2628 XH Delft

  Postadres
  Postbus 332
  2600 AH Delft

  015 261 31 21

  Delft@pkfwallast.nl

  Woerden

  Pompmolenlaan 9
  3447 GK Woerden

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0348 416 262

  Woerden@pkfwallast.nl

  Alphen aan den rijn

  Europaplein 10F
  2408 GX Alphen aan den Rijn

  Postadres
  Postbus 533
  3440 AM Woerden

  0172 748 218

  AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

  © PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.