Stroomschema | Uitstel van betaling van belastingen

24 augustus 2020

Als u door corona betalingsproblemen ondervindt kunt u uitstel van betaling krijgen voor belastingen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, via deze link kunt u digitaal uitstel van betaling aanvragen met uw DigiD. Zie hiervoor ook punt 1 van onderstaand stroomschema. Raadpleeg ook het stroomschema als u wel uitstel van betaling heeft aangevraagd of als het uitstel binnenkort dreigt te verlopen. In het stroomschema ziet u wat voor u van toepassing is. Uw adviseur licht het een en ander graag nader aan u toe.

 

  1. Als u door corona betalingsproblemen ondervindt kunt u uitstel van betaling krijgen voor de verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (Besluit 16 juni 2020, Stcrt. 2020, 35260). Deze in het besluit van de staatssecretaris genoemde lijst wijkt af van de door de Belastingdienst op haar website gepubliceerde lijst.
    Zekerheidshalve adviseren wij voor de op de website van de Belastingdienst genoemde heffingen digitaal uitstel aan te vragen. Via
    deze link kunt u digitaal uitstel van betaling aanvragen met uw DigiD. Voor de overige heffingen adviseren wij schriftelijk uitstel van betaling aan te vragen.
  2. Als u uitstel van betaling heeft aangevraagd en gekregen heeft u een bevestigingsbrief of bevestigingsmail van de Belastingdienst ontvangen. In deze brief staat het een en ander uitgelegd. Volledigheidshalve nogmaals de belangrijkste punten: Alle aanslagen voor de (digitaal en/of schriftelijk) aangevraagde heffingen na de datum van de aanvraag  lopen automatisch mee in het uitstel. Aanslagen met betaaldata binnen de geboden uitstelperiode worden automatisch meegenomen in het verkregen uitstel. Eerder betalen mag, maar is niet verplicht. Wel is van groot belang dat u regulier (volgens de op u rustende fiscale verplichtingen) periodiek aangifte blijft doen.
  3. Als de opgebouwde belastingschuld lager is dan € 20.000 kunt u ook digitaal om additioneel uitstel verzoeken via dit online formulier. Voorwaarde voor de verlenging van het bijzondere uitstel van betaling is dat de verklaring dat de ondernemer er alles aan doet om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Onderdeel van deze verklaring is dat u verklaart geen eigen aandelen in te kopen, geen dividenden uit te keren, en dat u aan uw bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen uitkeert die kenmerken van bonussen hebben over het jaar 2020. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het verzoek om verlenging wordt verstuurd tot het vaststellen van de jaarrekening 2020.
  4. Als de opgebouwde belastingschuld hoger is dan € 20.000 kunt u ook digitaal om additioneel uitstel verzoeken via dit online formulier. Daarbij dient u wel aanvullende stukken mee te sturen. Een van de mee te sturen stukken is de verklaring van een derde-deskundige. In de verklaring moet de derde-deskundige verklaren dat het aannemelijk is dat de ontstane betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. De derde-deskundige moet daarnaast ook verklaren dat de aangeleverde liquiditeitsprognose aannemelijk is. Deze prognose moet zijn opgesteld op basis van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat het uitstel wordt aangevraagd. Daarnaast moet de derde-deskundige expliciet toelichten welke van de gebruikte gegevens afkomstig zijn van de ondernemer. Ook hier geldt de onder punt 3 beschreven verklaring ter behoud/versterking van de liquiditeitspositie en daarmee ook het verbod tot inkoop van eigen aandelen, uitkeren van dividend en bonussen etc.
  5. Als uw onderneming wel in staat is de verschuldigde belasting terug te betalen of u geen nader uitstel wenst te ontvangen/aan te vragen, dan zult u de belastingschuld moeten terugbetalen. Na afloop van het uitstel krijgt u een brief van de Belastingdienst. In deze brief stond een onduidelijke passage. De Belastingdienst heeft dat erkend en zal dat met deze brief herstellen. De Belastingdienst kondigt hier aan zelf een betalingsregeling voor te gaan stellen aan alle belastingplichtigen die 3 maanden bijzonder uitstel van betaling ten gevolge van de Coronacrisis hebben gekregen. In de tussentijd hoeft u nog niet terug te betalen, maar mag u de betalingsregeling afwachten (verwacht na de zomer). U mag de belastingschuld al wel geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat u de juiste -bij de respectievelijke belastingaanslag behorende- betalingskenmerk gebruikt. Naar verwachting zult u deze zomer nadere informatie ontvangen omtrent de betalingsregeling. Let wel, de betalingsregeling zal alleen zien op belastingschulden waarvoor initieel uitstel van betaling is verleend. Belastingschulden voortkomend na deze periode zullen direct betaald moeten worden.
  6. Het valt te overwegen uw contactinspecteur zelf te (laten) benaderen om in overleg een op maat gemaakte betalingsregeling te bepalen.

De inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en beperkt zich tot de belangrijkste situaties. PKF Wallast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van deze publicatie al of niet wordt gehandeld.

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.