Nieuwsbericht UBO

17 april 2019

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moet Nederland, evenals de andere EU-lidstaten, uiterlijk in 2020 een UBO-register invoeren. Het doel van dit register is de bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Op 4 april jl. is het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register ingediend bij de Tweede Kamer.

Wat is een UBO?

Een UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dit is een natuurlijk persoon die:

 

  1. Meer dan 25% van de aandelen in een vennootschap bezit; of
  2. Een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft in een personenvennootschap of andere rechtspersoon; of
  3. Meer dan 25% van de stemrechten in een rechtspersoon bezit; of
  4. De feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon of personenvennootschap heeft.

 

Elke entiteit heeft verplicht een UBO. Bij het ontbreken van een natuurlijk persoon die onder één van voornoemde categorieën valt dan wel in geval de UBO niet te achterhalen is, dient er een zogenoemde ‘pseudo-UBO’ te worden geregistreerd. Dit is een persoon van het hoger leidinggevend personeel van de entiteit, bijvoorbeeld de bestuurder.

 

De verplichting geldt niet voor alle ondernemingen. Eenmanszaken, beursgenoteerde NV’s en VvE’s vallen bijvoorbeeld  niet onder de registratieplicht. Ondernemingen met een registratieplicht zijn bijvoorbeeld BV’s, niet-beursgenoteerde NV’s, stichtingen en personenvennootschappen.

 

Wat wordt er geregistreerd?

Alle Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen worden verplicht om hun (in)directe eigenaren (UBO’s) te registreren. De gegevens van deze personen worden geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In dit register zullen bepaalde gegevens openbaar worden gemaakt en bepaalde gegevens zullen enkel inzichtelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingeneenheid.

 

Openbare gegevens zijn onder andere de voor- en achternaam, geboortemaand en –jaar, woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Overigens kan onder omstandigheden (chantage, afpersing) worden verzocht bij de Kamer van Koophandel om deze gegevens af te schermen. Niet-openbare gegevens zijn onder andere het fiscale nummer, geboortedag en woonadres.

 

Er wordt een duaal sanctiestelsel ingevoerd ter handhaving van de verplichting tot registratie in het UBO-register. Dit houdt in dat er zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd indien niet wordt nageleefd. 

 

Nieuws

Op 4 april jl. heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren ingediend bij de Tweede Kamer. Uit het wetsvoorstel blijkt dat het UBO-register vanaf januari 2020 in werking zal treden. Hiermee voldoet Nederland aan de implementatiedeadline die in de vierde anti-witwasrichtlijn is opgenomen.  Dit houdt in dat vanaf januari 2020 ondernemingen en rechtspersonen verplicht zijn de UBO’s te registreren.

Het wetsvoorstel is ten opzichte van het eerdere conceptvoorstel op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

  • Naast het reguliere UBOregister komt op een later moment ook een UBO-register voor trusts en trustachtigen. Ook open fondsen voor gemene rekening moeten hun UBO’s in dat register laten registeren;
  • Buitenlandse rechtspersonen met een onderneming in Nederland moeten wel registreren in het handelsregister, maar vallen niet onder de UBOregistratieplicht in Nederland. Er dient naar het land van vestiging van de buitenlandse rechtspersoon te worden beoordeeld of aldaar een registratieplicht bestaat.
  • Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat uitkeringen door stichtingen aan natuurlijk personen kunnen leiden tot kwalificatie als een UBO van de stichting. Hiervan is sprake indien de uitkering meer bedraagt dan 25% van wat de stichting in een jaar maximaal kan uitkeren. De begunstigde van de uitkering kwalificeert dan als UBO en dient te worden geregistreerd in het UBOregister. Ook wordt voor stichtingen een specifieke verplichting opgenomen om uitkeringen van 25% of meer van het totaalbedrag dat in het boekjaar kan worden uitgekeerd te registeren.

 

Actie benodigd

Het is van belang om tijdig de UBO(‘s) van een entiteit te identificeren , om te kunnen voldoen aan de registratieplicht die per januari 2020 in werking zal treden. Wilt u weten welke impact het wetsvoorstel heeft voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw adviseur bij PKF Wallast!

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.