Aandachtspunt bij carry back verlies; mogelijk vergoeding coulancerente over deel van het verlies

3 januari 2018

Vertraging behandeling van verliesaangiften

De Nationale ombudsman heeft onlangs een aantal afzonderlijke klachten ontvangen van ondernemers, die het niet eens waren met de weigering van de Belastingdienst/de staatssecretaris van Financiën om coulancerente te vergoeden na een vertraging in de achterwaartse verliesverrekening. In beginsel moet de Belastingdienst aangiften binnen een jaar afhandelen, behalve wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden die een langere behandelingsduur rechtvaardigen.

Vertraging in de afhandeling mag niet worden veroorzaakt door inactiviteit aan de kant van de Belastingdienst gedurende een meer dan geringe periode. Aan de andere kant moet ook de belastingplichtige actie (blijven) ondernemen om zo in redelijkheid, en binnen de mogelijkheden die bestaan, renteschade te helpen voorkomen. Vast staat dat in deze drie gevallen sprake was van vertraging in de behandeling van de ingediende (verlies-)aangiften. Ter illustratie; in de klachten die zijn ingediend bij de ombudsman ging het om een behandelingsduur van respectievelijk circa 22, 24 en 25 maanden.

 

Hoofdregel: geen vergoeding coulancerente bij achterwaartse verliesverrekening

De staatssecretaris is van mening dat de Belastingdienst bij achterwaartse verliesverrekening geen coulancerente hoeft te vergoeden. De reden hiervoor is dat belastingplichtigen – desgewenst – het renteverlies kunnen voorkomen, door tijdig een voorlopige achterwaartse verliesverrekeningsbeschikking aan te vragen. Hiermee kan een belastingplichtige op relatief korte termijn over (maximaal) 80% van het vermoedelijke verlies beschikken. De voorlopige achterwaartse verliesverrekeningsbeschikking kan zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting worden aangevraagd.

 

Als een belastingplichtige zelf afziet van het vragen van een voorlopige verliesbeschikking, dan valt volgens de ombudsman een daaruit voortvloeiend renteverlies de Belastingdienst niet aan te rekenen. Volgens hem moet er wel ruimte zijn om in bijzondere situaties toch een coulancerentevergoeding toe te kennen. Dat geldt voor het deel van de (definitieve) verliesverrekeningsbeschikking waarvoor geen voorlopige verliesbeschikking kon worden gevraagd (de resterende 20%). Voor dat deel gaat het argument dat de belastingplichtige een renteverlies kan voorkomen namelijk niet op. Het moet dan gaan om situaties waarin sprake is van een vertraging van meer dan een geringe duur, waarbij sprake is van inactiviteit aan de zijde van de Belastingdienst die ook aan de Belastingdienst is te wijten.

 

Beslissing ombudsman: deels vergoeding coulancerente

De ombudsman heeft de klachten gegrond verklaard en heeft de minister van Financiën in overweging gegeven om de ondernemers alsnog coulancerente toe te kennen. Dit betekent niet dat deze ondernemers ook echt coulancerente vergoed krijgen. Het oordeel van de ombudsman is namelijk niet bindend en kan niet in rechte worden afgedwongen. Bij verstrekking van een coulancerentevergoeding wordt aangesloten bij de hoogte van de belastingrente. Het percentage voor de vennootschapsbelasting is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties (met een minimum van 8%) en voor de overige belastingen aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (met een minimum van 4%).

 

N.B. U kunt een verzoek om vergoeding van coulancerente indienen met het formulier ‘Verzoek coulancerente’. Natuurlijk kunnen wij dit als PKF Wallast voor u verzorgen.

 

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.