Beperking renteaftrek via EBITDA-regels in ATAD1

29 januari 2018

Auteur: Jeroen van Strien

\Op 10 juli 2017 heeft het toenmalige demissionaire kabinet een consultatiedocument gepubliceerd. Dit document bevat een conceptwetsvoorstel dat beoogt ATAD1 te implementeren in nationale wetgeving. ATAD1 kent ook een renteaftrekbeperkende maatregel. Kort gezegd gaat het om een maximum voor de aftrekbaarheid van de netto rentelasten volgens een bepaald percentage van het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) van de belastingplichtige. Zo’n renteaftrekbeperking is ook opgenomen in het conceptwetsvoorstel. Deze maatregel moet uiterlijk per 1 januari 2019 zijn geïmplementeerd. In zijn bijdrage besteedt de auteur aandacht aan dit EBITDA-voorstel. Hierbij laat hij zien hoe Nederland denkt de earningsstrippingregeling van ATAD1 te gaan implementeren. Hij signaleert verschillende onvolkomenheden en aandachtspunten.

1 Inleiding

Op 28 januari 2016 heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen gepresenteerd om belastingontwijking door het internationaal opererende bedrijfsleven tegen te gaan en om invulling te geven aan de implementatie van de door de OESO geformuleerde BEPS-actiepunten (waarbij BEPS staat voor Base Erosion and Profit Shifting).[2] Deze voorstellen hebben geresulteerd in de Richtlijn van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (ATAD1, waarbij ATAD staat voor Anti-Tax Avoidance Richtlijn).[3] Inmiddels is deze Richtlijn gewijzigd bij de Richtlijn van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen (ATAD2).[4] Op 10 juli 2017 heeft het demissionaire kabinet een consultatiedocument gepubliceerd.[5] Dit document bevat een conceptwetsvoorstel dat beoogt ATAD1 te implementeren in nationale wetgeving. ATAD1 kent ook een renteaftrekbeperkende maatregel. Kort gezegd gaat het om een maximum voor de aftrekbaarheid van netto rentelasten volgens een bepaald percentage van het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) van de belastingplichtige. Zo’n renteaftrekbeperking is ook opgenomen in het conceptwetsvoorstel. In deze bijdrage besteed ik aandacht aan dit EBITDA-voorstel.

In onderdeel 2 ga ik in op de earningsstrippingregeling zoals deze is vormgegeven in ATAD1. Vervolgens besteed ik in onderdeel 3 aandacht aan de wijze waarop deze regeling zal worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Daarna bespreek ik in onderdeel 4 een aantal aandachtspunten en onvolkomenheden van de voorgestelde regeling. In onderdeel 5 sluit ik deze bijdrage af.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.