Pas periodieke gift van echtpaar bij minstens 1% sterftekans

2 maart 2021

Doen twee echtgenoten een periodieke schenking die afhankelijk is van het leven van de langstlevende echtgenoot? En willen zij dat de giftendrempel achterwege blijft? Dan moet het overlijdenrisico minstens 1% zijn. Hof Den Bosch bevestigt deze voorwaarde.

Een man richt op 18 mei 2004 een stichting op. Het doel van die stichting is het verlenen van hulp aan minder bedeelden. De man is tevens de voorzitter van het bestuur van de stichting. De stichting verkrijgt per 1 januari 2008 de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Bij notariële akte van 22 december 2011 verplichten de man en zijn echtgenote zich om gedurende vijf jaar jaarlijks aan de stichting een schenking te doen van € 50.000. Zij nemen daarbij als voorwaarde op dat de schenkingsverplichting komt de vervallen wanneer de langstlevende echtgenoot voor het verstrijken van de vijfjaarstermijn overlijdt. Het echtpaar moet de jaarlijkse termijnen uiterlijk op 31 december voldoen, te beginnen in 2011. De echtgenoten menen dat hier sprake is van een periodieke gift, terwijl de inspecteur stelt dat het om een gewone gift gaat.

De Belastingdienst redeneert als volgt. Een uitkering moet onderdeel (kunnen) zijn van een reeks van uitkeringen om mogelijk te kwalificeren als periodieke uitkering. Verder moet een periodieke uitkering afhankelijk zijn van een onzekere toekomstige gebeurtenis. Zo’n gebeurtenis is pas bij een overlijdensrisico van 1% gedurende de looptijd van de uitkeringen onzeker genoeg. Tenminste, als de uitkering pas voortijdig eindigt als beide echtgenoten overlijden. De inspecteur berekent de sterftekans van de echtgenoten gedurende de duur van de schenkingsverplichting echter op 0,03%.

De echtgenoten wijzen in een beroepsprocedure erop dat in de praktijk een toetsing van de sterftekans achterwege blijft bij periodieke giften die afhankelijk zijn van één leven. Daardoor zouden zij ongelijk worden behandeld. Maar Hof Den Bosch oordeelt dat de situatie waarbij een periodieke gift afhankelijk is van het leven van één persoon verschilt van de situatie waarbij de periodieke gift afhankelijk is van het leven van twee of meer personen. Het echtpaar wijst verder op de onzekerheid vanwege het mogelijk vervallen van de ANBI-status van de stichting. Maar het hof vindt dat dit risico onvoldoende buiten de invloedssfeer van de man ligt. Deze onzekerheid is ook nog eens lastig meetbaar. Het hof oordeelt daarom dat de schenking geen periodieke gift, maar een gewone gift is.

 

Bron: Hof Den Bosch 31-12-2020 (gepubl. 05-02-2021) (ECLI:NL:GHSHE:2020:4059)
 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.