Alleen bovenwettelijke letselschadevergoeding is belast

4 april 2022

De Hoge Raad geeft uitleg aan het zogeheten Smeerkuilarrest inzake de vergoeding van immateriële schade ten gevolge van een arbeidsongeval. Zo’n vergoeding is alleen belast voor zover zij meer bedraagt dan wat de werkgever op grond van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet betalen.

De Veiligheidsregio van een Nederlandse gemeente stelt een werknemer aan als vrijwilliger bij de brandweer. In die hoedanigheid raakt hij betrokken bij een ongeval. Dat ongeval veroorzaakt blijvend letsel/bewegingsbeperking bij de man. Nu heeft zijn werkgever een ongevallenverzekering afgesloten op grond van de collectieve arbeidsvoorwaarden. Deze verzekering voorziet in een uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een dienstongeval. Op grond van deze verzekering krijgt de werknemer een letselschadevergoeding van € 32.375 toegekend. Daarop vindt een inhouding van € 13.270,81 aan loonheffing plaats. De man meent dat deze inhouding ten onrechte is. Maar volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is de inhouding wel degelijk op zijn plaats, omdat hier sprake is van belast loon. Het hof verwijst bij zijn oordeel naar het zogenoemde Smeerkuilarrest.

Daarop gaat de man in cassatie, en met succes. De Hoge Raad verwerpt namelijk het oordeel van het hof. Volgens de Hoge Raad geeft het hof een onjuiste uitleg aan het Smeerkuilarrest. In dat arrest zijn de gebruikte woorden ‘zoals bepaalde afspraken in de arbeidsovereenkomst’ van belang. De Hoge Raad heeft daarmee destijds het volgende tot uitdrukking gebracht. De hoofdregel luidt dat men vergoedingen van immateriële schade en verlies aan arbeidskracht niet bestempelt als loon. Een uitzondering geldt indien en voor zover de werkgever aan zijn erkenning van aansprakelijkheid een hogere vergoeding verbindt dan rechtstreeks voortvloeit uit die aansprakelijkheid.

Stel nu dat de werkgever niet zo’n hogere vergoeding aan die erkenning verbindt. In dat geval brengt de vastlegging in de arbeidsovereenkomst materieel geen verandering in de rechten die de werknemer heeft vanwege het ongeval. In die situatie bestaat evenmin een reden om anders te oordelen over de belastbaarheid van de vergoeding dan in het geval van de werknemer voor wie niets is geregeld in de arbeidsovereenkomst over een vergoeding als hiervoor bedoeld. Zijn bij of krachtens de arbeidsovereenkomst geen hogere vergoedingen voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht voorzien dan wat al voortkomt uit de aansprakelijkheid van de werkgever? Dan is de uitzondering op de hoofdregel dus niet van toepassing.

De werknemer neemt nog als standpunt in dat men vergoedingen als de onderhavige niet tot het belastbare loon mag rekenen als zij zijn toegekend door werkgevers die werkzaamheden doen verrichten met het oog op hun publieke taak. Aan deze werkzaamheden is immers een verhoogd risico op ernstige letselschade verbonden, zo redeneert de man. Deze stelling treft echter volgens de Hoge Raad geen doel. Na verwijzing zal het hof dan ook moeten onderzoeken of het de in de collectieve arbeidsvoorwaarden neergelegde verplichtingen van de werkgever moet aanmerken als een bijzondere omstandigheid als hiervoor bedoeld.

 

Bron: Hoge Raad 25-03-2022 (ECLI:NL:HR:2022:444)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.