Invoering UBO-register per 27 september 2020

14 september 2020

Het UBO-register kan worden gezien als een onderdeel van de Nederlandse implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn. Door de centrale registratie over wie de achterliggende belanghebbenden (‘UBO’s’) zijn achter vennootschappen en andere juridische entiteiten, oogt dit register te voorkomen dat het financiële stelsel wordt uitgebaat ten behoeve van witwassen of het financieren van terrorisme. Vanaf 27 september 2020 moeten vrijwel alle in Nederland gevestigde entiteiten hun UBO’s registreren in het Handelsregister. Voor entiteiten die voor deze datum zijn opgericht, geldt dat hun UBO’s binnen 18 maanden moeten worden geregistreerd. Als er niet wordt geregistreerd waar dat wel zou moeten, dan kan dit leiden tot bestuurs- en/of strafrechtelijke sancties.

Wat is een UBO?

 

Vrij vertaald staat UBO voor de uiteindelijk belanghebbende achter een vennootschap of een andere juridische entiteit. Letterlijk betekent UBO de Ultimate Beneficiary Owner. Een UBO dient te worden geregistreerd indien deze kortgezegd, direct of indirect, een belang van méér dan 25% in een kwalificerende entiteit houdt. Denk hierbij aan:

 

  • B.V.’s en N.V.’s, anders dan beursvennootschappen en hun 100% directe en indirecte dochterondernemingen;  

  • Europese naamloze vennootschappen (SE’s);

  • Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV’s);

  • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s);

  • Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;

  • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die een onderneming exploiteren;

  • Stichtingen;

  • Personenvennootschappen (maatschap, vof, C.V.).

 

In bijzondere gevallen is het niet goed te achterhalen wie de UBO is achter een juridisch entiteit. In die gevallen worden de statutair bestuurders aangemerkt als ‘pseudo-UBO’s’ en als zodanig ingeschreven in het register.

 

Publieke informatie

 

Een deel van de geregistreerde UBO-informatie wordt publiekelijk toegankelijk. Denk hierbij aan persoonlijke informatie als namen, nationaliteiten, woonstaatgegeven en geboortedata, maar ook de aard/omvang van de gehouden participaties. Deze informatie zal men terug kunnen vinden in de registers van de Kamer van Koophandel (‘KvK’). Naast de – in veel gevallen – reeds beschikbare informatie over bestuurders, maten/vennoten en commissarissen, zorgt het UBO-register dat nu ook de (pseudo) uiteindelijke belanghebbenden openbaar worden gemaakt in die publieke registers. Dit is ook reeds het geval bij kadastrale objecten.

 

Afscherming van gegevens

 

In uitzonderlijke gevallen kan een UBO de KvK verzoeken om zijn of haar publieke informatie af te schermen. Gevallen waarin afscherming van toepassing zou kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld wanneer er sprake zou zijn van een onevenredig risico tot fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie. Dit is grofweg ook het systeem dat bij het kadaster wordt toegepast.    

Helaas is de toegang tot de afschermende mogelijkheden in de wet echter beperkt. De wetgever heeft daarnaast aangegeven dat hiertoe slechts terughoudend medewerking wordt verleend. Wij vrezen daarom dat dit vaak mosterd na de maaltijd zal zijn. Zodoende hebben wij zelf een aantal mitigerende methodes om uw gegevens voor het grote publiek slechts beperkt inzichtelijk te houden ontwikkeld. Het een en ander uiteraard volledig binnen de huidige wet en regelgeving. Daarbij kunt u denken aan:

 

1. Gebruik van de commanditaire vennootschap (C.V.)

In de praktijk kom het veelal voor dat een UBO middels een houdstermaatschappij (vrijwel altijd een B.V.) zijn of haar belang houdt in een werkmaatschappij. Omdat B.V.’s een wettelijke publicatieplicht hebben om hun jaarcijfers te deponeren in het Handelregister, is het vennootschappelijk gehouden vermogen van een UBO publieke informatie. Een mogelijkheid  hiervoor is om de houdstermaatschappij aan te vullen met een (open) C.V. Fiscaal wordt een open C.V. hetzelfde behandeld als een B.V., ware het niet dat een C.V. – onder het Nederlandse jaarrekeningenrecht – geen deponeringsverplichting kent. In de praktijk hangen veel notarissen de leer aan dat slechts het initieel toegedichte vermogen van een C.V. (lees: vermogen bij oprichting) geregistreerd dient te worden bij de KvK. Hiermee blijven toenames in dat vermogen buiten het zicht van het grote publiek. Uiteraard blijven alle bevoegde instanties volledig toegang houden tot uw (bedrijfs)gegevens.

 

2. Coöperatieve vereniging

C.V.-structuren zijn met name interessant indien u slechts wenst dat uw vermogen niet voor iedereen (behoudens bevoegde instanties!) inzichtelijk dient te zijn. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarin het beter is dat ook uw persoonlijke gegevens niet vrij toegankelijk zijn voor het grote publiek. In die gevallen kan er worden gedacht aan andere mogelijkheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, bijvoorbeeld middels de Curaçaose coöperatieve vereniging. Hoewel gebruikmaking hiervan uiteraard het nodige werk vergt, staat het deze entiteiten vrij om zich (al dan niet gedeeltelijk) in Nederland te vestigen. Middels het gunstigere klimaat van verplichte rapportage op Curaçao kan uw bedrijf en/of vermogen meeprofiteren van deze mogelijkheden. Wederom benadrukken wij dat de bevoegde instanties (o.a. Belastingdienst) altijd toegang blijven houden tot uw gevoelige gegevens. Wij zorgen er echter samen met u voor dat uw buurman, criminelen en/of uw concurrent niet inzichtelijk krijgen wat u bezit.

 

Uiteraard zijn onze adviseurs  bereid om met u te kijken of een mogelijke aanpassing van uw bedrijfsstructuur voor u kan leiden tot beperking van openbaarmaking van uw gevoelige gegevens voor het grote publiek. Goed om te weten is dat wij daarbij uw belangen vanuit fiscaal oogpunt niet verliezen. Vaak combineren wij een aanpassing van de ondernemings-/vermogensstructuur met een voorschikking op een mogelijke overdracht een de volgende generatie.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande collega’s. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw vaste PKF Wallast adviseur.

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.