Consultatie wijziging belastingplicht commanditaire vennootschappen

1 april 2021

Op 29 maart is een consultatie gestart voor een wijziging in de wetgeving die de belastingplicht van open commanditaire vennootschappen (hierna: open CV) betreft.

Wetswijziging

Op dit moment zijn open CV’s belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat de open CV aangifte vennootschapsbelasting doet over haar resultaten en dat de participanten voor wat betreft hun participatie eigenlijk op dezelfde manier worden behandeld als de aandeelhouders in een BV: natuurlijke personen nemen de participatie op in de aangifte inkomstenbelasting, waarbij bij een belang van 5% of meer sprake is van een aanmerkelijk belang in box 2, en rechtspersonen verwerken de participatie in hun aangifte vennootschapsbelasting, waarbij voor hen bij een participatie groter dan 5% de deelnemingsvrijstelling geldt. 

 

Gevolgen

De voorgestelde wetswijziging beëindigt de vennootschapsbelastingplicht van de open CV met ingang van 1 januari 2022. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de open CV zelf als voor de participanten. Wij zetten deze voor u op een rij:

 

De open CV:

Als geen actie ondernomen wordt, gaat het vermogen dat in de open CV bijeengebracht is, fiscaal over op de participanten. Als de werkelijke waarde van het vermogen hoger is dan de boekwaarde op het niveau van de open CV, dan moet de open CV in de aangifte over 2021 dit verschil als winst aangeven en daarover vennootschapsbelasting betalen.

 

De participant / natuurlijk persoon:

Voor de participerende natuurlijke persoon, betekent de wijziging dat het vermogen dat in de open CV werd gehouden fiscaal gezien overgaat naar de natuurlijke persoon. Afhankelijk van de omvang van de participaties en de samenstelling van het vermogen kan dat tot heffing van inkomstenbelasting leiden.

 

De participant / rechtspersoon:

De participerende rechtspersonen geven hun aandeel in het vermogen en het resultaat van de open CV voortaan direct aan in hun aangifte vennootschapsbelasting.

 

Overgangsrecht

De wetgever heeft in het voorstel zoals het er nu ligt overgangsrecht opgenomen dat bestaande situaties niet respecteert, maar fiscale faciliteiten biedt om nadelen zo veel mogelijk te voorkomen. Zo kan voor open CV’s waarvan de participanten rechtspersonen zijn worden verzocht om de eindafrekening op het niveau van de open CV achterwege te laten door de activa en passiva tegen boekwaarde bij de participanten op te nemen. Deze mogelijkheid van doorschuiving gaat volgens het voorstel ook gelden voor vermogen dat aan de open CV ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast wordt aan participanten de mogelijkheid geboden om met een aandelenfusiefaciliteit een BV of NV tussen zichzelf en de open CV te plaatsen. Voor situaties waarin geen gebruik (kan) worden gemaakt van de geboden mogelijkheden, bestaat de mogelijkheid van (renteloos) uitstel van betaling van de belasting voor een periode van 10 jaar.

 

Anonimisering

Het gebruik van structuren met een open CV heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen vanwege de wens van vermogende families om hun vermogen (deels) af te schermen in een anonimiseringsstructuur. De open CV werd hierbij gebruikt omdat de CV haar cijfers niet hoeft te publiceren. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de aantrekkelijkheid van structuren met de open CV verdwijnen. Hoewel met het anonimiseren van vermogen geen belasting wordt ontweken, is de politiek kritisch op het fenomeen. Dat door de voorgestelde wetgeving de deur voor anonimisering wordt gesloten, zal daarom gezien worden als een welkome bijvangst.

 

Dit geldt overigens niet alleen voor de open CV als anonimiseringsvehikel, maar ook voor het daarvoor vaak gebruikte Open fonds voor gemene rekening.

 

Vervolg

Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen op het gebied van het wetsvoorstel dat naam Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvromen heeft gekregen op de hoogte. Als u in uw structuur gebruik maakt van één of meerdere open CV’s, dan kunt u met het overgangsrecht eventuele heffingen nog voorkomen. Denkt u er dan aan dat een verzoek om een overgangsregeling uiterlijk op 31 december 2022 moet zijn ingediend of uiterlijk bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2021 als deze daarvoor wordt ingediend.

 

 

Als u meer vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur bij PKF Wallast.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.