Intern gekweekte goodwill geen bezitting voor OZRP

11 augustus 2021

Bij een waardering op grond van art. 4 WBRV gaat het niet om een waardering van de onderneming, maar om de waardering van bezittingen. Tot die bezittingen behoort niet de zelf gekweekte goodwill.

Een vader draagt vanuit zijn bv 41% van de certificaten van aandelen in een holding bv over aan de bv van zijn zoon. Deze holding bv heeft diverse werkmaatschappijen (hierna: het concern). De werkzaamheden van het concern bestaan uit het verhuren van opslagruimten (selfstorage) en het verhuren van miniboxen voor opslag.
In geschil bij Hof Den Haag is of holding bv kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon (OZRP). Als sprake is van een OZRP kan de vrijstelling overdrachtsbelasting van art. 15 lid 1 onderdeel b WBRV van toepassing zijn.
Het hof overweegt dat voor de bezitseis bij een OZRP de bezittingen van de rechtspersoon op het tijdstip van verkrijging of op enig tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar voor meer dan 50% bestaan of bestaan hebben uit onroerende zaken. Ook moeten de bezittingen van de rechtspersoon voor minimaal 30% bestaan of hebben bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken. De doeleis vergt dat de onroerende zaken van de rechtspersoon dienstbaar zijn of waren aan het exploiteren van deze onroerende zaken in het kader van het eigen bedrijfsproces van die rechtspersoon.
Bij de waardering om te bepalen of sprake is van een OZRP gaat het niet om een waardering van de onderneming, maar om de waardering van de bezittingen. Met de zelf gekweekte goodwill mag geen rekening worden gehouden. De bezittingen van de holding bv bestaan geconsolideerd beschouwd voor meer dan 50% uit onroerende zaken en ten minste 30% van de onroerende zaken zijn in Nederland gelegen. Aan de bezitseis is dus voldaan.
Holding bv voldoet ook aan de doeleis. De activiteiten van het concern bestaan feitelijk uit de verhuur van opslagruimten. De omzet wordt daar voornamelijk mee behaald. De onroerende zaken zijn voornamelijk in gebruik als opslagruimte. Overige verleende diensten zijn ondergeschikt aan de verhuur van opslagruimten. Daarmee zijn de onroerende zaken, als geheel genomen, op het tijdstip van de verkrijging van de certificaten in holding bv door de bv van de zoon geheel of hoofdzakelijk dienstbaar aan de exploitatie van die onroerende zaken.
Een beroep op art. 15 lid 1 onderdeel b WBRV slaagt echter niet omdat de kring van verkrijgers uit natuurlijke personen moet bestaan. De bv van de zoon behoort niet tot de kring van verkrijgers uit. Daar komt bij dat de onderneming in holding bv niet in zijn geheel overgaat naar de familiekring uit art. 15 lid 1 onderdeel b WBRV. De bv van vader heeft namelijk 4,9% van de certificaten in de OZRP overgedragen aan kopers buiten de familiekring.

 

Bron: Hof Den Haag 01-07-2021 (gepubl. 04-08-2021) (ECLI:NL:GHDHA:2021:1361)

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl