Inkrimping omzet betekent einde verliesverrekening

21 juli 2022

Na een grote belangenwijziging in een lichaam kan een beperking van de verliesverrekening aan de orde zijn als de activiteiten te veel inkrimpen. Bij deze inkrimpingstoets is in sommige branches niet alleen de boekwaarde van de activa, maar ook de omzet van belang, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Deze zaak ziet op een bv die in paarden handelt. De bv is op 30 december 2005 opgericht. In de jaren 2006 tot en met 2012 heeft zij verliezen geleden voor in totaal € 2.659.627. Een holding koopt op 28 november 2013 alle aandelen in de bv. Deze holding is eigenaar van alle aandelen een vennootschap die paarden houdt, fokt en verhandelt. De enige bezitting die de holding overneemt, is de voorraad paarden. De bv verkoopt deze paarden bv eind 2014 terug aan haar oude aandeelhouder. Na de overname bestaan de bedrijfsactiviteiten van de bv uit het fokken, verhandelen, zadelmak maken en trainen van paarden. De inspecteur stelt dat de verliezen die de bv heeft geleden vóór de belangenwijziging niet meer zijn te verrekenen met winsten die zij na deze belangenwijziging behaalt. De bv meent echter dat de bepaling met betrekking tot de beperking van de verliesverrekening niet van toepassing is.

Wanneer het geschil voor de rechtbank belandt, staat de belangenwijziging niet ter discussie. Daardoor is in beginsel de beperking van de verliesverrekening van toepassing. Maar deze bepaling blijft onder voorwaarden buiten toepassing met betrekking tot een verlies dat is geleden in een jaar waarin het belastingplichtige lichaam voldoet aan de non-beleggingstoets. Men voldoet aan deze toets als de bezittingen van het lichaam gedurende minimaal negen maanden niet bestaan voor meer dan de helft uit beleggingen. Naast de non-beleggingstoets moet het lichaam voldoen aan:

  • de inkrimpingstoets. Dat betekent dat direct vóór de belangenwijziging de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van het lichaam niet is afgenomen tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste jaar; en
  • de voornemenstoets. Deze toets houdt in dat op het moment van de belangenwijziging niet het voornemen bestond om de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden die op dat moment aanwezig waren binnen drie jaar alsnog te laten afnemen tot minder dan 30% van de gezamenlijk omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste jaar.

De balanspost ‘voorraad paarden’ begin 2006 bedraagt € 697.500. De voorraad paarden vlak vóór de belangenwijziging heeft een boekwaarde € 308.000. Dat is een inkrimping van slechts 44,16%. Maar de Belastingdienst stelt dat bij de paardenhandel de boekwaarde van de voorraad niet alles zegt over de omvang van de werkzaamheden. De rechtbank gaat daarin mee en houdt ook rekening met de omzet. De bv heeft in 2006 een omzet van € 276.784 behaald. Omdat de omzet over 2013 € 19.788 bedraagt, si sprake van een inkrimping tot 7,15%. De rechtbank kent aan de inkrimping van de voorraad en de inkrimping van de omzet hetzelfde gewicht toe. De gewogen inkrimping is daardoor tot (44,16% + 7,15%) / 2 = 25,655%. De bv voldoet dus niet aan de inkrimpingstoets.

Toch zou er een mogelijkheid voor de bv kunnen zijn om de beperking van de verliesverrekening te voorkomen. Zij voldoet namelijk wel aan de non-beleggingstoets. In dat geval is voorwaartse verliesverrekening nog steeds mogelijk voor zover de later behaalde winsten zijn toe te rekenen aan werkzaamheden die al vóór de belangenwijziging aanwezig waren. Maar dat helpt de bv niet.  Zij heeft namelijk na de belangenwijziging niet gehandeld in de oude voorraad paarden, maar in paarden van de andere vennootschap.

Bron: Rb Zeeland-West-Brabant 23-06-2022 (gepubl. 28-6-2022) (ECLI:NL:RBZWB:2022:3413)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl