Aanpassingen NOW-regeling per 1 mei 2020

1 juli 2020

Op 1 mei 2020 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken een aantal wijzigingen van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Dit artikel bespreekt deze wijzigingen stapsgewijs.

1. Afwijking van bepalen omzetdaling op niveau concern of groep

 

Het uitgangspunt van de NOW-regeling voor concerns blijft ongewijzigd, namelijk dat bij een concern de omzetdaling van de gehele groep de basis is voor de bepaling voor het in aanmerking komen voor subsidie onder de NOW. Na wijziging is het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie aanvragen onder de NOW als zij meer dan 20% omzetdaling hebben.

 

Voorwaarden aanvraag werkmaatschappijen

Om in aanmerking te komen moet de werkmaatschappij een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een vestiging of een business unit, komen niet in aanmerking. Wel kan een groepsdeel bestaande uit een tussenholding en haar groepsmaatschappijen worden behandeld als waren zij één rechtspersoon.

 

Minister Koolmees heeft daarnaast nog de volgende voorwaarden gesteld:

  • de aanvragende werkmaatschappij betreft geen personeels-bv. Bij een personeels-bv ontbreekt immers de samenhang tussen de loonsom en de behaalde omzet;

  • er is een overeenkomst tussen de werkmaatschappij en de betrokken vakbonden voor werkbehoud. De werkgever met 20 of meer werknemers moet een akkoord hebben over werkbehoud met de belanghebbende verenigingen van de werknemers (bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers);

  • er worden geen dividend of bonussen uitgekeerd en er worden geen eigen aandelen ingekocht. Het concern (van de aanvragende werkmaatschappij) moet voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021; en

  • deze aanpassing geldt enkel voor nieuwe aanvragen. Aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van deze wijziging komen niet in aanmerking.

 

Controlewaarborgen bij aanvraag werkmaatschappij

Om misbruik te voorkomen zijn de volgende controlewaarborgen in de regeling ingebouwd:

  1. er worden geen werkzaamheden overgedragen aan andere werkmaatschappijen. Andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten/projecten uitvoeren die ten koste gaan van de werkmaatschappij die de aanvraag indient;

  2. bij het schuiven van werknemers in het concern  wordt de omzetdaling gecorrigeerd. Bij het schuiven van werknemers wordt de omzetderving van de werkmaatschappij verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet;

  3. het transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 (of de laatst vastgestelde jaarrekening) is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast; en

  4. een mutatie in de voorraden gereed product wordt aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend, om het risico op schuiven met voorraden te beperken.

 

2. Instemming openbaarmaking gegevens NOW

 

Op grond van de gewijzigde regelgeving wordt de werkgever (automatisch) geacht ingestemd te hebben met openbaarmaking van (i) de naam en het adres van de werkgever, (ii) het verstrekte voorschot en (iii) de vastgestelde subsidie uit het subsidiedossier. Deze mate van transparantie bij een NOW-aanvraag is van belang, omdat bij de tegemoetkoming een groot beroep wordt gedaan op publieke middelen. Bovendien wordt de verplichting tot het publiceren van concurrentiegevoelige informatie door deze regeling voorkomen. De mogelijkheid tot openbaarmaking van deze gegevens volgt uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

 

3. Informatieverplichting bij loonkostensubsidie

 

De Minister heeft besloten dubbele financiering van loonkosten (NOW en loonkostensubsidie) voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden te accepteren. Met deze maatregel hoopt de Minister dat onrust wordt voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.

 

4. Buitenlands rekeningnummer

 

Op grond van de gewijzigde regelgeving hoeft een werkgever met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren bij de aanvraag. Vanuit de praktijk bleek namelijk dat het verkrijgen van een Nederlands bankrekeningnummer en het aanvullen van de NOW-aanvraag binnen vier weken vrijwel onmogelijk was.

 

Nog geen duidelijkheid over grens accountantsverklaring

Nog niet duidelijk is onder welke grens een accountantsverklaring niet zal worden vereist. Het proces om te komen tot een geschikte grens is op dit moment nog niet afgerond. De regeling zal op dit punt dan ook nog worden aangepast.

 

Voor overige vragen en/of nadere informatie naar aanleiding van dit bericht verwijzen wij u graag naar onze eerdere berichten over de NOW en naar uw adviseur.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.